Plan van aanpak toptalenten 2014-2018: overzicht maatregelen

Onze meest talentvolle leerlingen presteren onder hun kunnen. Te vaak voelen ze zich niet uitgedaagd op school.

Het Plan van aanpak toptalenten is gisteren door staatssecretaris Dekker van Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij presenteert hierin ruim 20 maatregelen waardoor ook deze leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs het uitdagende onderwijs krijgen dat zij verdienen. Download het complete plan


Aldus staatssecretaris Dekker:

Ik vind het belangrijk dat scholen op ieder niveau een doordacht en structureel aanbod hebben voor toptalenten en de mogelijkheden daartoe optimaal benutten. Ik realiseer me dat het heel wat van scholen vergt om te investeren in veranderingen die zorgen voor meer uitdagend aanbod. Daarom bied ik ondersteuning met de volgende maatregelen.”

Hij wil de eerste stappen zetten in een proces op weg naar onderwijs dat optimaal aansluit bij de individuele behoefte van leerlingen. De manier waarop staatssecretaris Dekker deze beweging ondersteunt, zet hij uiteen langs drie lijnen:

 

1. Maatregelen voor onderwijs dat meer uitdaagt

 • Streven naar afspraken over uitdagend onderwijs voor toptalenten waarmee na 2014 extra talentenprogramma’s gefinancierd kunnen worden (niet alleen basisonderwijs en vwo, maar ook vmbo en havo).
 • Ondersteuning bieden aan scholen die zelf excellentieprogramma’s willen inrichten, op een manier die past bij hun school (via School aan Zet).
 • Afspraken maken over hoe we – naar analogie van de LOOT-coördinatoren – de taak van talentcoördinatoren op alle scholen in Nederland gaan introduceren.
 • Concrete afspraken maken over de verbetering van de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (voortbouwend op ervaringen van de afgelopen jaren).
 • In het vo komen meer mogelijkheden om vakken op een hoger niveau te volgen.
 • Extra activiteiten voor toptalenten moeten mee kunnen tellen als onderwijstijd.
 • In het vo moeten leerlingen vakken gemakkelijker eerder kunnen afsluiten.
 • De regelgeving rond onderwijsduur zodanig wijzigen, dat ook havo en vwo een versneld programma aan kunnen bieden.
 • Werken aan het doorbraakproject ICT in het Onderwijs, zodat scholen invulling kunnen geven aan gepersonaliseerd leren.
 • Ondersteuning bieden aan scholen om het basisonderwijs anders te organiseren.
 • Basisscholen kunnen hun onderwijs uitdagender maken met de inzet van professionals uit het bedrijfsleven, ouders of leraren uit het vo.

 

2. Maatregelen voor onderwijs waarin bijzondere prestaties meer lonen

 • In het vo mogelijk maken dat scholen het diploma en de cijferlijst verrijken met vermeldingen van bijzondere prestaties.
 • Leerlingen met hoge cijfers in het vo krijgen een formele aantekening op het diploma.
 • Afspraken maken met het bedrijfsleven over het beschikbaar stellen van beurzen voor toptalenten in het vo.
 • Pabo’s maken vanaf 2014 wetenschap en techniek onderdeel van het curriculum.
 • Met basisscholen in gesprek gaan over hoe hun leerlingen in aanraking kunnen komen met praktische vaardigheden en vakmanschap.
 • Helder maken welke informatie het onderwijskundig rapport moet bevatten over de talentontwikkeling en de onderwijsbehoefte van toptalenten.
 • Het vo flexibeler en meer modulair organiseren, waardoor meer rekening gehouden kan worden met extra bagage vanuit het bo.
 • Samenwerking verbeteren tussen scholen en instellingen van basis- en voortgezet onderwijs enerzijds en het vervolgonderwijs, bedrijfsleven en gemeentes anderzijds.
 • Het vormgeven van soepele overgangen voor toptalenten tussen het vo en het vervolgonderwijs.
 • De inspectie past de toezichtkaders voor basis- en voortgezet onderwijs aan.
 • Gedifferentieerd inspectietoezicht: dit bevordert een ambitieuze leercultuur waarin ook toptalenten goed tot hun recht komen.

 

3. Maatregelen voor onderwijs met beter toegeruste leraren

 • In 2014 onderzoeken hoe we meer vwo’ers kunnen motiveren om de (academische) pabo te volgen.
 • Streven naar concrete afspraken met de PO-Raad en VO-Raad over kwaliteitsverhoging door meer leraren met een master in het bo en vo.
 • Voor leraren-in-opleiding investeren we in de uitwerking en implementatie van een praktische aanpak voor differentiatie in de klas.
 • Voor zittende leraren in het funderend onderwijs: een aanpak ontwikkelen waarbij lerarenopleiders leraren coachen in het omgaan met verschillen.
 • Erkenning in het lerarenregister voor leraren die actief bijdragen aan het realiseren van uitdagend aanbod voor toptalenten.
 • Afspreken dat scholen beter gebruik gaan maken van de beschikbare kennis en signaleringsinstrumenten voor het herkennen van talent.

 

Download het complete “Plan van aanpak toptalenten 2014 – 2018” met gedetailleerdere uitleg per maatregel.

 

Bron van dit artikel: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nieuwsbericht 9 maart 2014

 

Bent u talentbegeleider?

Bekijk dan deze opleidingen waarmee u voldoet aan de nieuwe normen voor talentvolle leerlingen:

Over Anemone

Bekijk ook

Drie thema’s vormen de onderwijsplannen in de Miljoenennota 2023

Prinsjesdag, het moment dat de onderwijsplannen van het kabinet worden gepresenteerd. Drie thema’s vormen de …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.