Regeerakkoord: plannen voor een veiliger Nederland

Mark Rutte en Diederik Samson presenteerden deze week het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van de VVD en PvdA. Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste punten uit het regeerakkoord op het gebied van veiligheid. Een greep uit de plannen die werden gepresenteerd: komst Nationale Politie wordt voortgezet, meer blauw op straat, inzetten op toenemende betrokkenheid van burgers rond veiligheid in de wijk, verbetering van de positie van slachtoffers tijdens en na afloop van het strafproces, de aanpak van cybercrime en de intensivering van de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Voortzetting totstandkoming Nationale Politie

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 2012 wordt voortgezet om de lokale inbedding van de politie te versterken, met name door burgemeesters meer te betrekken bij de aanwijzing van de regioburgemeester en door geregeld overleg tussen minister van Veiligheid en Justitie en burgemeesters te voeren over onderwerpen van lokaal belang zoals de verdeling van de sterkte en benoeming van leden van de politieleiding.

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid hoort u wat de komst van de Nationale Politie betekent voor u en uw gemeente.

Intensivering aanpak jeugdcriminaliteit

Het kabinet zet in op de intensivering van opsporing en berechting van jeugdcriminaliteit en de aanpak van ingrijpende misdrijven zoals overvallen, woninginbraken en geweldsdelicten. Dit moet leiden tot een grotere pakkans van jeugdige criminelen. Daarnaast wordt er in de strafrechtketen bijzondere aandacht besteed aan innovatie, optimalisatie van de executieketen en verkorting van doorlooptijden van straffen.

Straffen van meer dan twee jaar in eerste aanleg worden direct geëffectueerd, ook al wordt er hoger beroep aangetekend. Bij een delict met slachtoffers geldt dit bij straffen van meer dan een jaar. De rechter krijgt in geval van meerdaadse samenloop ruimere mogelijkheden om een passende straf te bepalen. In de strafvorderingrichtlijnen van het openbaar ministerie worden minimale strafeisen voor ernstige gevallen van recidive vastgelegd. Tot slot komt er een adolescentenstrafrecht met een maximum voor jeugddetentie van twee jaar.

Meer weten?

Op de landelijke studiedagen Jeugdbeleid en Jeugdcriminaliteit hoort u hoe u jeugdcriminaliteit kunt voorkomen door vroegtijdig in te grijpen en goede nazorg te organiseren tijdens en na detentie om recidive te voorkomen.

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u samen met uw samenwerkingspartners komt tot een integrale aanpak van risicojongeren.

Mensenhandel integraler, effectiever en innovatiever aanpakken

Het kabinet zet in op preventie, opsporing en vervolging van daders en bescherming en opvang van slachtoffers. Dat resulteert in mee toezicht op en controle over de prostitutiebranche om misstanden te bestrijden. Ook worden de maximumstraffen van mensenhandel verhoogd en wordt het eenvoudiger om verdachten van mensenhandel langer vast te houden.

Meer weten?

Op de verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys hoort u hoe u komt tot een integrale ketenaanpak van jeugdprostitutie en loverboys.

Aanpak Cybercrime en bescherming van persoonsgegevens

Er is sprake van toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van cybersecurity. Die wil het kabinet het hoofd bieden door krachten te bundelen met alle belanghebbenden, de opsporingscapaciteit te versterken en het juridisch instrumentarium aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

De privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, krijgt meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen. Bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden is bescherming van persoonsgegevens uitgangspunt.

Meer weten?

Op de cursus Bescherming van persoonlijke data en vertrouwelijke informatie hoort u hoe u risico’s minimaliseert, potentiële dreigingen en kwetsbaarheden reduceert, het beveiligingsbewustzijn onder uw medewerkers vergroot en aansprakelijkheidsclaims, boetes en imagoschade voor uw organisatie voorkomt.

Cameratoezicht

Publieke- en private toezichthouders gaan camerabeelden van delicten en incidenten direct doorsturen naar de meldkamer van de politie.

Meer weten?

De cursus Wetgeving & Security geeft u inzicht in de juridische aspecten van toegangsverlening en toegangsbeheer waaronder het monitoren van de toegang met camera’s.

Integrale aanpak multi-probleemgezinnen.

Er komt een einde aan het langs elkaar heen werken bij de aanpak van multi probleemgezinnen. Bij de decentralisaties in het sociale domein, onder andere de jeugdhulpverlening, wordt het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Door een goede onderlinge samenwerking kunnen ouders, onderwijs, jeugdzorg en politie tijdig risicogedrag signaleren en zo criminele carrières voorkomen.

Op de Nationale Jeugdzorgdagen hoort u hoe u komt tot een 1 gezin 1 plan 1 regisseur aanpak van multi-probleemgezinnen.

Over

Bekijk ook

Koning brengt werkbezoek met minister van Justitie en Veiligheid aan Dienst Landelijke Recherche

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 14 maart met minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *