Ambities vanuit het regeerakkoord

Afgelopen week is het concept regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ naar buiten gebracht door Rutte III. In dit concept regeerakkoord zijn een aantal ambities van de overheid genoemd die gevolgen kunnen gaan hebben voor het opstellen van uw jaarrekening. Wat de ambities van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn? Dat leest u hieronder:

  1. De Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen.
  2. Naast de reeds genoemde ambitie om tot bestuurlijke afspraken te komen met provincies en gemeenten wordt voor stedelijke regio’s de systematiek met citydeals, als onderdeel van de Agenda Stad, voortgezet.
  3. Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.
  4. Het kabinet hecht eraan dat de overheid transparant en open is. Er is een initiatiefvoorstel Open Overheid aanhangig. Er wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. Het kabinet treedt daartoe in overleg met de initiatiefnemers.
    • De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data.
    • Het kabinet ontwikkelt een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus.

Regeerakkoord; mogelijke gevolgen van de ambities voor jaarrekeningen binnen gemeenten & provincies:

In de huidige BBV zijn al bepalingen opgenomen om meer informatie over gemeenschappelijke regelingen (GR) op te nemen. Het zou kunnen zijn dat de ambitie om de controlerende rol van de gemeenteraden te versterken op het gebied van gemeenschappelijke regelingen, de geleverde informatie meer onder een vergrootglas komt te liggen.

Op het gebied van de bestuurlijke afspraken speelt de vraag wat deze ambitie betekent voor de op te nemen verantwoordingsinformatie bij de betrokken partijen en wat dit voor bijv. de controle van nakoming (aantonen ervan) gaat betekenen. Wat betreft de ambitie om burgers en verenigingen ruimte te bieden voor eigen initiatieven, reist de vraag wat deze ambitie op het gebied van onderhoud van collectieve voorzieningen gaat betekenen voor risico’s bij gemeenten (op -achterstallig- onderhoud): wie is dan ‘aansprakelijk’ c.q. welke beheersmaatregelen zijn nodig (effect op bijv. treffen voorzieningen) en getroffen en wordt dat voldoende transparant gemaakt? En in het geval van eventuele overname: wat gaat dit betekenen voor de opname en waardering op de balans?

Tot slot zal de laatste ambitie Open data impact hebben op de informatievoorziening en is de vraag wat dit concreet zal betekenen voor toekomstige (begrotingen en) jaarrekeningen.

Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies

Het interactief seminar Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle ontwikkelingen die betrekking hebben op uw jaarrekening, waaronder de ambities van het regeerakkoord. Laat u bijpraten en inspireren tijdens het congres en de interactieve praktijkdag. Meer informatie?

Bezoek de website

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe kun je de verbijzonderde interne controle het beste uitvoeren?

De verbijzonderde interne controle (VIC) is belangrijk om de integriteit van financiële rapportages en operationele …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *