Onderwijsraad: passend onderwijs moet beter

Bron: Nationale OnderwijsgidsNOG logo

 

Twee jaar na de invoering van passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod. Bovendien is de onderwijspraktijk nog te weinig betrokken. Dit staat in het briefadvies Passend onderwijs dat de Onderwijsraad op 5 december publiceert.

Sinds de invoering van passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De landelijke criteria om in aanmerking te komen voor extra onderwijsondersteuning zijn losgelaten. Dit bemoeilijkt het volgen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De huidige data geven geen betrouwbaar beeld van de uitwerking van passend onderwijs voor deze leerlingen en de leerlingen in de omgeving. De raad adviseert om ervoor te zorgen dat deze informatie snel beschikbaar komt. Dit is nodig om de verantwoordelijkheid van de overheid voor het stelsel waar te kunnen maken. Ook waarschuwt de raad voor een te eenzijdige focus op vermindering van het aantal thuiszitters; andere doelen van passend onderwijs raken hierdoor uit zicht.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken zowel reguliere als speciale scholen samen in samenwerkingsverbanden. Scholen zijn echter terughoudend om zich in een bepaald type aanbod te specialiseren. Een deel van de leerlingen heeft daardoor geen toegang tot de benodigde specialistische ondersteuning. Een grotere variatie aan ondersteuningsvormen is nodig om alle leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden. De raad is van mening dat samenwerkingsverbanden een actieve rol moeten vervullen bij het afstemmen van de schoolondersteuningsprofielen.

In de onderwijspraktijk bestaat een negatief beeld van passend onderwijs. Om de betrokkenheid van leraren en het draagvlak voor passend onderwijs te vergroten, zullen de besturen samen met scholen en leraren de doelen voor passend onderwijs verder moeten concretiseren. Versterking van de deskundigheid van leraren moet volgens de raad zowel binnen schoolteams als via de lerarenopleidingen gebeuren. Aandacht voor de communicatie met ouders is daarbij essentieel.

Passend onderwijs opleidingen

Wilt u de leerlingen op uw school de juiste specialistische ondersteuning bieden zoals verlangd wordt van het Passend Onderwijs? Bekijk ons aanbod van opleidingen in het onderwijs vakgebied om uw kennis op het gebied van Passend Onderwijs (verder) te specialiseren.
Bekijk het opleidingsaanbod

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie pijlers van studentenwelzijn

“We zien de laatste 15 jaar dat het met veel studenten niet zo goed gaat …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *