Zorgen over de bedrijfsvoering

Zorgaanbieders hebben nu te maken met veel verschillende gemeenten en dus contracten. Overzicht houden is lastig. Ze lopen het risico dat er meer aandacht uitgaat naar de bedrijfsvoering dan naar de geleverde zorg.

Zorgaanbieders sloten voor de uitvoering van de hulp en ondersteuning contracten af met regio’s, maar ook met individuele gemeenten. Vooral aanbieders die bovenregionaal of landelijk werken, hebben te maken met een groot aantal nieuwe contracten. De ervaring is dat per contract verschillende voorwaarden en budgetplafonds zijn bepaald. Maar ook dat individuele gemeenten vaak aanvullende verantwoordingseisen stellen.

Nadruk op bedrijfsvoering

Het managen van de contracten, de diverse controleprotocollen en het bewaken van de gerealiseerde zorgkosten (en daarmee de budgetplafonds) stellen hoge eisen aan de bedrijfsvoering. Bij het overschrijden van een budgetplafond (overproductie) zijn de kosten in de regel voor de zorgaanbieder. Eén van onze gesprekspartners verwoordde dit als volgt: “De continuïteit van een zorgaanbieder heeft op dit moment meer te maken met de kwaliteit van de bedrijfsvoering dan met de kwaliteit van de geleverde zorg”.

“De continuïteit heeft op dit moment meer te maken met de kwaliteit van de bedrijfsvoering dan die van de geleverde zorg”

Zwanet van Kooten • RADARADVIES

Het facturatieproces lijkt langzaam op gang te komen. Dit geldt vooral voor die situaties waarin de zorg volgens ‘p maal q’ is ingekocht. Dit heeft onder meer te maken met de aansluiting op het GGK en met de afstemming van deze processen met de verschillende gemeenten en regio’s. Een aantal zorgaanbieders ontvangt voorschotten, waardoor liquiditeitsproblemen nog niet aan de orde lijken. Zorgaanbieders zijn echter wel bezorgd over het vaststellen van de rechtmatigheid van de geleverde zorg aan gemeenten en de daarbij behorende vergoeding. Hoewel er contracten zijn afgesloten, ervaren zij dat over dit punt nog niet voldoende is nagedacht en zijn zij bang dat er alsnog gegevens worden gevraagd die op dit moment niet in de contracten zijn opgenomen.

Administratieve lasten

Om de contracten met de soms talrijke afnemende gemeenten te beheren en beheersen, zijn de administratieve lasten bij zorginstellingen in 2015 fors toegenomen, terwijl de gecontracteerde tarieven en beschikbare budgetten blijven dalen. Zorginstellingen verwachten dat een deel van deze lastenverzwaring structureel zal blijken te zijn, bij vergelijkbare omstandigheden (vele contracten, verschillende eisen per gemeente, etc).

Complexiteit neemt toe

Zorgaanbieders ervaren verder dat de complexiteit op dit moment eerder toe- dan afneemt. Een voorbeeld hiervan is de zorginkoop voor 2016. Veel gemeenten vragen hierbij om met nieuwe en innovatieve werkwijzen te komen. Daarnaast stellen zij nieuwe eisen aan de uitvoering, terwijl de korting op de tarieven als gevolg van de afnemende budgetten bij gemeenten onverminderd doorgaat.

‘Uniformering graag!’

De decentralisaties blijken een pittige opgave voor de zorgaanbieders. De administratieve lasten zijn toegenomen en er zijn nog veel knelpunten die opgelost moeten worden: van onduidelijkheden over de productieregistratie, waarderingsgrondslagen, gegevensuitwisseling en rechtmatigheid tot de inrichting van de systemen. Zorgaanbieders pleiten dan ook voor een uniformering van verantwoordingskaders, productcodes en gegevensuitwisseling. Door het grote aantal gemeenten en regio’s lijkt dit lastig te bewerkstelligen, omdat gemeenten specifiek willen inspelen op de lokale situatie en infrastructuur.

Bron: Binnenlands Bestuur. Bekijk het volledige rapport “BDO & RadarAdvies  – Transitie onder controle” in pdf. 

 

Zorg dat u het juiste advies én de juiste sturing kunt blijven geven

Uw rol verandert en gaat steeds verder dan de financiële alinea. Nieuwe organisatievormen en uitvoeringsvariaties van beleid volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt om flexibiliteit, maar brengt ook risico’s en kansen met zich mee! Zorg er met de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein voor dat u het juiste advies kunt blijven geven én dat door effectieve sturing resultaten behaald worden.

Bekijk het programma Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Eerste opleiding over Circulaire Economie met topdocenten

‘Geld verdienen, maar dan niet over de rug van de aarde’ “Een circulaire economie is …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *