Prinsjesdag 2017: wat zijn de plannen van de regering op het sociaal domein?

Wat zijn de plannen van de regering op het terrein van het sociaal domein voor het komende jaar? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zet de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het sociaal domein voor u op een rij.

Met het beleid voor 2017 richt het kabinet zich op twee kernwaarden: goed werk en kansen voor iedereen. Hierbij is het van belang dat de ingezette hervormingen en decentralisaties hun beslag krijgen in de praktijk.

Verbetering participatiewet

Het kabinet wil dat mensen met een arbeidsbeperking zo veel mogelijk participeren in regulier werk. Belangrijke instrumenten waarmee het kabinet dit stimuleert zijn de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Naar aanleiding van onderzoek zijn er afspraken gemaakt om de praktische uitvoering te verbeteren.

Zo zijn vanaf 2016 een uniforme no-riskpolis en -premiekorting geïntroduceerd voor iedereen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoord, en kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs direct worden opgenomen in het doelgroepregister.

Het vereenvoudigen en stroomlijnen van de Participatiewet bevat een aantal maatregelen die kansen vergroten voor mensen uit de doelgroep. Dit zorgt ervoor dat zij sneller aan het werk kunnen bij een werkgever met een loonkostensubsidie van de gemeente.

Meer beschut werkplekken

Het kabinet heeft tot doel om meer beschutte werkplekken te realiseren. Deze zijn tot op heden sterk achter gebleven bij de doelstellingen. Momenteel zijn er 44 nieuwe plekken gerealiseerd van de beoogde 1.600. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een kwart van de gemeenten helemaal geen beschut werk aanbiedt. Het kabinet wil om deze reden gemeenten wettelijk verplichten werkplekken te realiseren voor mensen met een advies beschut werk. Hiervoor wordt voor de periode 2016–2020 € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de no-riskpolis naar de doelgroep beschut werk, extra implementatieondersteuning en een bonus voor gemeenten die beschut werk realiseren.

Decentralisaties

Het proces van de decentralisaties naar gemeenten is nog niet voltooid. Er is een grote stap gezet naar integraal beleid op het sociaal domein (werk, sociale zekerheid, schuldhulpverlening, armoedebestrijding, zorg en onderwijs). Een belangrijk aandachtspunt is dat verschillende regelingen (bijvoorbeeld de Wajong, Participatiewet en WIA) soms nog op verschillende manieren ondersteuning bieden bij het vinden van werk. Het is belangrijk dat instrumenten en regelingen verder worden geharmoniseerd. Een balans dient gezocht te worden tussen tijd en ruimte voor uitvoerders (UWV en gemeente) ten opzichte van noodzakelijke veranderingen om veranderde taken optimaal uit te kunnen voeren.

Wmo

Op 2 mei 2016 is de ontwikkelagenda “Voortgang en ambitie Wmo, volwaardig meedoen” aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Om het voor de cliënt merkbaar beter te maken zal op basis van een landelijke ontwikkelagenda ook in 2017 de doorontwikkeling van uitvoering op regionaal en lokaal niveau voorzien worden van impulsen. De activiteiten zijn er op gericht om echt maatwerk in levensbrede (integrale) ondersteuning mogelijk te maken, de positie van de cliënt te versterken en een inclusieve samenleving, verrijkt met maatschappelijke initiatieven te bevorderen.

Transitie Jeugdwet

In 2017 vindt een tussenevaluatie van de Jeugdwet plaats. De evaluatie wordt voorjaar 2018 aan het parlement aangeboden.

Om noodzakelijke jeugdhulp te kunnen blijven bieden kan er door jeugdhulpinstellingen subsidie worden aangevraagd voor bijzondere transitiekosten. De Transitieautoriteit Jeugd geeft advies over de subsidieaanvragen. Voor deze subsidieregeling is in 2017 circa € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor opdrachten € 54,7 miljoen voor subsidies.

Opleidingsoverzicht sociaal domein

Alles over de transformatie in het sociaal domein: Wmo 2015, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Update uw kennis met een van onderstaande korte opleidingen over actualiteiten en praktijkvoorbeelden uit het sociaal domein, zodat u direct met de nieuwe manier van werken aan de slag kunt! Bekijk opleidingsoverzicht Sociaal Domein 2016 / 2017:

Opleidingsoverzicht Sociaal Domein

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

4 tips voor centrumontwikkeling

Centrumontwikkeling vindt in alle gemeentes in Nederland plaats. De beleidsvisies worden daarop afgestemd en aangepast. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *