De aanpak van verloedering en hardnekkige overlast

In verschillende wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken in Nederland die zich aan het zicht van de overheid onttrekken vinden misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Aan het woord zijn verschillende experts over de aanpak van verloedering en hardnekkige overlast.

Wijkveiligheid door integrale aanpak en heldere keuzes

Er ligt een directe relatie tussen wijkveiligheid en de kwaliteit van de woningvoorraad in een aantal probleemwijken in Rotterdam. Sociale woningbouw, goedkope particuliere woningen, eigenaren die weinig investeren maar veel rendement behalen, plus een eenzijdig aanbod van kleine woningen en gestapelde bouw en een gebrek aan buitenruimte hebben vooral aantrekkingskracht op mensen met een zwakke sociaal- economische positie. Problemen op het gebied van (woon-)overlast, fraude, criminaliteit, over- en illegale bewoning, uitbuiting, burenruzies etc. zijn het vaak het gevolg. Alleen investeren in “stenen” is niet genoeg. Een integrale aanpak met samenhang tussen inzet op sociaal, fysiek en veiligheidsterrein is onontbeerlijk. Regie, kosten en baten en tegenstrijdige belangen staan de oplossing echter regelamtig in de weg. Zeggen is één, doen is twee.
Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een van de probleemwijken in Rotterdam

Pak door met een goede aanpak van woonoverlast!

Wil je nu een eind maken aan de jarenlange durende en slepende overlast in de woonomgeving? Neem als gemeente de regie en kies voor een integrale aanpak met politie, woningcorporaties, hulpverlening, buurtbemiddeling. Maak afspraken in de vorm van een Actieplan met een escalatielijn. Analyseer, vorm een adequaat dossier en zet de juiste instrumenten in. Laat je niet uitspelen en pak door!
Riet van Loon, projectleider bij het Landelijk Platform Woonoverlast, organiseert de kennisdeling over en de kwaliteitsverbetering in de aanpak van woonoverlast via het platform en adviseert gemeenten om tot een structurele goede aanpak te komen
Johan Mandemaker, stadsdeelregisseur Treiteraanpak in het stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam, heeft jarenlange praktijkervaring met de aanpak van overlast, aangevuld met de meer specifieke ervaring in de Treiteraanpak

Sociale wijkteams maken dat bewoners meer op elkaar betrokken raken en dat dient de leefbaarheid

De veranderingen in het sociale domein hebben hun weerslag op de wijk. In Utrecht komen er ongeveer 20 buurtteams waar bewoners terecht kunnen met hun vragen op het gebied van zorg, opvoeding, werk en inkomen, samenleven. Buurtteams ondersteunen de bewoners en bespreken wat er nodig is, wat bewoners zelf kunnen doen en wie hen daarbij kunnen helpen. Bewoners worden ook gevraagd of ze iets terug willen doen voor buurtgenoten en de wijk. Dit appèl heeft een positief effect op de leefbaarheid in de wijk.
Ingrid Horstik, adviseur Wijken en Leefbaarheid bij Stade Advies, docent op de opleiding Overlastcoördinator en teamleider van het sociaal wijkteam Overvecht, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten en woningcorporaties op het terrein van wijkgericht werken en leefbaarheid

De aanpak van problematische (jeugd)groepen

De aanpak van problematische (jeugd)groepen is evenals de aanpak van veelplegers een complexe veiligheidsopgave. In de achterliggende periode zijn hierin door gemeenten resultaten bereikt. Door de decentralisaties (o.a. jeugdzorg, WMO) krijgt de gemeente meer instrumenten en ook een andere positie. Hoe is hierbij de rolverdeling tussen de partners die samen die aanpak willen realiseren? Op welke manier wordt de uitvoering en het realiseren van de doelstelling gevolgd? De transities bieden kansen om zorg met veiligheid te verbinden. Deze combinatie brengt het scala aan oplossingen voor overlast op een nieuw niveau.
Debbie Bruijn, regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, ondersteunt en adviseert gemeenten bij de aanpak van problematische jeugdgroepen
Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool en docent op de opleiding regisseur veelplegers

Woonwagenbeleid: normalisatie in een meer verdeelde én mondige samenleving

Bijna wekelijks kunnen we berichten lezen of horen over hennepteelt, zwart werk, geweld, groot ingrijpen door politie, regelmatig daarbij ondersteund door ME; soms zelfs het leger. Is het grootschalig handhaven niet meer een vorm van symptoombestrijding? Of zoals een woonwagenbewoner het beschrijft: “men komt als krijsende meeuwen aanvliegen, schijt de hele boel onder, en verdwijnt weer”. Het aanpakken van de problematiek heeft meer kans van slagen wanneer er een combinatie van perspectief bieden (zorg en hulpverlening) en handhaving (dwang en drang) wordt ingezet. Normalisatie geldt voor onze hele samenleving dus inclusief voor de leden van de doelgroep als de ambtenaren die met hen werken.
Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Aandacht en erkenning nodig voor de positie van slachtoffers van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Werknemers die ziek worden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben belang bij een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *