Terugblik 2012: Trends en ontwikkelingen binnen de sociale overheid

Met het begin van het nieuwe jaar is het niet alleen de moeite waard om vooruit te blikken, maar ook om even terug te kijken op het afgelopen jaar. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de sociale overheid in 2012? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heeft de belangrijkste trends en actuele ontwikkelingen in 2012 voor u op een rij gezet. 


Komst nieuwe Participatiewet 1 januari 2014

Gemeenten krijgen meer vrijheid om te bepalen welke ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking nodig hebben. Werkgevers moeten hun deuren wijder open zetten voor mensen met een handicap. Grote ondernemingen met 25 of meer personeelsleden moeten op termijn 5% werknemers met een beperking in dienst hebben. De Participatiewet die op 1 januari 2014 in werking treedt, heeft geen gevolgen voor wie nu al een Wajong-uitkering heeft. De huidige Wajongers worden niet herkeurd en ook hun uitkering wordt niet verlaagd.


De Wsw (sociale werkvoorziening) wordt vanaf 1 januari 2014 afgesloten voor nieuwe werknemers

Het kabinet geeft gemeenten de ruimte om zelf beschut werk te organiseren voor mensen die enkel onder beschutte omstandigheden kunnen werken. Het gaat in totaal op termijn om 30.000 plaatsen. De Wajong is vanaf 1 januari 2014 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
Mensen die in het nieuwe systeem niet meer in aanmerking komen voor beschut werk of de Wajong kunnen een beroep doen op de gemeente. Dankzij het quotum komen voor deze mensen straks banen beschikbaar. Concreet betekent het dat een gemeente met 50.000 inwoners per jaar gemiddeld dertig mensen extra aan werk moet helpen (minder dan drie per maand). Bij gemeenten van 100.000 inwoners gaat het gemiddeld om vijf extra plaatsingen per maand.
Bron: www.rijksoverheid.nl

Meer weten?
Het studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heeft speciaal voor u geheel vernieuwd en actueel in samenwerking met hoofddocent Tom de Haas de 5-daagse opleiding Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg voor u ontwikkelt. In 5 dagen bent u volledig op de hoogte van alle wijzigingen rondom de Participatiewet, werkgeversbenadering, sociale werkvoorzieningen etc. 

Ontwikkeling conceptwetsvoorstel nieuwe Jeugdwet

Alle jeugdzorg gaat naar gemeenten maar hoe precies? Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugd. Zoals het wordt voorgesteld zijn gemeenten vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten, jeugd-GGz, GGz in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Doel van de regering is meer preventie, eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en ouders, minder medicalisering van problemen en betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat.

Over een aantal onderwerpen is de besluitvorming nog niet op detailniveau afgerond. Ruim 100 reacties zij er gegeven op de concepttekst Jeugdwet, waarbij verschillende partijen zeer kritisch zijn over de concepttekst Jeugdwet. In 2013 zal het aangepaste wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gaan en dan naar de Tweede Kamer.

Lokaal jeugdbeleid hoog op de agenda
Door de decentralisatie van de jeugdzorg staat de samenhang tussen het algemene preventief jeugdbeleid en de jeugdzorg hoog op de agenda bij gemeenten.

Meer weten?
Bezoek dan op 30 januari 2013 de Landelijke Studiedag Jeugdbeleid georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en hoor de actuele stand van zaken gericht op de nieuwe Jeugdwet. Ook zijn er diverse wethouders voor u aanwezig die hun visie geven op de aanpak van het jeugdbeleid en de jeugdzorg in hun eigen regio.

Decentralisatie AWBZ van de baan!

De decentralisatie van de begeleiding Awbz naar gemeenten op 1 januari gaat niet door. Ook de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de IQ-maatregel worden ingetrokken. Dit kwam naar voren in de Voorjaarsnota 2012 van het kabinet Rutte I op 25 mei 2012. De beweging die is ingezet om zorg en werk dichterbij de burger te organiseren werd door het kabinet Rutte I op pauze gezet, dit gaf de VNG aan in een reactie op de voorjaarsnota 2012. In de sociale zekerheid ontstond onduidelijkheid hoe de toekomst van de Sociale Werkplaatsen er uit zou komen te zien en hoe gemeenten aan de onderkant van de arbeidsmarkt slagvaardiger zouden kunnen gaan opereren. De VNG pleitte in haar inzet voor de verkiezingen dat het nieuwe kabinet de decentralisaties van de Awbz-begeleiding naar de Wmo met kracht voortzet. Dit omdat daar breed draagvlak voor was. Ook Divosa was teleurgesteld dat de Wwnv definitief van de baan was.
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Gemeenten moeten door met de Wwnv

Ondanks de onduidelijke politieke situatie moeten gemeenten gewoon doorgaan met de voorbereidingen op de Wet werken naar vermogen. Dat advies geeft de vereniging van sociale diensten, Divosa en ook de VNG raadt haar leden aan door te gaan met waar ze mee bezig waren. Wel gaven zowel Divosa als de VNG aan dat duidelijkheid over de financiën vanuit Den Haag hard nodig is. VNG pleitte ervoor dat gemeenten door zouden gaan met het inrichten van samenwerkingspleinen of overleggen met werkgevers wanneer zij hier al mee bezig waren.
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl


Decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo

Vanaf 2013 en in 2014 worden de functies extramurale individuele- en groep begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf vanuit de AWBZ gedecentraliseerd naar de Wmo. Men start in 2013 met nieuwe cliënten en bij herindicaties en in 2014 wordt deze zorg voor alle cliënten gedecentraliseerd. Waar het oude kabinet de Begeleiding over wilde hevelen naar de Wmo wil het nieuwe kabinet ook Persoonlijke Verzorging uit de AWBZ naar de Wmo overhevelen. Bij deze decentralisatie boekt het kabinet een bezuiniging in van € 1,6 miljard: 25% van het huidige budget!
Bron: www.vng.nl

Minder AWBZ en meer Wmo, ingrijpende consequenties nieuwe regeerakkoord
AWBZ & Wmo 2013-2015

Minder AWBZ en meer Wmo, wat verandert er nu proces en wat blijft er over van de AWBZ? Wat zijn de consequenties voor gemeenten, burgers, welzijn- en zorginstellingen, zorgverzekeraars en voor andere ketenpartners? Wie gaat wat uitvoeren binnen de AWBZ en Wmo? Wat zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden? Wat zijn de kansen en uitdagingen wanneer we deze decentralisatie AWBZ – Wmo koppelen aan de decentralisatie Participatiewet en Jeugdzorg?

Meer weten?
Schrijf u in voor het Nationaal Congres Actualiteiten AWBZ & Wmo georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid op 28 maart 2013. Op deze dag krijgt u naast een compleet beeld van de op handen zijnde wijzigingen en de gevolgen voor uw organisatie ook directe handreikingen om ook in de toekomst efficiënt en effectief te kunnen blijven werken. Een informatie congresdag, boordevol inspiratie; co-creatie en kruisbestuivingen staan centraal!

Wenst u meer diepgang dan verzorgt SBO ook twee verdiepingsopleidingen:
5-daagse opleiding voor de Beleidsmedewerker Wmo, start weer op 5 juni 2013
5-daagse opleiding: Inzicht in de wereld van de AWBZ, start weer op 11 april 2013


Samenhang 3 decentralisaties

Wie als sociale dienst nog iets wil betekenen voor kwetsbare groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, moet op zoek naar de dwarsverbanden tussen de Participatiewet, de Wmo en de jeugdzorg. Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Het kabinet:
– Hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo. Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding en zijn en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging.
– Voert een nieuwe Participatiewet in en sluit daarmee de toegang tot de Wsw af;
– en maakt gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

De veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen. Op de Awbz structureel 1,7 miljard, op de Participatiewet 1,8 miljard. En op de jeugdzorg nog eens additioneel 150 miljoen bovenop eerder afgesproken bezuinigingen

Meer weten?
SBO heeft speciaal voor u geheel vernieuwd en actueel in samenwerking met hoofddocent Tom de Haas de 5-daagse opleiding Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg voor u ontwikkelt. In 5 dagen bent u volledig op de hoogte van alle wijzigingen rondom de Participatiewet, werkgeversbenadering, sociale werkvoorzieningen etc. ook in relatie met de decentralisaite van de AWBZ naar de Wmo en decentralisatie Jeugdzorg.

9 oktober 2012 Wet passend onderwijs aangenomen door de Eerste Kamer

Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een wettelijke zorgplicht. Ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, hoeven dan zelf geen indicatie meer aan te vragen en een passende school te zoeken. Ze kunnen hun kind aanmelden bij de school van hun voorkeur. Alle scholen maken deel uit van een van de 150 samenwerkingsverbanden waarin schoolbesturen regionaal samenwerken. De school zoekt een passende plek voor de leerling binnen het samenwerkingsverband van de school of in een van de andere samenwerkingsverbanden.
Bron: www.nji.nl

Over noweem

Bekijk ook

eBook Beleidstalent

Jouw succes als beleidsontwikkelaar (en jouw team) wordt bepaald door: de snelheid waarmee je tot …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *