Eerste uitspraak Centrale Raad van Beroep over jeugdhulpverzoeken op grond van de Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp op grond van de (nieuwe) Jeugdwet. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 1 mei 2017 voor het eerst uitspraak gedaan over deze nieuwe Jeugdwet (ECLI:NL:CRVB:2017:1477). Deze uitspraak bepaalt aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen op grond van de jeugdhulpplicht als zij een jeugdhulpverzoek behandelen.

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen.

Casus

Een jeugdige met psychische problemen kreeg onder de oude regeling zorg in natura, in de vorm van begeleiding. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet werd voor de jeugdige een verzoek gedaan bij de gemeente om verlenging van de begeleiding. De gemeente wees dit verzoek af, omdat volgens haar de moeder van betrokkene in staat was de benodigde begeleiding zelf te geven. Deze afwijzing was gebaseerd op een advies van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Oordeel CRvB

De CRvB acht het onderzoek van de gemeente voorafgaande aan de afwijzing van de verzochte jeugdhulp, onzorgvuldig. Het advies van het CJG maakte niet duidelijk welke problemen en stoornissen de jeugdige had en welke hulp daarvoor nodig was. Daarnaast berustte het advies niet op de vereiste expertise. De CRvB concludeert daarom dat het advies van het CJG ondeugdelijk is en dat de gemeente daar niet op mocht afgaan. Van de CRvB moet de gemeente het jeugdhulpverzoek opnieuw beoordelen en hierop een nieuwe beslissing nemen. De CRvB legt uit hoe de gemeente het jeugdhulpverzoek (opnieuw) dient te beoordelen:

“4.3.1. Uit artikel 3:2 van de Awb in samenhang met artikel 2.3 van de Jeugdwet volgt dat het bestuursorgaan voldoende kennis dient te vergaren over de voor het nemen van een besluit over jeugdhulp van belang zijnde feiten en af te wegen belangen. Dit brengt met zich mee dat wanneer een jeugdige of een ouder zich meldt met een vraag voor jeugdhulp het college allereerst moet vaststellen wat de hulpvraag van de jeugdige of zijn ouder is. Vervolgens zal het college [lees: het college van burgemeester en wethouders, FP] moeten vaststellen of sprake is van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en zo ja, welke problemen en stoornissen dat zijn. Eerst wanneer de problemen en stoornissen zijn vastgesteld, kan worden bepaald welke hulp naar aard en omvang nodig is voor de jeugdige om, rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau, gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren. Nadat de noodzakelijke hulp in kaart is gebracht, moet worden onderzocht of en in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) en van het sociale netwerk toereikend zijn om zelf de nodige hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Slechts voor zover die mogelijkheden ontoereikend zijn dient het college een voorziening van jeugdhulp te verlenen. Voor zover het onderzoek naar de nodige hulp, dan wel jeugdhulp specifieke deskundigheid vereist zal een specifiek deskundig oordeel en advies niet mogen ontbreken. De vorenbedoelde verschillende stadia van onderzoek vragen op die stadia aangepaste deskundigheid. Het college dient ervoor zorg te dragen dat die deskundigheid gewaarborgd is en dat deze naar discipline van deskundigheid concreet kenbaar is voor de hulpvrager.”

Nut voor de praktijk

Tot op heden tastten veel gemeenten in het duister over hoe zij jeugdhulpverzoeken op grond van de Jeugdwet moesten beoordelen. De bovengenoemde rechtsoverweging schept hierover de broodnodige duidelijkheid. Vooralsnog. Gemeenten moeten nu met dit toetsingskader aan de slag.

Meer weten?

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van risicojongeren.

Op de opleiding regisseur multi-probleemgezinnen leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van gezinnen met meervoudige problematiek.

Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u komt tot een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *