Prinsjesdag 2014 Sociaal Domein

Miljoenennota, de 10 grootste wijzigingen voor het sociaal domein voor u op een rij!

Nederland is nu in tijden van economische crisis gericht op herstel, gebaat bij structurele hervormingen die de basis leggen voor duurzame economische groei. Het regeerakkoord heeft dan ook o.a. geleid tot het Sociaal Akkoord en Zorg Akkoord, dat ook in 2015 verder tot uitvoer zal worden gebracht. De overheid neemt maatregelen op het gebied van zorg, om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

De overheid streeft naar een “participatiesamenleving” waar plaats is voor iedereen. Jong en oud, ziek en gezond. Maar ook een samenleving waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, ieder naar eigen vermogen. De burger weer in zijn eigen kracht zetten, dat is de basisgedachte achter de enorme veranderingen binnen het sociale domein die regelrecht op u afkomen.

De 10 grootste wijzigingen voor u op een rij

De decentralisaties: Jeugdwet, nieuwe Participatiewet, overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en de nieuwe Wlz en Passend Onderwijs. Enorme hervormingen binnen het sociaal domein komen in razend tempo op u af. Alle nieuwe wetten staan gepland met een ingangsdatum van 1 januari 2015. Wat is er deze Prinsjesdag in de Miljoenennota concreet gecommuniceerd?

1. Financiën totale sociale domein

De gemeenten staan voor een enorme taak om de beleidsplannen rondom de 3 decentralisaties Jeugd, AWBZ-Wmo en Participatiewet in 2015 uit te gaan voeren. Het kabinet heeft nog eens 40 miljoen euro extra geld beschikbaar gemaakt, boven op het budget van 360 miljoen euro om gemeenten hierin te ondersteunen en de invoeringsproblemen rondom de transities te verzachten.

Meer informatie? Kijk op www.sbo.nl/socialedomein

2. Wmo

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Gemeenten moeten ondersteuning bieden aan mensen met een beperking, waarbij iedere gemeente zelf kan bepalen op welke manier ze dit aan zullen gaan pakken. Er is voor de mensen met een AWBZ-indicatie, die nu een beroep moeten gaan doen op de gemeente een overgangsregeling gemaakt.

Wenst u meer informatie over de Wmo, kijk dan op www.sbo.nl/wmo

3. Pgb

Vanaf 2015 krijgen de mensen die de zorg dragen voor iemand met een Persoonsgebonden budget (Pgb) dit budget niet meer op zijn of haar eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget. De SVB zal vanaf 1 januari 2015 in opdracht van de personen die het Pgb beheren de betalingen aan de personen/partijen die zorg verleend hebben doen.

Wenst u meer informatie over het Pgb, kijk dan op www.sbo.nl/gehandicaptenzorg of www.sbo.nl/wmo

4. Jeugdzorg

Vanuit de gedachte 1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp die geboden wordt. Specialistische hulp, jeugd-GGZ, jeugdbescherming, jeugdzorg en ook de jeugdreclassering. Bestaande rechten blijven gelden tot 31 december 2015.

Wenst u meer informatie? Kijk op www.sbo.nl/ketenregisseur

5. Participatie

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking (samenvoeging van de WWB, Wajong (nieuwe instroom) en Wsw). De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor álle mensen met een geringe of grote afstand tot de arbeidsmarkt, die tijdelijk of permanent niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien!
Wenst u meer informatie? Kijk dan op www.sbo.nl/participatiewet of www.sbo.nl/wetgevingsocialedomein

6. Rol van de wijkverpleging verandert

De wijkverpleegkundige krijgt zelf een meer centrale rol in de verschillende wijken binnen gemeenten. Hiermee worden zij in samenwerking met de huisarts een zeer belangrijke schakel in het bepalen van de zorg voor de burgers. Het kabinet streeft er naar dat burgers langer thuis blijven wonen, met de hulp van vrijwilligers en/of mantelzorg indien nodig. Als het thuis niet meer gaat, dan is er altijd een plek in een instelling.

Wenst u meer informatie? Kijk dan op www.sbo.nl/socialewijkteams

7. Werk en inkomen, werkloosheid

Door minder werkgelegenheid is de werkloosheid in Nederland opgelopen naar bijna 700.000 mensen. Op korte termijn wordt het arbeidsmarktbeleid gericht op behoud van werkgelegenheid d.m.v. extra stimulans van de sectorale aanpak. Er is in 2015 300 miljoen euro beschikbaar voor van-werk-naar-werk en intersectorale scholing. Voor de ondersteuning van jongeren en ouderen is eenmalig 117 miljoen euro extra beschikbaar.

8. Werk en inkomen, vast en flexibel werken

Het kabinet werkt samen met sociale partners aan een nieuwe balans tussen vast en flexibel werken. Hervormingen van de WW en het ontslagrecht worden later ingevoerd. Per 2016 wordt het ontslagrecht gemoderniseerd. De bescherming van werknemers staat niet ter discussie. Wel wordt het ontslagrecht activerender, eerlijker en eenvoudiger. Afhankelijk van de reden van ontslag komt er één ontslagroute. Daarnaast zal het kabinet vanaf 1 januari 2015 verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht doorvoeren om de positie van flexwerkers te versterken. Ook de WW zal worden hervormd.

9. Zorg

De beheersing van de zorgkosten vormt een enorme uitdaging. Om in de curatieve zorg de verlaagde uitgavengroei te realiseren, zet de zorgsector extra in op maatregelen die de doelmatigheid en kwaliteit van zorg verbeteren. Meer zorg van de medisch specialisten naar de huisarts en van de huisarts naar zelfzorg. Complexe zorg wordt meer geconcentreerd en er komt meer transparantie over de kwaliteit en kosten van zorg.

10. Stijgende arbeidsparticipatie moet in Nederland bijdragen aan structurele groei

Momenteel staan er in Nederland bijna een miljoen mensen aan de kant die wel kunnen/willen werken. Daarnaast is Nederland koploper in het aantal deeltijdwerkers. Er wordt in Nederland dan ook gemiddeld per persoon minder uren gewerkt. In het Sociaal Akkoord zetten werkgevers, werknemers en de overheid zich samen in om verandering te brengen in de arbeidsdeelname van werklozen en arbeidsgehandicapten. Via werkbedrijven in combinatie met loonkostensubsidie wordt er gewerkt aan het realiseren van een cultuuromslag waardoor het voor bedrijven normaal wordt mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Meer weten? Kijk op www.sbo.nl/sociaaldomein of www.sbo.nl/participatiewet

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

4 tips voor centrumontwikkeling

Centrumontwikkeling vindt in alle gemeentes in Nederland plaats. De beleidsvisies worden daarop afgestemd en aangepast. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *