Kabinet maakt geld vrij voor maatschappelijke uitdagingen

Op 14 februari 2018 maakte het kabinet bekend dat er € 1,4 miljard euro op tafel komt voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. De kans is groot dat dit leidt tot nieuwe subsidies. In de cursus subsidies verwerven die in september-november plaatsvindt, besteden we aandacht aan deze nieuwe kansen!

Een 53 pagina’s dik document tjokvol met nieuwe plannen van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dat is de ‘programmastart interbestuurlijk programma’ die de gezamenlijke overheden een paar dagen geleden presenteerden. Niet alleen komt er € 1,4 miljard extra voor grote maatschappelijke uitdagingen, ook krijgen provincies en gemeenten er de komende jaren € 6 miljard bij voor het aanpakken van deze uitdagingen. De tijden van bijten op een houtje lijken hiermee definitief achter ons te liggen.

Wat zijn die uitdagingen? De website van de rijksoverheid noemt er 10:

  1. Samen aan de slag voor het klimaat: meer CO2-reductie en aardgasvrij nieuwbouwwoningen. Bij de inrichting van het land moet rekening gehouden worden met klimaatverandering.
  2. Toekomstbestendig wonen, door onder meer sloop en transitie van woningvoorraad, bestrijding van leegstand en meer kansen op de woningmarkt voor kwetsbare groepen.
  3. Versterking van de regionale economie.
  4. Een vitaal platteland, onder meer op basis van duurzame landbouw.
  5. Meer aandacht voor de zorg en het sociale domein, onder andere voor de aanpak van eenzaamheid, kindermishandeling, huiselijk geweld en verwarde personen. Kwetsbare groepen mogen niet tussen wal en schip vallen.
  6. Een beter werkend asielstelsel met nadruk op verbetering van het taalniveau, arbeidsparticipatie en terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht.
  7. Aanpak van problematische schulden van kwetsbare burgers.
  8. Versterking van het openbaar bestuur, onder andere door digitalisering, informeren en weerbaar maken van de democratie.
  9. Een andere financiële verhouding tussen overheden onderling.
  10. Overkoepelende thema’s, die gaan onder meer over krimp- en grensregio’s, het aansluiten van de Nationale Omgevingsvisie op de bestaande Omgevingsvisies, en samenwerking op EU-dossiers.

Het programmastart-document kondigt extra middelen aan voor deze uitdagingen. Op pagina 10 staat hierover het volgende te lezen: ‘Het kabinet heeft voor een aantal van de gezamenlijke opgaven enveloppen of andere intensiveringen voorzien in het regeerakkoord. Ook gemeenten, provincies en waterschappen stellen middelen beschikbaar. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de investeringsagenda van de decentrale overheden en zal blijken uit de (nieuwe) college- en raadsprogramma’s. Daarmee is er een brede financiële basis voor de uitwerking van de maatschappelijke opgaven’. Je ziet op veel plaatsen in het document doorkijkjes naar nieuwe subsidies of financieringsvormen. Zo lees je op pagina 42 waar het gaat over het klimaat- en energieakkoord dat nu in ontwikkeling is (uitdaging 1): ‘In het klimaat- en energieakkoord worden concrete afspraken gemaakt over de opgaven, waarbij realisatie van het doel centraal staat en de directe relatie wordt gelegd met de daarvoor benodigde instrumenten en noodzakelijke additionele middelen’. Ik lees hier nieuwe subsidies. Overigens wordt het woord subsidie maar één keer genoemd in het document. Op pagina 30 staat dat overheden subsidies kunnen verstrekken voor het bevorderen van Kennisuitwisseling over financiering van maatschappelijke opgaven. In september, als de cursus subsidies verwerven start weten we vast meer!

Meer weten?

 

Over Gert Jan van 't Land

Gert Jan van ’t Land heeft meer dan 15 jaar ervaring met het verwerven van subsidies voor publieke en non-profit instellingen. Hij werkt onder de naam ‘Grantz’ als zelfstandig adviseur op het gebied van subsidieverwerving en subsidiestrategie. Al meer dan 10 jaar treedt Gert Jan op als hoofddocent voor de cursus effectief subsidies verwerven.

Bekijk ook

Jaarrekeningactualiteiten: juist in jaren als deze is het delen van kennis en ervaring cruciaal!

Door: David Zijlmans, Partner, Baker Tilly Advisory Eens in de zoveel jaar heb je als …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *