Veiligheid in de organisatie: de belangrijkste plannen voor 2022

Gisteren is de miljoenennota en rijksbegroting bekend gemaakt. Onderstaand staan de belangrijkste plannen op het gebied van Veiligheid in de organisatie op een rij:

Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om de coronacrisis te bestrijden en investeert ook komend jaar in het vaccinatieprogramma, de monitoring van de verspreiding van het virus via de testcapaciteit en het versterken van de GGD’en. Ook werkt het kabinet aan het verbeteren van de pandemische paraatheid: er wordt een plan gemaakt om voldoende voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, werken we aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Voor tekorten in de jeugdzorg wordt extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. In totaal wordt er 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022.

Zorg voor de toekomst

Er komen veel veranderingen af op de zorg, onder andere door vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, moeten we deze toekomstbestendig maken. Dat vraagt om meer aandacht voor preventie en gezondheid, focus op organisatie en regie en oog voor vernieuwing en werkplezier. Daarvoor worden in 2022 extra middelen beschikbaar gesteld. Zo komt er met de ‘subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging’ 57 miljoen euro beschikbaar voor projecten gericht op samenwerking of het verminderen van administratieve lasten. Ook trekt het kabinet komend jaar 14 miljoen euro uit voor de ‘stimuleringsregeling e-health thuis’ voor mensen die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben. Daarnaast is in 2022 ruim 4 miljoen beschikbaar in ‘subsidieregeling juiste zorg op de juiste plek’, onder andere bedoeld om samenwerking in de regio en tussen zorgsectoren te stimuleren. Ook steunt het kabinet de sector in het werven, scholen en behouden van voldoende zorgmedewerkers. Dit wordt gedaan via bijvoorbeeld de financiering van medische vervolgopleidingen en stages. Door de coronacrisis is het tekort aan stageplekken voor studenten van zorgopleidingen verder toegenomen, omdat veel stages zijn uit- of afgesteld. In 2022 is er 63,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om werkgevers een impuls te geven om meer stageplekken aan te bieden en deze op een innovatieve wijze vorm te geven. Om de zorg toekomstbestendig te maken is het belangrijk om de inzet van digitaal ondersteunende zorg en e-health-toepassingen te vergroten. Tijdens de crisis is dit essentieel gebleken, onder andere om gegevens tussen zorgaanbieders, de GGD en het RIVM te kunnen delen. Dit moeten we vast zien te houden in de toekomst.

Jeugdzorg

Om de toegankelijkheid, effectiviteit, betaalbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg verder te verbeteren is urgent actie nodig. Hiervoor komt komend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar voor gemeenten, bovenop de 300 miljoen die vorig jaar is toegezegd. Het kabinet en de gemeenten maken samen met cliëntenorganisaties, beroeps- en brancheverenigingen en professionals een hervormingsagenda voor het jeugdstelsel. Daarin worden afspraken gemaakt die moeten leiden tot een duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel, waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met gemeenten om al aan de slag te gaan met een aantal maatregelen, zoals het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts.

Buitenlandse Zaken: Inzet op veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid

De dreigingen in de wereld van vandaag zijn divers en onvoorspelbaar. Mondiale uitdagingen als het coronavirus, klimaatverandering en de situatie in Afghanistan zullen door middel van internationale samenwerking moeten worden opgelost. Komend jaar heeft Buitenlandse Zaken ruim 11,7 miljard euro te besteden. Voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bedraagt het budget 3,2 miljard euro in 2022. Met dit geld werkt Nederland wereldwijd aan veiligheid, stabiliteit, democratie en duurzaamheid.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgend jaar ruim 11,7 miljard euro te besteden. Het grootste deel hiervan, 10,2 miljard euro, wordt afgedragen aan de Europese Unie. Dit is tekenend voor het belang van de EU voor de positie van Nederland in de wereld. Het kabinet vindt het belangrijk dat het geld dat de EU heeft vrijgemaakt voor economisch herstel van de coronacrisis, bijdraagt aan een meer concurrerende en duurzame Europese economie. Nederland zet daarbij in op meer digitalisering en een evenwichtige uitwerking van de European Green Deal. Dit is essentieel om de Europese economie weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Daarnaast blijven veiligheid, stabiliteit, internationale rechtsorde en mensenrechten belangrijke pijlers van het buitenlandbeleid. Het Nederlandse diplomatieke netwerk is hierbij van groot belang om de Nederlandse belangen internationaal te behartigen.

In dat kader zet het kabinet zich ook komend jaar samen met internationale partners in om Nederland veilig te houden. Dit doet ons land binnen de NAVO en in toenemende mate in de EU. Zo maakt Nederland zich hard voor vervolging en berechting van ISIS-strijders in de regio waar de misdaden begaan zijn. Verder stelt Nederland risico’s van nieuwe wapensystemen internationaal aan de orde en zet het kabinet samen met de Benelux-partners in op betere uitvoering van het Open Skies-verdrag. Dit is essentieel voor de Europese veiligheid: dankzij Open Skies kunnen deelnemende landen vanuit de lucht controleren of wapenverdragen worden nageleefd.

Prinsjesdag: meer geld voor munitie en veteranenzorg

Defensie heeft volgend jaar € 12,5 miljard te besteden. Voor 2022 krijgt Defensie totaal structureel € 95 miljoen erbij, in 2021 incidenteel € 90 miljoen. Hiermee investeert Defensie in extra munitie voor opleiden en trainen, zorg voor veteranen en de versterking van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Daarnaast stelt het kabinet ook geld beschikbaar voor verduurzaming vastgoed en ondermijning. Een deel hiervan is bestemd voor het defensievastgoed en de Koninklijke Marechaussee. 

Het huidige defensiebudget en alle opgaven dwingen tot het maken van keuzes, niet alleen op het gebied van voorraden, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld IT en vastgoed. Deze keuzes kunnen beperkend werken op het herstel van de gereedheid van capaciteiten en eenheden.

Inzetbaarheid

Zo blijkt uit de inzetbaarheidsrapportage dat de operationele gereedstelling nog steeds onder toenemende druk staat. Dit komt door knelpunten in personele gereedheid, schaarse (gevechts-)ondersteuning, een laag blijvende materiële gereedheid en minder trainingen door COVID-19 maatregelen. Hierdoor zijn eenheden minder in staat om langdurig, gelijktijdig en in hogere dreigingsscenario’s te worden ingezet. Terwijl de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld hier wel om vraagt. Verouderd en nog niet vervangen materieel is moeilijker in stand te houden, wat weer hogere kosten met zich meebrengt. 

Munitie, trainen en opleiden

Het extra geld voor munitie is nodig om voldoende munitie in voorraad te hebben voor trainen en opleiden. Daarom wordt de defensiebegroting in 2021 structureel met € 60 miljoen verhoogd. De tijd tussen bestellen en leveren van munitie is circa 2 tot 3 jaar. Het zal dus nog even duren voor de organisatie de extra munitie daadwerkelijk kan gebruiken. Tot die tijd zal de beschikbare munitie zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Omdat de prijs van munitie stijgt en de behoefte bij Defensie groeit, wordt ook het gebruik van simulatie-mogelijkheden geïntensiveerd.

Veteranenzorg

In 2017 heeft Defensie het Nationaal Fonds Ereschuld opgericht voor militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies in het buitenland. In het fonds zijn regelingen voor vergoeding van schade voor o.a. veteranen ondergebracht. Dit fonds wordt in 2021 eenmalig met € 30 miljoen verhoogd en vanaf 2022 structureel met € 20 miljoen. 

Verduurzaming vastgoed

Het vastgoed van Defensie is vaak sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Defensie heeft onvoldoende middelen voor het herstel en onderhoud van al het vastgoed. Het kabinet stelt in 2022 extra geld beschikbaar voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Een deel hiervan is bedoeld voor verduurzaming van het vastgoed van Defensie. Hiervoor worden plannen uitgewerkt en op basis daarvan geld verdeeld. Op dit moment voert Defensie een verkenning uit hoe het defensievastgoed te concentreren, vernieuwen en verduurzamen. En hoe locaties voor Defensie behouden kunnen blijven en tegelijkertijd kunnen worden ingezet voor duurzame doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van zonne- en of windparken. Of het beschikbaar stellen van locaties voor natuurherstel of woningbouw. 

Meer weten?

  • In de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg leer je hoe jij het kwaliteitssysteem in jouw organisatie kunt borgen zodat de zorgverleners hun werk nog beter kunnen doen. Op weg naar veilige en betere zorg!
  • In de opleiding Veiligheid van gebouwen leer je waaraan jouw gebouwen moeten voldoen om de juiste kwaliteit en veiligheid te garanderen voor de gebouwgebruikers.
  • Tijdens de cursus Brandveiligheid van Gebouwen leer je de juiste maatregelen te treffen, te voldoen aan de wet- en regelgeving, de kans op brandgevaarlijke situaties te verkleinen en mogelijke aansprakelijkheidsclaims te voorkomen.
  • Tijdens de opleiding Safety Manager leer je veiligheidsrisico’s te signaleren, inventariseren en evalueren. Je leert hoe je voldoet aan arbowetgeving en een veilige en gezonde werkomgeving voor jouw werknemers creëert.
  • Tijdens de opleiding QHSE manager leer je de vertaling te maken op welke wijze je jouw rol het meest effectief inzet. Hierdoor worden wettelijk gestelde eisen en de strategie van jouw organisatie op het gebied van QHSE beleid nageleefd. Je krijgt meer inzicht in QHSE zodat je jouw rol nog effectiever kunt inzetten en het draagvlak vergroot in alle lagen van de organisatie.
  • Tijdens de opleiding Security Manager leer je wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management en hoe je mogelijke dreigingen voor jouw organisatie in kaart brengt zodat je jouw organisatie kunt beschermen tegen o.a. terrorisme, ongewenste bezoekers en criminelen.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Koning brengt werkbezoek met minister van Justitie en Veiligheid aan Dienst Landelijke Recherche

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 14 maart met minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *