Nieuw eindoordeel Inspectie Onderwijs: de veranderingen voor de IB-er

Vanaf augustus 2017 voert de Inspectie bij alle besturen en scholen het toezicht op de nieuwe manier uit. Hieronder vind je wat dat concreet betekent voor de Intern Begeleider.

Wat verandert er bij de Inspectie-beoordeling van basisscholen?

Werken onderwijsDe belangrijkste verandering is dat de Inspectie geen algemene norm meer oplegt. Ze verwacht dat de scholen aantonen te voldoen aan de wettelijke eisen én zelf laten zien welke aspecten ze in het onderwijs op hun school extra belangrijk vinden. Hiervoor is het nodig dat scholen ambitieuze doelstellingen voor de leerlingen én de kwaliteit van het onderwijs formuleren en kunnen aantonen hoe ze deze eigen doelstellingen behalen.

Er zijn 3 elementaire vragen waar de Inspectie naar kijkt:

  1. Wat zijn de schoolopbrengsten (leren de leerlingen genoeg)?
  2. Krijgen de leerlingen goed les?
  3. Zijn de leerlingen veilig?

Minder concrete maatstaven Inspectie

In het aangepaste toetsingskader gebruikt de Inspectie minder concrete maten om naar 3 bovenstaande aspecten te kijken.
Elke school moet wel aan de deugdelijkheidseisen voldoen, maar daarnaast
dient elke school toe te voegen wat jouw school specifiek wil bijdragen:

  • Waar liggen de ambities van de school?
  • Leidt de gekozen aanpak tot die kwaliteit?

Elke school legt zichzelf dus ook een eigen norm op en mag zelf bepalen hoe ze dat wil bereiken. Deze eigen opdracht van de school is vastgelegd in het schoolplan. De Inspectie beoordeelt of de school doet wat ze belooft en wat ze zich heeft voorgenomen.

In de praktijk betekenen deze aanpassingen dat het schoolbestuur voortaan als eerste door de Inspectie wordt aangesproken. Zij zijn verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs en moeten dus goed weten wat de ambities zijn. De Inspectie kijkt jaarlijks naar wat goed gaat, beter kan of beter moet.

Wat verandert er voor de Intern Begeleider?

De ambities van de school hebben rechtstreeks te maken met het werk van de Intern Begeleider. Hij/zij is immers vaak verantwoordelijk voor de schoolevaluaties.

Als de school geen heldere doelen heeft geformuleerd en er geen verbinding wordt gelegd tussen de resultaten en het onderwijsproces, dan kan de IB-er slechts half rapporteren en kan alleen een cijfermatige evaluatie worden geleverd. Terwijl de Inspectie ook meer inzicht wil in de procesmatige zaken.

De school moet informatie kunnen geven over het didactisch handelen van de leraren. Een school heeft hiervoor een proces van zelfevaluatie/beoordelingen met observatie-instrumenten nodig. Daarnaast moet de school een veiligheidsbeleid met analyses en conclusies van de uitkomsten van een veiligheidsmonitor van leerlingen en leraren kunnen presenteren.

Voor deze rapportage is gelukkig de Intern Begeleider niet alleen verantwoordelijk. Wel zal zijn/haar aandacht voor de relaties tussen het onderwijsproces en de bereikte resultaten moeten toenemen. Naast algemene kennis over welke interventies meer en minder invloed hebben op de leerontwikkeling van kinderen is het belangrijk om:

  • Op concreet niveau te weten welke ontwikkeling in de school zichtbaar moet worden in het handelen van leerkrachten;
  • Goede afspraken met de directie te hebben over de consequenties van de gewenste ontwikkeling voor de werkzaamheden van de Intern Begeleider;
  • Tijdens groeps- en leerlingbesprekingen, groepsbezoeken vaker verbindingen te gaan leggen tussen leerresultaten van leerlingen en onderwijsgedrag van de leerkracht;

Verkorte opleiding voor de intern begeleider

Tijdens de Verkorte opleiding voor de Intern Begeleider reikt docent Inge Bloemers van Edux Onderwijspartners praktische handvatten aan en zoekt zij (indien nodig) samen met u naar oplossingen voor uw specifieke situatie. Inge Bloemers is uitstekend op de hoogte van alle wetgeving rondom Passend Onderwijs en weet exact wat het overheidsbeleid betekent voor u als Intern Begeleider. Meer informatie over de opleiding?

Bekijk de Verkorte opleiding voor de Intern Begeleider

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Podcast: AI bij Saxion: sAxI als AI-studiecoach voor studenten

Annemieke Bosshardt is de dagvoorzitter van de SBO Onderwijs toetscongressen. Daarnaast is ze eigenaar van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *