21 trends in openbare orde en veiligheid voor 2021

Het nieuwe jaar is net weer begonnen en dat is een mooi moment om te kijken naar de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied openbare orde en veiligheid. In deze blog nemen we je mee in 21 (nieuwe) vormen van criminaliteit en hoe veiligheidspartners zich inzetten om deze criminaliteit aan te pakken.

 1. Criminaliteit in relatie tot sociaal maatschappelijke problematiek
  De aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit staat in ieder veiligheidsplan van gemeenten met stip op 1. Ondermijnende criminaliteit is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo complex. De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt en dit maakt het niet alleen een criminalilteits- maar ook sociaal maatschappelijke probleem. Dat vraagt niet alleen om een criminaliteits- maar ook een sociaal maatschappelijke aanpak.
 2. Integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
  Voor een succesvolle uitvoering van de aanpak van ondermijning is regievoering en een goede informatiepositie cruciaal. Gemeenten, provincies, RIEC’s, veiligheidsregio’s en andere betrokken partners gaan nog meer samenwerken om georganiseerde criminaliteit integraal aan te pakken.
 3. Datagedreven aanpak van criminaliteit
  Door data uit verschillende bronnen te analyseren en interpreteren, kom je tot nieuwe inzichten. Hiermee kun je nieuwe vormen van criminaliteit herkennen of in kaart brengen waar de criminaliteit binnen jouw gemeente zich afspeelt. In 2021 gaan nog meer organisaties investeren in deze datagedreven aanpak.
 4. Informatie-uitwisseling tussen veiligheids-ketenpartners
  Beter samenwerken betekent ook meer informatie met elkaar delen. Veel organisaties worstelen met de privacyregels rondom het delen van informatie. Een belangrijke focus voor komend jaar is daarom hoe je rechtmatig en doelmatig informatie met elkaar uitwisselt.
 5. Gebiedsgerichte aanpak van veiligheid en leefbaarheid
  Gebieden die al de nodige problemen kenden (zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, winkelstraten en bedrijventerreinen) en zich aan het zicht van de overheid onttrekken zijn vaak een voedingsbodem voor criminaliteit. Gemeenten en samenwerkingspartners focussen zich komend jaar op het transformeren van deze kwetsbare gebieden naar een veilige en leefbare omgeving door het bieden van ontwikkelingsperspectief voor winkels, horecabedrijven, dienstverleners en andere functies.
 6. Aanpak complexe problematiek
  Door corona werken en leven we veel meer thuis, hebben minder sociale contacten, minder afleiding en meer onzekerheid. Spanningen lopen eerder op en dat leidt tot meer fysiek, psychisch of seksueel geweld achter de voordeur. Juist daarom is het belangrijk om mensen met dit (gevaarlijke) gedrag snel te helpen en hier ligt de komende tijd een sterke focus.
 7. Aanpak jonge criminelen
  Jonge criminelen zijn de grote jongens van de toekomst. Organisaties richten zich op het preventief aanpakken van deze jongeren en hen perspectief te bieden, zodat ze hen behoeden voor een grote criminele carrière.
 8. Bewustwording vergroten
  Kwetsbare ondernemers worden benaderd door criminelen. Een voorstel dat te mooi lijkt om waar te zijn, is vaak te mooi om waar te zijn. Veiligheidspartners maken kwetsbare groepen hier bewust van d.m.v. campagnes zodat zij niet ingaan op een crimineel voorstel. Want eenmaal erin, kom je er niet zo makkelijk meer uit.
 9. Burgerparticipatie bevorderen
  Door de diversiteit van culturen, leefstijlen en inkomensniveaus in wijken én het huidige economische klimaat, is het erg belangrijk om de burgers zelf te betrekken bij de aanpak in de wijk. Gemeenten en woningcorporaties hadden de afgelopen jaren al een sterke focus op burgerparticipatie en deze trend zet komende jaar door.
 10. Sluitende aanpak personen met verward gedrag
  Het aantal personen met verward gedrag is de afgelopen jaren met ruim 50% gestegen. Elke dag komen er bij de politie gemiddeld ruim 25 meldingen binnen over mensen die met hun verward gedrag een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Gemeenten zorgen daarom voor een sluitende aanpak door samen met partners de opvang en hulpverlening te organiseren. Dit wordt komend jaar voortgezet.
 11. Nazorg ex-gedetineerden
  Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Gemeenten blijven ook dit jaar inzetten op het voorkomen van herhalingscriminaliteit bij ex-gedetineerden.
 12. Aanpak criminele families
  Criminele families werken vaak al generaties lang binnen de onderwereld. Het is moeilijk om dit te doorbreken maar politie en jusititie focussen zich steeds meer op de aanpak van deze families om te voorkomen dat toekomstige generaties zich ook weer vestigen in het verkeerde circuit.
 13. Weerbare overheid
  Criminelen maken veelal gebruik van legale structuren voor hun illegale handel. Binnen de overheid is hier vaak nog veel onduidelijk over. Gemeenten focussen zich daarom op het bewust maken van de interne organisatie op criminaliteit zodat niet alleen de mensen binnen de afdeling veiligheid, maar juist ook andere afdelingen bezig zijn met het voorkomen danwel bestrijden van criminaliteit.
 14. Ontmoedigen van criminele organisaties om zich te vestigen binnen de gemeente
  Er is binnen veel gemeenten aandacht voor de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob). Deze wet heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.
 15. Criminaliteit bij duurzaamheidsprojecten
  Waar nieuwe ontwikkelingen zijn en veel geld te verdienen is, zijn criminelen ook te vinden. Ze maken veelal misbruik van beschikbare subsidies voor duurzaamheidsprojecten en daarom is ligt er bij steeds meer gemeenten de focus om hier voldoende aandacht aan besteden.
 16. Weerbaarheid van de samenleving vergroten
  Georganiseerde criminele organisaties benaderen inmiddels ook onze doodnormale buurman en de vriendjes van onze kinderen. Veel gemeenten focussen daarom op het bewustmaken van de samenleving op mogelijke criminele praktijken. Als mensen de signalen herkennen, zullen ze ook eerder melding maken.
 17. Grensoverschrijdende samenwerking
  Criminaliteit stopt niet aan de (gemeente)grens. Het versterken van regionale, nationale, internationale en publiek-private samenwerking is ook komend jaar een focus voor veel veiligheidspartners.
 18. Aanpak mensenhandel en arbeidsuitbuiting
  Nederland heeft 2,3 miljoen migranten die wel een BSN-nummer hebben niet in beeld. Er gaat een grote wereld schuil achter (arbeids)migranten die niet in beeld zijn omdat zij vaak weinig perspectief hebben en vatbaar zijn voor criminele praktijken. Door illegale bewoning binnen gemeenten zichtbaar te maken, focussen gemeenten zich op het zichtbaar maken van arbeidsuitbuiting, mensenhandel en prostitutie.
 19. Digitale weerbaarheid
  Door de coronacrisis is iedereen digitaler gaan opereren; we krijgen virtueel onderwijs, werken vanuit huis en onderhouden onze sociale contacten online. Ook criminelen verschuiven naar de digitale wereld in tijden van corona. De overheid zet daarom in op digitale weerbaarheid om de samenleving bewust te maken van de online veiligheidsrisico’s.
 20. Nederland veiliger maken doen we samen
  Veiligheidspartners zijn zich steeds meer bewust dat we het samen moeten doen. De focus ligt daarom niet alleen bij het aanpakken van het criminaliteitsprobleem maar ook bij het creëren van draagvlak bij ondernemers, bewoners, bezoekers, vastgoedeigenaren en andere gebruikers van een gebied om criminaliteit gezamenlijk aan te pakken.
 21. Integriteit in het publieke domein
  Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Uit recente incidenten binnen de overheid blijkt keer op keer dat het integriteitsbeleid tekort schiet. Eén op de drie overheidsinstanties heeft geen of een zeer gebrekkig integriteitsbeleid. Veel gemeenten focussen zich in 2021 daarom op het opzetten of verbeteren van een integriteitsbeleid zodat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer handelen.

Meer weten?

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Wetboek van Strafvordering klaar voor de toekomst

Het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij de Tweede Kamer ingediend. De …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *