Versterk het vestigingsklimaat in uw gemeente

Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk uw gemeente voor bedrijven is om een vestiging te openen. De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in uw gemeente. Maar hoe geeft u hier in de praktijk invulling aan? Aan het woord zijn verschillende experts.

De ideale overheid is onzichtbaar

De afgelopen jaren is meer en meer duidelijk geworden dat de overheid of een gemeente de economie niet kan sturen: niet door het opstellen van bestemmingsplannen en niet door zoveel mogelijk grond uit te geven. De economie of economische ontwikkeling zit ‘m in de bedrijvigheid en het ondernemerschap dat reeds gevestigd is, ontwikkelingen van buitenaf, innovaties, samenwerking tussen bedrijven, de beschikbaarheid aan goed en voldoende gekwalificeerd personeel, etc. De invloed die een gemeente/overheid hierop kan hebben is door ontwikkelingen, groei en nieuwe vestigingen zo goed mogelijk te faciliteren, in te spelen op wensen en behoeften van ondernemers, een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat te creëren en vooral geen zaken zelf te bedenken zonder draagvlak van ondernemers. De ideale overheid is er een die je niet ziet of hoort, waar je geen last van hebt, die vragen en behoeften van ondernemers (en burgers) faciliteert, kortom een overheid die geruisloos zorgt voor een goede afweging van belangen en een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat faciliteert.
Jos van Asten, zelfstandig adviseur economische zaken, docent op de opleiding bedrijfscontactfunctionaris en manager bij de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel, zet zich in opdracht van de ondernemingsverenigingen CVO, VMK en EBK in voor een optimaal ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen in de gemeente Veghel

Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor ondernemers

Ondernemers hebben – per definitie – veel commentaar op het functioneren van de gemeente en de beperkingen die het voor hen met zich mee brengt. Ze weten heel goed wat de gemeente niet goed doet en moet verbeteren. Denk hierbij aan thema’s als dienstverlening, regeldruk en aanbestedingsbeleid.
Door samen met ondernemers een actieprogramma op te stellen én samen uit te voeren, ontstaan er gemeenschappelijke ambities en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het klagen verandert in meedenken en doen. Samenwerken aan een beter vestigingsklimaat en promotie van de gemeente is effectiever en ondernemers veranderen in ambassadeurs.
Robert Kreukniet, voormalig zelfstandig ondernemer en wethouder economische zaken, onderwijs en arbeidsmarkt bij de gemeente Zwijndrecht, wil met het economisch programma van de gemeente Zwijndrecht ondernemers kansen bieden om zich te ontwikkelen en te excelleren.

Ontwikkeling en herinrichting van winkelcentra

Het toekomstperspectief voor winkelgebieden is ingrijpend en structureel veranderd. Het economisch herstel zal dit beeld niet veranderen. Het winkelvloeroppervlak in ons land moet worden verminderd, de winkelleegstand neemt tot slot nog steeds toe! Dit vraagt om keuzes, veelal pijnlijk voor betrokken partijen. Leidend zal zijn het onderscheid tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden. Maar hoe komt men tot dit soort keuzes, op welke wijze wordt hiervoor draagvlak gecreëerd en wat betekent dit voor de (her)ontwikkelingskansen en herinrichting van onze winkelgebieden? En hoe ziet de rolverdeling eruit bij de aanpak van onze winkelgebieden tussen overheid, vastgoedeigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden?
Lars Pijlman, docent op de opleiding beleidsmedewerker Economische Zaken en directeur van Seinpost, interim en adviesbureau op het terrein van economie en ruimte, ondersteunt en adviseert gemeenten bij de ontwikkeling en herinrichting van winkelcentra

Gebiedsvisies worden in toenemende mate mensvriendelijk

De tijd dat visies werden gebaseerd op theorie en aannames, vogelperspectief en rendement van het vastgoed is voorbij. Gebieden worden steeds meer voor de gebruikers ontwikkeld. Op maat. Ook worden de gebruikers steeds meer betrokken in de ontwikkeling van visies. De mens wordt als vertrekpunt van denken genomen en niet het vastgoed of de stedelijk structuur. Daarnaast ontstaat het besef dat het onzinnig is om lange termijn visies te ontwikkelen omdat deze altijd door de tijd worden ingehaald. De belangrijkste trend in gebiedsvisie ontwikkeling is Real Time Development. Een methode die niet alleen snelheid geeft maar ook veel meer uitzicht op succes. Bij Real Time Development worden bewoners integraal ingezet in het ontwikkel traject. Zodat zij zichzelf en hun wensen terug zien in de uiteindelijke visie.
Katja van der Vet, Managing Partner van Made in May, een creatief strategisch communicatiebureau gevestigd in Amsterdam en Berlijn dat door real time creative business development het verschil maakt voor opdrachtgevers als Schiphol Real Estate, Zuid As Amsterdam, gemeente Rucphen, Agrifirm, Strukton, Worksphere en de gemeente Amsterdam

Smart Specialisation

Economische ontwikkeling van steden en regio’s komt steeds meer is het teken te staan van SMART SPECIALISATION. Steden en regio’s moeten zich economisch zien te onderscheiden door (slimme)specialisatie, m.a.w. dat doen waar ze goed in zijn. Brainport Eindhoven (High Tech Systems), Energy Valley in Noord Nederland (innovatieve energierotonde) en FoodValley Wageningen (Innovatieve voedseltechnologie) zijn mooie voorbeelden van deze strategieën. De EU lanceert voor de periode tot 2020 de Smart Specialisation Strategy om regio’s met (grote) subsidies te stimuleren dit pad verder te ontwikkelen. Smart cities en regio’s gaan de economische toekomst van landen bepalen. Voor Bedrijfscontactfunktionarissen van gemeenten is het relevant om inzicht te krijgen in de nationale, regionale en lokale economische dynamiek. Dat biedt een goed kader en geeft aangrijpingspunten voor de bedrijfscontacten.

Frans Boekema, zelfstandig adviseur economische zaken en voormalig hoogleraar economische geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg, verricht onderzoek en adviseert gemeenten, provincies, ministeries, bedrijven, brancheorganisaties en ontwikkelmaatschappijen op het terrein van regionale economie

Financiering van innovatie en economische ontwikkeling

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen vormen een regionaal ecosysteem. Een goed functionerend ecosysteem zorgt voor economische ontwikkeling en welvaart. De kenmerken van een dergelijk ecosysteem zijn samenwerkingen tussen bedrijven, tussen bedrijven en kennisinstellingen en samenwerking met de overheid. Zo wordt nieuwe kennis vergaard die kan leiden tot innovatie. Kennis die zowel van binnen als buiten de gemeente komt. Maar samenwerking en innovatie zijn risicovol en kosten (veel) geld. Daaraan ontbreekt het MKB’ers vaak, wat leidt tot het uitblijven van innovaties. De inzet van subsidies en fondsen, en het slim gebruik maken daarvan, kunnen ervoor zorgen dat samenwerking en innovatie wél tot stand komen.
Jos van den Broek, adviseur bij European and Regional Affairs Consultants en docent op de opleiding bedrijfscontactfunctionaris, ondersteunt en adviseert gemeenten en regio’s bij de realisatie van hun economische en maatschappelijke ambities met behulp van (revolverende) fonsen en subsidies

Contact met bedrijven opbouwen en behouden

Klantgerichter, beter ondernemingsklimaat, meer bedrijvigheid: het zijn doelen die in veel organisaties te horen zijn. Veel van het succes hangt af van de mate waarin een samenwerking opgezet kan worden met de doelgroep. Samenwerken vinden we heel normaal. Bijna iedereen heeft met collega’s, leveranciers, en/of klanten te maken. Vaak verloopt samenwerking onbewust goed, soms komt samenwerking maar moeizaam tot stand. Maar wat als je in een netwerk samenwerkt of als er geen verplichtend karakter aan de samenwerking zit, zoals in de situatie van een bedrijfscontactfunctionaris? Hoe werk je dan samen? Hoe pak je dat aan?
Ondanks dat in organisaties zelf nog veel verbeter potentieel zit, zijn bepaalde knelpunten alleen op te lossen als meerdere partijen met elkaar samenwerken. Er moet dan samenwerking in de ‘keten’ plaatsvinden en gewenste veranderingen raken meerdere organisaties. Steeds meer is ketensamenwerking onderdeel van ons werk geworden en de vooruitzichten zijn dat deze trend doorzet. Het bedrijfsleven en de overheid hebben voor verschillende onderwerpen laten zien dat ketensamenwerking lukt en verrassend positieve resultaten oplevert. Kennelijk zijn verbeteringen over organisatiegrenzen heen – in de keten – aantrekkelijk.
Marcel Boons, zelfstandig adviseur en interimmanager, voormalig projectmanager van het programma Slim geregeld, goed verbonden van het ministerie van Economische Zaken waarin diverse knelpunten in uiteenlopende ketens met succes zijn aangepakt en momenteel adviseur bij het programma Ondernemingsdossier, dat voortgekomen is uit een ketensamenwerking

Acquisitie

Werving van bedrijven voor je gemeente, doe je niet in je achterkamertje. Het vraagt om een marktgedrevenheid en opzetten van een lobby methodiek. Een lobby welke erop gericht is om bedrijven te faciliteren, begeleiden en te introduceren. De taal spreken van een ondernemer met een gedegen kennis van ontwikkelingen. Interessante onderwerpen als hoe profileer je je gemeente, welke toegevoegde waarde kan je bieden en op welke wijze voer je acquisitie zijn hierbij van belang.
Menno F. de la Vienne, directeur van de Utrecht Investment Agency, verantwoordelijk voor de werving van bedrijven voor Utrecht en wordt hierbij ondersteund door een groot netwerk van meer dan 10.000 ondernemingen

Het Utrecht Science park als springplank voor onderwijs, bedrijfsleven, de stad en de regio

Het Utrecht Science Park, de nieuwe naam voor De Uithof, is qua werkgelegenheid én oppervlakte het grootste science park van Nederland. In de periode tot en met 2018 groeit de werkgelegenheid op het park met maar liefst 5.000 banen. Het Utrecht Science Park is een hoogwaardige locatie waar bedrijven, onderwijs-, als onderzoeksinstellingen gevestigd zijn en elkaar dagelijks ontmoeten. De organisatie Stichting Utrecht Science Park treedt op als verbinder van deze organisaties om de samenwerking en daarmee de lokale en regionale economie te bevorderen. De fysieke nabijheid tot elkaar resulteert in een intensieve samenwerking tussen de verschillende organisaties op het park, maar ook met organisaties elders in de regio, in Nederland of in de wereld. Om de samenwerking te bevorderen, spant de Stichting Utrecht Science Park zich in voor een goed vestigingsklimaat voor de bedrijven en onderzoeksorganisaties. Hiervoor voeren wij het accountmanagement voor deze organisaties. Wij bekleden de rol van ‘sociale makelaar’ en spannen ons in om de randvoorwaarden om succesvol te kunnen zijn zo goed mogelijk te faciliteren.
Floris de Gelder, docent op de opleiding beleidsmedewerker Economische Zaken en directeur van het Utrecht Science Park, waar ruim 60 innovatieve bedrijven gehuisvest zijn met de focus op life sciences en duurzaamheid

Schakelen tussen ‘buiten’ en ‘binnen’

Ambtenaren moeten snel kunnen schakelen. Aan de ene kant met externe partijen. Aan de andere kant met politiek/bestuur en de eigen organisatie. Slim samenwerken moet je om je doelen te realiseren, en om de belangen in te brengen voor de partij die je vertegenwoordigt. Niet alleen buiten, maar vooral ook binnen, dwars door de afdelingen heen. Soms krijg je te maken met tegengestelde opvattingen. Dan moet je mensen en vraagstukken op elkaar afstemmen , die niet altijd op elkaar afgestemd willen worden. Je eigen inhoudelijke deskundigheid is de basis. Daarbovenop ontwikkel je het vermogen het krachtenveld in beeld te brengen en een effectieve gesprekspartner te zijn.
Hans Kessens, zelfstandig adviseur en trainer in het publieke domein, begeleidt gemeenten rond lokale politiek en beleid en verzorgt op dit terrein ook werkconferenties en trainingen voor gemeenteraden, bestuurders en ambtenaren

Meer weten?

 

Meer weten?
Op de opleiding bedrijfscontactfunctionaris leert u hoe u het contact onderhoudt en samenwerkt met (startende) ondernemers in uw gemeente.

Op de opleiding beleidsmedewerker Economische Zaken leert u hoe u een gunstig ondernemingsklimaat creëert in uw gemeente of regio.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

AI binnen de overheid

Vijf tips voor veilig werken met AI binnen de overheid

AI biedt grote voordelen voor vrijwel de gehele publiek sector. Van veiligheid en justitie tot …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *