Adviezen Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) op een rij

Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD)

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) heeft in haar 5e rapportage “Transformatie in het Sociaal Domein; de praktijk aan de macht” per thema een aantal adviezen aan minister Plasterk geschreven. We staan aan het begin van een fundamentele verandering. Iedereen maakt deel uit van het veranderingsproces, met verschuivingen in zeggenschap, geld en macht. Het gaat vooral om leiderschap, zegt de commissie. Zorg ervoor dat de uitvoeringspraktijk in leidende positie wordt gebracht in plaats van het bestuur, zodat beter bij de werkelijke vragen wordt aangesloten. Geef de mensen in de uitvoeringspraktijk de tijd en kans om het goede te doen.

In dit artikel zijn alle adviezen van de Transitiecommissie op een rij gezet:

Raadsleden sociaal domein

 • De TSD roept raadsleden op met elkaar te bepalen wat nodig is voor kaderstelling en controle, in de ondersteuning en ten aanzien van regionale samenwerking
 • De TSD is van mening dat niet alleen raadsleden en griffiers hierin een rol hebben te vervullen. Ook op centraal niveau mag wel eens buiten de gebaande paden worden gedacht.

Perspectief van de burger

 • De TSD adviseert gemeenten te zorgen voor duidelijke communicatie over de (juridische) spelregels. Zo kan de kwaliteit van dienstverlening aan de burger verbeterd worden.
 • De TSD merkt op dat conclusies over de ontwikkeling van klachten voor en na de decentralisaties met een kritische blik moeten worden bezien.
 • De TSD adviseert Rijk en gemeenten aandacht te (blijven) hebben voor de waardering van burgers voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Jeugdzorg

 • Gezien de belangrijke rol van de wijkteams vindt de TSD het van groot belang dat de wijkteams als belangrijkste actor in het veld worden geaccepteerd.
 • De TSD vraagt de zorgorganisaties en gemeenten om breder te kijken dan innovaties binnen de zorg of wijkteams.

De TSD adviseert…:

 • …om meer energie en aandacht te geven aan het (v)erkennen van elkaars positie.
 • …om in samenwerking een toekomstvisie op te stellen, zodat de samenwerking op de lange termijn en duidelijkheid over de toekomst wordt vastgesteld.
 • …gemeenten en zorgorganisaties om een langetermijnvisie op te stellen waarin kaders voor onder andere innovatie worden geschetst.
 • …de zorgorganisaties om gezamenlijk de innovatieopdracht op te pakken om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
 • …alle betrokken partijen om (financiële) ruimte te creëren om de kennis en kunde van organisaties in stand te houden.
 • …het Rijk, de VNG en de 42 jeugdzorgregio’s om gezamenlijk de regie op te pakken om de herordening van het zorglandschap te bewerkstelligen.
 • …tot het opstellen van een sociaal plan om de werkgelegenheidseffecten en de frictiekosten van de herordening van het landschap aan te pakken.

Passend Onderwijs in het sociaal domein

De TSD adviseert…:

 • …om gemeenten en scholen de ervaringen van ouders mee te nemen in het integrale plan voor een kind. En om gezamenlijk voorzieningen zodanig in te richten dat vloeiende lijnen ontstaan.
 • …gemeenten, onderwijs en wijkteams om actief met de nieuwe doelgroep jongeren aan de slag te gaan, zodat afhankelijkheid van zorg en ondersteuning later voorkomen kan worden.
 • …het ministerie van OCW om samen met de MBO-raad en MBO-scholen te overleggen of extra aandacht nodig is voor de positie van het MBO.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Meer weten over de transformatie in het Sociaal Domein?

Bekijk dan ons volledig opleidingsaanbod op het vakgebied Sociaal Domein.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

4 tips voor centrumontwikkeling

Centrumontwikkeling vindt in alle gemeentes in Nederland plaats. De beleidsvisies worden daarop afgestemd en aangepast. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *