Landelijk Crisisplan rondom extreem geweld en terrorisme

De kans dat Nederland wordt getroffen door een terroristische aanslag of te maken krijgt met een extreem geweldsincident is aanzienlijk. Dat blijkt onder andere uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58.

Een maximale voorbereiding op extreem en terroristisch geweld blijft daarom van groot belang. Om snel en gecoördineerd te kunnen reageren op een aanslag of incident heeft de NCTV in samenwerking met crisispartners en stakeholders het Landelijke Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme (LCP) opgesteld.

In het LCP staat welke verantwoordelijkheden welke partij heeft tijdens een terroristische aanslag of een extreem geweldsincident. Zo heeft de politie bijvoorbeeld een andere verantwoordelijkheid en takenpakket dan een veiligheidsregio. Die taken kunnen echter verschillen, afhankelijk per crisis. Daarom zijn er verschillende scenario’s uitgedacht en uitgewerkt, die ondersteunend kunnen zijn indien er zich een crisis voordoet.

Gezien de toenemende dreiging van terroristische aanslagen en extreme geweldsincidenten is een goed gestroomlijnde en gecoördineerde respons vanuit de overheid essentieel. Juist bij de aanvang van een crisis kunnen er veel onduidelijkheden zijn, die een snelle respons kunnen beperken. Het is bijvoorbeeld niet altijd direct duidelijk of er sprake is van een terroristische aanslag of een (dreigend) extreem geweldsincident. Dit LCP biedt een leidraad op lokaal, regionaal en nationaal niveau en beschrijft de gezamenlijke aanpak ten tijde van een crisis, evenals de doelen, strategische uitgangspunten en de samenwerking tussen publieke en private crisispartners.

Een aanslag of extreem geweld heeft altijd een directe weerslag op de samenleving. Door inzicht te creëren kunnen we de gevolgen van een terroristische aanslag of extreem geweld onder controle houden, en schade eventueel beperken. Dit LCP biedt, als informatiebron, handvaten en richtlijnen voor planvorming van publieke en private (crisis)partners tijdens een incident.

Met dit LCP dragen we bij aan een effectieve beheersing van dreigingen en crises waarbij sprake is van (dreigend) extreem geweld, al dan niet met een terroristisch motief.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *