1 miljoen nieuwe woningen en wij denken graag mee!

In Nederland worden de komende twintig jaar ongeveer één miljoen extra nieuwe woningen gebouwd. Dat is een duizelingwekkend aantal, omdat het aantal bestaande woningen al jarenlang rond de zeven miljoen schommelt.

Die explosie van op het gebied van huisvesting is een grote zorg voor het kabinet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft private partijen zoals het Nederlands Instituut voor de Bouw opgeroepen om mee te denken over de keuzes die ons land te wachten staan.

Op 30 januari 2019 wordt het hét Woning Congres gehouden en daar zullen prominenten uit de branche uitvoerig ingaan op de belangrijke thema’s, die de komende jaren op ons afkomen.

Om kennis en krachten zoveel mogelijk te bundelen wil minister Ollongren een Nationale Omgevingsvisie gaan ontwikkelen. ‘Bepaalde belangen, zoals het bijbouwen van de 75.000 woningen per jaar, zijn zo groot dat we daarover nationaal afspraken moeten maken’, zegt zij.

De enorme groei van het aantal woningen staat niet op zichzelf. Het kabinet wil duurzame keuzes maken, waarbij de energievoorziening, bereikbaarheid van woonwijken en de kwaliteit van ons landschap een voorname rol spelen.

‘Het gaat om de kwaliteit van onze leefomgeving’, zegt Ollongren. ‘Hoe we Nederland leefbaar houden, nu en in de toekomst. Dat willen we in Den Haag niet alleen bepalen.’

Het kabinet hanteert drie hoofdthema’s. Dit zijn de uitgangspunten daarbij:

Energietransitie

Maak onze huidige energievoorziening duurzaam en investeer tevens verder in nieuwe energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie en aardwarmte (geothermie).

Verstedelijking

De locaties waar de komende decennia één miljoen huizen moeten komen, zijn de plekken waar de vraag het grootst is. We moeten ervoor zorgen dat deze goed bereikbaar blijven over de weg en met het openbaar vervoer, maar in de binnenstad ook lopend en op de fiets.

Landbouw

De land- en tuinbouw worden onderdeel van een circulair voedselsysteem (kringlooplandbouw). Hierin moeten landbouw en natuur elkaar versterken en dienen de cultuurhistorische waarden van het landschap behouden te blijven.

Het zijn uitgangspunten die ogenschijnlijk soms haaks op elkaar staan. We willen meer woningen, meer groen en een betere bereikbaarheid in het verkeer.

Dat vergt een aanpak die op samenhang en samenwerken is gebaseerd. We moeten nog beter leren om noodzakelijke maatregelen op slimme wijze te combineren.

Ollongren benadrukt hoe belangrijk is het dat ‘alle Nederlanders’ meewerken aan dit continue proces van vernieuwing. Dan kan door het inbrengen van kennis vanuit de wetenschap, lagere overheden en maatschappelijke organisaties, maar ook door burgerpanels en een nieuwe interactieve website.

De meest urgente onderwerpen kunnen per regio verschillen.

Zo zullen de bescherming tegen water, keuzes voor economische ontwikkeling of de ontwikkelingen in krimpgebieden zoals Groningen, de Achterhoek en het zuiden van Limburg bepalend kunnen zijn voor de uiteindelijke Nationale Omgevingsvisie, die het ministerie wil opzetten. De bedoeling is dat dit document al begin 2019 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Daarmee zijn de urgentie en het belang van hét Woning Congres nog eens extra benadrukt.

 

Het Woning Congres | 30 januari 2019

 

Het speelveld van Woningbouw en –Beheer & (Volks)Huisvesting is ingrijpend veranderd!
Welke kansen en uitdagingen liggen er in de huidige markt.

Kom naar hét Woning Congres en praat mee!

Download de brochure

 

 

Over redactie

Bekijk ook

Hoe kun je duurzame energie opwekken onder de Omgevingswet?

Het wordt erg lastig om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Politieke beleidsontwikkelingen zetten namelijk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *