Bestuurlijke afpraken n.a.v. adviesrapport Vreemde Ogen Dwingen

 

Naar aanleiding van het advies “Vreemde Ogen Dwingen” van Commissie Bruijn, zijn afspraken gemaakt tussen Verenigingen HBO (voorheen: HBO-raad) en Minister Bussemaker van OCW. Het doel van deze afspraken is om de examenkwaliteit in de toekomst te garanderen.

Aanleiding

De kwaliteit van het HBO moet boven alle twijfel verheven zijn. De afgelopen twee jaar is discussie ontstaan over de kwaliteit van een HBO-diploma en daarmee ook over de waarde ervan.

Het is aan alle betrokkenen om ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de zorg die daardoor is ontstaan, weg te nemen. Dat betekent dat de hogescholen het ieder voor zich én gezamenlijk tot hun verantwoordelijkheid rekenen om een einde te maken aan de discussie over de diplomakwaliteit in het HBO zodat studenten zeker kunnen zijn van de waarde van hun diploma.

Met het oog daarop willen de hogescholen met kracht toewerken naar een sterk verbeterde kwaliteit van toetsing en hierover verantwoording afleggen.

Wat heeft Commissie Bruijn geadviseerd?

De Commissie adviseert onder meer om te kiezen voor instellingsoverstijgende toetsing op alle plaatsen waar dat mogelijk is en anders te werken met ‘vreemde ogen’ en deze toe te passen in de vorm van tweede beoordelaars of externe deskundigen. Daarnaast moet ook gewerkt worden aan de bottom-up opstelling van een gezamenlijk protocol voor individuele eindscripties en het verder professionaliseren van examinatoren door middel van een basis- en seniorkwalificatie examinering.

Welke bestuurlijke afspraken zijn gemaakt?

De eigen verantwoordelijkheid van de hogescholen vormt de basis van de bestuurlijke afspraken. De hogescholen pakken hun verantwoordelijkheid op en gaan aan de slag met de aanbevelingen van de Commissie Bruijn opdat de kwaliteit van het HBO geborgd is. Bij deze afspraken treedt Verenigingen HBO op als vertegenwoordiger van de hogescholen.

De afspraken zijn gebundeld in een publicatie die u hier kunt downloaden. Een beknopt overzicht van de afspraken:

 1. Pilots met gezamenlijke toetsing
  Er zullen 15 tot 20 pilots starten. De HBO-raad faciliteert twee à drie landelijke pilots.
 2. Beoordeling van eindwerkstukken
  De HBO-raad benoemt een expertgroep die een protocol zal opstellen voor toetsing van “kern”-werkstukken.
 3. Toetsdeskundigheid van docenten
  De HBO-raad benoemt een expertgroep die tot opdracht krijgt een programma van eisen voor een module BKE te ontwikkelen.
 4. Voortbouwen op eerdere ontwikkelingen
  Er zijn stimuleringsmiddelen beschikbaar voor duurzame samenwerkingsverbanden van hogescholen op het gebied van gezamenlijke toetsing, waarbij wordt voortgebouwd op de al bereikte resultaten binnen andere projecten.
 5. Kennisdeling en duurzame samenwerking
  Het is niet alleen van belang dat hogescholen voortdurend kennis benutten en delen, maar ook dat in de toekomst kennis en ervaring beschikbaar is, zodat de nieuwe samenwerkingsverbanden blijven ontstaan en bestaan.
 6. Midterm-review (eind 2014)
  Doel van deze evaluatie is om in beeld te krijgen in hoeverre externe validering in de hogeschool tot stand is gekomen.
 7. Jaarverslag
  Verantwoording over de realisatie van de afspraken vindt plaats via de jaarverslagen van de hogescholen.

In 2017 rapporteert verenigingen HBO over van de bereikte resultaten en geeft aan hoe de hogescholen verder vormgeven aan externe validering na 2017.

Meer weten?

Tijdens de cursus ‘Toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs krijgt u in slechts twee dagen handvatten om uw toetsen en toetsbeleid beter vorm te geven. Oftewel: bovenstaand rapport en aanbevelingen in de praktijk.

Bent u lid van de examencommissie?

Speciaal voor u is de 2-daagse cursus Nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie volgens de WHW‘ ontwikkeld. U krijgt praktische handvatten, achtergronden en implementatietips. Deze cursus legt een gedegen fundament voor een kwalitatief goede en wettelijk correcte examencommissie.

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *