In gesprek met: Geeske Hoogenboezem

Geeske is werkzaam als onderzoeker bij JSO expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling. Hiervoor was ze verbonden aan het Trimbos-instituut waar ze projecten deed rond harddruggebruik en gezondheid. Ze studeerde Ontwikkelstudies en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de levensverhalen van dak- en thuisloze mannen en vrouwen in Nederland.                                                                                          

Op dit moment werkt Geeske samen met haar collega Nita van Veluw en partnerorganisatie Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland aan het project Jeugd Preventie Team 12-min. “Het Jeugd Preventie Team 12-min richt zich op kinderen jonger dan 12 jaar, die vanwege delictgedrag in aanraking zijn gekomen met de politie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een jongen van 11 die door met stenen te gooien vernielingen heeft aangericht op een bouwplaats. Of een meisje van 10 dat samen met een vriendinnetje make up spulletjes steelt bij een drogist. Dat zijn natuurlijk relatief onschuldige vergrijpen, maar we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat wat een kind precies doet niets zegt over de problematiek die achter dit gedrag kan liggen. Ook weten we dat een derde van de kinderen die voor hun 12de al in aanraking komen met de politie zich ontwikkelen tot criminelen. Het is dus erg belangrijk om kinderen voor hun 12de goed te helpen. Op deze leeftijd kan hun gedrag nog effectief beïnvloed worden, vooral door de ouders opvoedingsondersteuning te bieden.”


“Doelstelling van het Jeugd Preventie Team 12-min is het voorkomen dat kinderen jonger dan 12 jaar delicten plegen. Omdat kinderen meestal pas na het plegen van een delict bij het Jeugd Preventie Team 12-min terechtkomen, is een tweede belangrijke doelstelling het terugdringen van recidive. We willen, met andere woorden, dat het goed gaat met deze kinderen. Secundaire doelstellingen van het Jeugd Preventie Team 12-min zijn het vroegtijdig signaleren van zorg, het vergroten van de opvoedcompetentie van ouders en het vergroten van veiligheid in het publieke domein.”


“De werkwijze van het project Jeugd Preventie Team 12-min is al volgt. Voor kinderen die op het moment dat zij in aanraking komen met de politie wegens het plegen van een delict nog geen 12 jaar oud zijn, maakt de politie een zogenaamde zorgmelding op. Deze zorgmelding wordt in Zuid Holland doorgestuurd naar het Jeugd Preventie Team 12-min van Bureau Jeugdzorg. De trajectbegeleiders van het Jeugd Preventie Team 12-min zorgen er voor dat zij heel snel, vaak al binnen een week nadat de zorgmelding binnen is gekomen, contact leggen met het gezin door op huisbezoek te gaan of door te bellen. Binnen het Jeugd Preventie Team 12-min wordt gewerkt met een wetenschappelijk onderbouwd risicotaxatie-instrument, de EARL. Aan de hand van dit taxatie-instrument brengen de trajectbegeleiders het risico op recidive in kaart en bepalen zij samen met de ouders hoe het kind en het gezin het beste begeleid kan worden. Het Jeugd Preventie Team 12-min beschikt over een uitgebreid instrumentenboek, waarin oefeningen staan die de trajectbegeleiders doen met kinderen, er zijn protocollen op opvoedgesprekken te voeren met ouders en er zijn instrumenten waarmee de trajectbegeleiders leerkrachten, sportcoaches en bijvoorbeeld buurtwerkers kunnen ondersteunen in een effectieve begeleiding van het kind. Zo wordt het hele netwerk ingeschakeld om te voorkomen dat een kind recidiveert.”


“Een van de belangrijkste succesfactoren van het project Jeugd Preventie Team is de intensieve samenwerking in Zuid Holland tussen de politie en Bureau Jeugdzorg. In Alphen aan den Rijn en Dordrecht werken de trajectbegeleiders van het Jeugd Preventie Team 12-min bijvoorbeeld vanuit het politiebureau. In Gouda hebben zij hun werkplek op het veiligheidshuis. Een andere belangrijke succesfactor is het feit dat de trajectbegeleiders van het Jeugd Preventie Team 12-min kinderen als dat nodig is gemakkelijk kunnen toeleiden naar meer gespecialiseerde jeugdzorg. Zij zijn immers medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Ook kennen de trajectbegeleiders het lokale preventieve veld goed, zodat zij gezinnen kunnen stimuleren om in hun eigen wijk gebruik te maken van laagdrempelige ondersteunende voorzieningen, zoals het CJG of het buurtwerk. Een kritieke factor is het motiveren van ouders. Ouders schrikken meestal erg als zij hun kind op moeten komen halen op het politiebureau of als er twee agenten op de stoep staan met hun zoon of dochter. Als dan ook nog Bureau Jeugdzorg op bezoek komt, ervaren zij dat vaak als kritiek op hun opvoedingsstijl en als een bedreiging. Trajectbegeleiders moeten ouders echt over een drempel heen helpen om het begeleidingsaanbod te accepteren. JSO schoolt en begeleidt de trajectbegeleiders hierin.”

In 2012 en 2013 doet JSO ontwikkelonderzoek naar de werkwijze en de resultaten van het Jeugd Preventie Team 12-min. “Wij volgen alle begeleidingstrajecten die worden uitgevoerd en bekijken wat de trajecten opleveren. Ook analyseren wij of de werkwijze zoals wij die beschreven hebben, uit te voeren is zoals bedoeld. In 2013 rapporteren we over de resultaten, daarvoor is het nu nog te vroeg. In de verschillende regio’s is zowel Bureau Jeugdzorg als de politie erg enthousiast over de werkwijze en de resultaten. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt het Jeugd Preventie Team 12-min een interessante interventie.”


“JSO zet zich de komende jaren in voor het optimaliseren van de interventie en het begeleiden en scholen van de uitvoerende trajectbegeleiders. Bureau Jeugdzorg heeft de komende jaren te maken met de voorbereiding op de transitie van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten. In Zuid Holland is Bureau Jeugdzorg daarom bezig met het optimaal positioneren van het Jeugd Preventie Team 12-min. Het CJG en het Veiligheidshuis zijn daarbij vanzelfsprekende partners. Het Jeugd Preventie Team 12-min past goed binnen de doelstellingen van deze transitie. Daarom verwachten wij dat de werkwijze in de toekomst breder uitgerold zal worden.”

Meer weten?

Op de landelijke studiedagen Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit hoort u van Nita van Veluw, programmaleider van het project Jeugd Preventie Team 12-min, hoe u de achterliggende problemen van kinderen onder de 12 jaar met afwijkend, crimineel gedrag kunt aanpakken.

Over

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *