Ultieme tips voor een Beleidsmedewerker Economische Zaken

Samen werken aan een gebiedsontwikkeling, vraagt ook van jou een heldere rol (en aanpassingsvermogen)!

Om samen te werken aan een gezamenlijk doel t.o.v. een gebiedsopgave is het van belang om niet enkel helder te hebben wat de ander voor rol heeft in het geheel, maar ook welke rol jij hebt. Wat mag men wel en niet van jou verwachten? En welke taken en verantwoordelijkheden horen bij die rol? Waar ben jij op aanspreekbaar? Ben helder en proactief in het geven van antwoorden op deze vragen voordat je een samenwerking aangaat. Maar bovenal ben niet rigide in je rol. Samenwerken vraagt vooral ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen, zonder jezelf te kort te doen.

Participeer je als overheid in een triple helix samenwerking, dan is het goed om te beseffen dat een geldelijke investering vanuit onderwijs zeer lastig is vanwege de beperkte mogelijkheden die zij hebben om vrij te beschikken over de beschikbare financiële middelen. De inzet van kennis en studenten (daarmee kennis en tijd) is daarmee relatief eenvoudig. Daar waar de inzet van tijd voor de overheid juist weer beperkt is in de uitvoering, maar wel in organisatie, faciliteiten en programmagelden. Ondernemers hebben veelal moeite met investeringen die niet direct herleidbaar zijn naar de eigen organisatie, maar zijn wel bereid te investeren in concrete projecten (Qua tijd, faciliteiten en financiën). Het (h)erkennnen van deze investeringen helpt bij het samenwerken.  

Ben niet “penny wise, pound foolish”!

Een bekend Engels gezegde. Besef dat het behalen van doelstellingen, ambities en resultaten ook vraagt om een dito investering. Een investering is niet enkel financieel, maar ook qua inzet en middelen. Wil je grote ambities of complexe, grote doelen bereiken die impact hebben, dan vraagt dat ook om een investering in tijd, aandacht en (financiële)middelen die daar bij past. Een ondernemersgezegde ‘zonder investering, geen rendement en zonder risico, geen winst” sluit daarbij aan.   

Wanneer je impact wil maken in gebiedsontwikkeling en je wil de regio op de kaart zetten met een heldere (economische) positionering die bijdraagt aan het feit dat meer bedrijven zich willen vestigen in de regio, dan is het vanzelfsprekend dat je daarvoor een investering doet t.b.v. marketing en p.r.. Niet enkel een folder van enkele euro’s, maar een goed plan met dito middelen.   

Sander Groenen, Strateeg en Business Coach, BIGgroup


Werk aan de visie

  1. Economie is een belangrijke sleutel voor brede welvaart in jouw dorp, stad, regio. Wees daarom zelfbewust (geen Calimero-gedrag…) en zorg dat je ertoe doet in (integrale) toekomstdiscussies, visietrajecten etc. Vooral door als economisch expert met een brede blik (mede) te bepalen hoe economie zich moet verhouden tot wonen, mobiliteit, energietransitie, recreëren etc. Dit vereist een visie op ons vakgebied.
  2. Houd altijd in je doelgroep de ‘waarom-vraag’ voor ogen. Zeker in een tijd dat een focus op (economische) groei te beperkt is. Wat kan economie bijdragen aan het prettig ondernemen, het aan het werk helpen van mensen, het vasthouden en ontwikkelen van talenten, de leefbaarheid in je gemeente etc. Daardoor zul je (eerder) gaan denken in oplossingen in plaats van belemmeringen. Dat laatste gebeurt als je te veel vanuit regels en systemen denkt en handelt. Iets waar veel ambtelijke collega’s goed in zijn…Wees dus proactief, oplossingsgericht en heb vooral plezier!

Lars Pijlman, Directeur van Seinpost


Tips voor effectief accountmanagement

Zorg voor een overzicht van alle personen en organisaties buiten de gemeente die ook contact houden met ondernemers in jouw gemeente, zodat je accountmanagement effectief kunt vormgeven.

Maak aan de voorkant afspraken over hoe het actief ophalen van vragen en wensen van ondernemers in het veld – ook intern op voldoende capaciteit en snelheid kan rekenen.

Maikel Gijzen, Zelfstandig adviseur Economische Zaken


Leegstand: werk naar een compact centrum!

De bestedingen op internet krijgen vaak de schuld van leegstaande winkels. Maar de oorzaak van leegstand is veel breder en daarmee ook veel structureler. En dan is een campagne om een centrum concurrerend te maken met webshops echt onvoldoende om het tij te keren.

Ook de overcapaciteit door de groei van het aantal winkelmeters tot begin van de eeuw, zorgt dat we nu met teveel meters zitten die leeg staan. En de veranderde bestedingspatronen van gezinnen: bedenk maar eens hoeveel een gezin maandelijks kwijt is aan telefoonabonnementen, tv- en internetaansluitingen en streaming diensten. Dat bedrag gaat direct ten koste van de bestedingen in de winkels. En die bestedingen in de winkels zijn ook nog eens structureel lager geworden doordat we massaal goedkoop winkelen bij discounters als Aldi en Primark.

De huidige leegstand bestaat voor een belangrijk deel uit incourante voorraad: winkelruimte waar geen behoefte meer aan is. Daar moeten we niet de verwachting meer bij hebben dat er zich weer (levensvatbare) winkels gaan vestigen. En natuurlijk blijven er nieuwe winkels komen. Jonge ambitieuze ondernemers of (buitenlandse) ketens blijven wel komen. Maar die vullen niet meer alle gaten. Daarom is het nu echt zaak om te zorgen dat de leegstand op de daarvoor geschikte plekken een andere functie krijgt. En wat zijn dan die geschikte plekken? Dat is aan de economisch adviseur om samen met de partners in het centrum te bepalen. Kenmerkend daarbij is het toewerken naar een compact centrum.

Kies voor het centrum allereerst het gebied dat winkelhart moet blijven en waar elke leegstand ook in de toekomst een winkelbestemming moet houden. Dat mag dan overigens ook horeca of een andere consumenten aantrekkende functie zijn. Sluit juist in dit gebied een transformatie naar kantoor of wonen uit. Kies vervolgens het gebied uit dat als aanloopgebied haar functie behoudt. Hier blijven leegstaande panden beschikbaar als winkelfunctie, maar mag ook een woning of kantoor komen. Tenslotte is de rest van het centrum aan te merken als transformatiegebied: hier liggen de leegstaande winkels die geen winkelfunctie meer moeten krijgen, maar direct naar veelal wonen omgezet moeten worden.

Belangrijk om in dit proces rekening mee te houden: het juridische middel van voorzienbaarheid om planschadeclaims te voorkomen. Plus daarbij de achterliggende gedachte dat er voor de leegstand in de transformatiegebieden waarschijnlijk toch al geen winkels zich meer melden. Een vastgoedeigenaar zal dat ook moeten inzien en moeten meegaan in de transformatie naar wonen of een kantoorfunctie.

In de cursus geven we handvaten om dit proces vorm te geven en geeft Paul Kersten diverse praktijkvoorbeelden. Hij denkt graag met jullie mee over de specifieke situatie in jullie gemeenten. Ook jullie medecursisten delen hun mening daarbij.

Paul Kersten, Hoofddocent, Ervaren interim adviseur Economische Zaken bij Ima Adviseurs

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Tips van drie deskundige docenten voor de Interne Auditor VIC

De vraag naar een Interne Auditor VIC groeit. Een organisatie moet namelijk in control zijn …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.