Barrières in de havens helpen: Douane onderschept minder drugs in eerste halfjaar 2024

De Douane heeft in het eerste halfjaar van 2024 minder drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Douane over de drugsvangsten. De Douane heeft dit jaar ruim 16.000 kg cocaïne in de Nederlandse zeehavens onderschept. Dat is veel minder dan de ruim 28.000 kg in dezelfde periode vorig jaar. De grootste vangst cocaïne in de afgelopen maanden betrof een vangst van ruim 3600 kilo in juni in de haven van Vlissingen.

De opgeworpen barrières lijken effect te hebben. De Nederlandse zeehavens zijn minder aantrekkelijk voor criminele netwerken voor de smokkel van verdovende middelen. Door het versterken van de informatiepositie door plaatsing van liaisons in Latijns-Amerika, de inzet van innovaties en specialistische teams en de toegenomen samenwerking met het bedrijfsleven werpt de Nederlandse Douane barrières op.

Minder vangsten in Noord-Europese zeehavens

In de grotere Noord-Westelijke Europese zeehavens tekent zich dezelfde trend af als in Nederland. Vermoedelijk hebben andere routes momenteel de voorkeur boven de invoer van cocaïne via deze havens. In Zuid-Europa is er een wisselend beeld: er is sprake van een sterke toename van vangsten cocaïne in loodsen, maar een afname van vangsten cocaïne op zee (denk aan vangsten aan boord, of op vissersboten).

Blijvend inzetten op versterken van barrières

De Nederlandse Douane gaat door met het opwerpen van barrières die ertoe doen. Er zijn liaisons geplaatst in Zuid-Amerika en de Douane werkt samen met de Braziliaanse Douane als het gaat om het analyseren van scanbeelden. De plaatsing van liaisons in andere landen wordt verkend en er zal de komende tijd verder gewerkt worden aan het programma Weerbare Haven Terminals. Binnen dit programma wordt in samenspraak met de containerterminal-operators, ingezet op het verkorten van de aanzegtermijn voor controle en het verkleinen van het aantal medewerkers dat betrokken is bij de afhandeling van containers. Zo wordt ook het risico op criminele infiltratie verkleind. De derde pijler van het programma is het onder toezicht houden van geselecteerde hoog-risico containers gedurende het gehele proces van lossen tot vrijgeven, en het zo spoedig mogelijk scannen na lossen, het zogenaamde ‘compartimenteren’.

Bevindingen bij luchtvracht

Bij de bevindingen in de luchtvracht is er sprake van een stabiele trend. Er is 720 kilo cocaïne in beslag genomen ten opzicht van 680 kilo vorig jaar. Opvallende bevindingen in de eerste zes maanden van dit jaar zijn 60 kg coke in sporttassen in een luchtvrachtcontainer uit Canada. Steeds vaker wordt er cocaïne uit landen buiten Latijns-Amerika aangetroffen.

Drugs per post

In de uitgaande briefpost werden in de eerste zes maanden van dit jaar ongeveer 6.300 bevindingen gedaan met voornamelijk synthetische drugs als XTC/MDMA, LSD en amfetamine. Ook werd vaak cannabis en cocaïne onderschept. Het totaal aantal bevindingen is fors minder dan de 9.000 positieve bevindingen van drugs in uitgaande post in de eerste helft van 2023. Dankzij structurele intensieve controles en de oprichting van het HARP (Hit and Run Post Team) wijken verzenders van drugs per post waarschijnlijk uit naar andere landen. Het doel van het HARP is opsporing en vervolging van verzenders van drugs per post, door intensieve onderlinge samenwerking van Douane, Politie en Openbaar Ministerie in één operationeel team.

Samenwerking nationaal

Ook nationaal wordt intensief samengewerkt om drugssmokkel bij de Europese buitengrens tegen te gaan. Zo participeert de Douane met onder andere de FIOD, de politie en het Openbaar Ministerie in Hit and Run Cargo (HARC) Teams en het eerder genoemde HARP team. Regelmatig komen vangsten van de Douane mede tot stand dankzij de inlichtingen van partnerorganisaties.

Meer weten?

Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Adviseur Zorg en Veiligheid leer je de samenwerking tussen betrokken zorg- en veiligheidspartners organiseren en regisseren
Tijdens het Nationaal Congres Zorg en Veiligheid leer je de samenwerking versterken op het snijvlak van sociaal domein, zorg, veiligheid en strafrecht.
Tijdens de cursus Aanpak van mensenhandel en uitbuiting leer je mensenhandel preventief aanpakken en uitbuiting voorkomen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering leer je onrust vroegtijdig signaleren en adequaat handelen
Tijdens de opleiding Coördinator Evenementenveiligheid leer je omgaan met risico’s zoals te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Tijd voor een integrale kijk op kwaliteit van zorg

Alle verbeteringen beginnen met een plan. Het meest omvangrijke verbeterplan voor de zorg is op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *