1e Landelijke Agenda Crisisbeheersing een feit: goed voorbereid op toekomstige crises

De wereld verandert en de dreigingen veranderen. We staan met de hele samenleving voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, toenemende spanningen in de wereld, energietransitie en verdergaande digitalisering. We moeten ons goed voorbereiden op huidige en toekomstige crises. Die kunnen ingewikkeld, onvoorspelbaar, groot en langdurig zijn. Daarom hebben Rijk, veiligheidsregio’s en de openbare lichamen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) met betrokkenheid van publieke en private partners hun gezamenlijke ambities en activiteiten gebundeld in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing voor 2024-2029.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De voorbereiding op risico’s en dreigingen en de mogelijke inzet tijdens een crisis zijn een taak en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van de hele samenleving. De samenleving mag van de overheid verwachten dat die zich tot het uiterste inspant om te zorgen voor een goede crisisvoorbereiding. De overheid kan echter geen 100% garantie op veiligheid en hulp bieden.

3 ambities

De Landelijke Agenda Crisisbeheersing zet de gezamenlijke koers uit op het gebied van de crisisbeheersing, voor een periode van 6 jaar. De focus ligt op de 1e 3 jaar. En gaandeweg stellen we de koers bij waar nodig.

Met de Agenda vertalen we de voorbereiding en plannen op risico’s en dreigingen naar de praktijk. Dat betekent dat we bewust keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen en middelen, zodat we grote uitdagingen in de toekomst samen aan kunnen. En daarbij moeten we de samenleving nog meer betrekken. De impact op en behoeftes van de samenleving zijn daarbij een belangrijke factor.

We gaan aan de slag met 3 pijlers:

  1. Versterken voorbereiding en paraatheid
  2. Versterken van een weerbare samenleving
  3. Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit

Uitwerking

De Landelijke Agenda Crisisbeheersing is een uitwerking van de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg, en van actielijn 12 uit de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden. Ook de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na de aanpak van de coronacrisis zijn in de Agenda verwerkt.

Documenten

Meer weten?

Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Adviseur Zorg en Veiligheid leer je de samenwerking tussen betrokken zorg- en veiligheidspartners organiseren en regisseren
Tijdens het Nationaal Congres Zorg en Veiligheid leer je de samenwerking versterken op het snijvlak van sociaal domein, zorg, veiligheid en strafrecht.
Tijdens de cursus Aanpak van mensenhandel en uitbuiting leer je mensenhandel preventief aanpakken en uitbuiting voorkomen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering leer je onrust vroegtijdig signaleren en adequaat handelen
Tijdens de opleiding Coördinator Evenementenveiligheid leer je omgaan met risico’s zoals te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme 2024 verstuurd

De rapportage integrale aanpak terrorisme is naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin staat de beleidsmatige …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *