Trends op het terrein van verkeer en vervoer

Docent Henk Meurs over: Trends en ontwikkelingen in het verkeer en vervoer

“De komende jaren zullen grote veranderingen optreden het verkeer- en vervoerbeleid. Er zijn minder middelen beschikbaar voor harde weg- en railinfrastructuur en ook OV zal een forse slag moeten maken. Dit lijkt een bedreiging want de bereikbaarheid, veiligheid en leefomgevingsproblemen zijn nog lang niet opgelost. Maar het biedt ook kansen. Samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten wordt belangrijker dan ooit. Ook de samenwerking met de markt zal meer aandacht vragen. Vernieuwende visie met bijpassende maatregelen zullen dan komende jaren leidend zijn. De ontwikkelingen gaan snel en zijn uitdagend voor professionals.”

Henk Meurs, hoogleraar Mobiliteit Radboud Universiteit Nijmegen, hij was projectmanager van een groot aantal complexe en  veelomvattende projecten rond mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ordening

 

Docent Cees Wildervanck over: Verkeersveiligheid en verkeersgedrag

“In de eerste plaats zou verkeersveiligheid weer prioriteit moeten krijgen boven doorstroming. De persoonlijke ellende van een ernstig verkeersongeval weegt zwaarder dan collectief wat langer in de file staan.

De tweede wens is een systematischer aanpak van onveiligheid. Dus eerst de probleemanalyse en dan pas de keuze van maatregelen, en ten slotte ook een serieuze evaluatie. De keuze van maatregelen moet dan zijn gebaseerd op goede resultaten in het verleden. Vaak zullen dat meerdere maatregelen zijn. Dat leidt tot wens drie: meer afstemming tussen instanties en tussen sectoren. Jongerenproblemen kun je prima aanpakken met een verkeers- èn een welzijnsaanpak. En als ‘welzijn’ scootmobielen ter beschikking stelt zou die instantie automatisch moeten overleggen met ‘verkeer’ om te zorgen dat de berijders daarvan leren hoe ze met die scootmobielen om moeten gaan.”

Cees Wildervanck, is als zelfstandig verkeerspsycholoog gespecialiseerd in de menselijke factor in het verkeer en vervoer waardoor 9 van de 10 verkeersongelukken wordt veroorzaakts, chreef hierover ook diverse publicaties en verzorgde op dit terrein ook diverse trainingen.

 

Docent Leendert van Bree over: Milieu en mobiliteitsbeleid

“Toekomstige steden zullen duurzaam moeten zijn. Niet alleen als motor van een vitale en circulaire economie, maar ook als de omgeving waar gezondheid en welzijn duurzame uitgangswaarden zijn. Transitiebeleid en duurzame coalities met alle maatschappelijke actoren zal de toekomst voor mens en natuur veilig moeten stellen, niet alleen hier en nu, maar vooral ook elders en later. Duurzame mobiliteit is daarbij cruciaal. Emissiebeleid is succesvol gebleken en gaat verder. Nu het vervoer zelf nog. ‘Bewegen’ is prima, óók als we het zelf doen. Een stedelijke inrichting die daartoe verleidt, is een gezonde stad.”

Leendert van Bree, beleidsonderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ondermeer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert op het gebied van milieu, natuur en ruimte

 

Docent Bram Louwers over: Verkeers- en vervoersbeleid

“De verkeerskunde krijgt door de economische recessie minder aandacht. Er zijn ook minder files gemeten. Echter, juist op gemeentelijk en regionaal niveau is het belangrijk dat er richting en visie zit in het verkeers- en vervoerbeleid. Juist nu worden uitvoeringstrajecten langer, omdat er minder budget is voor de uitvoering van maatregelen. Met een visie wordt de inrichting op straat eenduidig en uniform opgepakt. Antwoorden naar bewoners kunnen eenduidig worden beantwoordt en klachten en meldingen kunnen met het juiste beleid geobjectiveerd worden. Verkeersbeleid blijft dus nodig. Niet alleen omdat de Planwet Verkeer en Vervoer dit voorschrijft.”

Bram Louwers, adviseur Verkeer Accent adviseurs, heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van gemeenten bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van verkeers- en vervoersplannen.

 

Docent Martin Wink over: Mobiliteitsbeleid

“In het mobiliteitsbeleid van overheden moet de fiets een steeds prominentere plaats krijgen. De komst van de E-bike biedt kansen voor nieuwe vervoersrelaties. Ook de gewone fiets wordt steeds hipper en sluit steeds meer aan op de behoefte om ons te onderscheiden; de fiets wordt VERHIPT! en ’a way of life’. Dit betekent dat het stadsbeeld meer en meer bepaald gaat worden door fietsers. Dit vraagt bijvoorbeeld om aanpassingen aan infrastructuur (meer en bredere veilige fietsroutes), grotere stallingen geschikt voor elk type fiets. Het is van groot belang hier nu al rekening mee te houden. Zodat de stedelijke kwaliteit en de fiets optimaal op elkaar afgestemd worden en blijven!”

Martin Wink, adviseur mobiliteit Movares, toonaangevend advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, water en energie. 

 

Docent Jean-Paul Close over: De stad van morgen: duurzame vooruitgang, bereikbaarheid en leefbaarheid

“De ‘Stad van Morgen’ is een vooruitstrevende co-creatie tussen de burger bevolking, het bedrijfsleven, de faciliterende overheid en wetenschappelijke inzichten voor lokale duurzame menselijke vooruitgang, zelfredzaamheid en leefbaarheid. Dit noemen wij Sustainocratie, de nieuwe democratie waarin de mens centraal staat. De praktische ervaringen met deze unieke nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen mbt verkeer en vervoer worden gedeeld tijdens de opleiding beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer.”

Jean-Paul Close, initiatiefnemer van de Stad van Morgen en ontwikkelaar en beheerder van AiREAS waarin overheid, technologische innovatieve bedrijven, brancheorganisaties en wetenschap samenwerken aan de verbetering van luchtkwaliteit, volksgezondheid en gebiedsdynamiek.

 

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer leert u hoe u komt tot een verkeers- en vervoersplan voor uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

AI binnen de overheid

Vijf tips voor veilig werken met AI binnen de overheid

AI biedt grote voordelen voor vrijwel de gehele publiek sector. Van veiligheid en justitie tot …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *