Extra uitgaven asiel, bewaken en beveiligen en jeugdbescherming

Het kabinet staat voor grote financiële uitdagingen en heeft lastige keuzes moeten maken in het vaststellen van de Voorjaarsnota. De ingrijpende gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben gezorgd voor tegenvallers op de begroting, zoals de oorlog in Oekraïne, de hogere rente maar ook de gestegen asielinstroom. Het kabinet kiest ervoor om de extra kosten voor de asielketen te dekken tot en met 2026 en de rente voor 2,5 miljard euro te dekken, voor de oploop tijdens de kabinetsperiode. Ook heeft het kabinet besloten extra te investeren in het verbeteren van het stelsel van bewaken en beveiligen en de jeugdbescherming.

Een nieuw stelsel beveiligen van personen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam eerder al met aanbevelingen aan minister Yeşilgöz-Zegerius om de kwaliteit van het stelsel van bewaken en beveiligen te verbeteren. Het stelsel bestaat uit diensten die betrokken zijn bij de beveiliging van onder meer bedreigde politici, rechters en advocaten. Dit jaar is er 14 miljoen euro extra beschikbaar. Vanaf volgend jaar wordt er structureel 112 miljoen extra geïnvesteerd.

Met de nieuwe investeringen wordt het stelsel herzien en uitgebreid. Dit stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter zijn dan het huidige stelsel van bewaken en beveiligen. In het nieuwe stelsel blijft de te bewaken persoon onverminderd centraal staan. Er wordt geïnvesteerd in het beter kunnen ontsluiten van relevante informatie over mogelijke dreigingen en in de analyse hiervan. Ook de manier van organiseren verandert en wordt vereenvoudigd. Er komt één gezag voor de beveiliging van ernstig bedreigde personen binnen het stelsel bij de minister van Justitie en Veiligheid, uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook blijft het kabinet investeren in de mensen en middelen voor de uitvoering van beveiligingsmaatregelen door de politie en de Koninklijke Marechaussee.

Investeren in jeugdbescherming

Het kabinet trekt voor dit jaar 43 miljoen euro uit voor de jeugdbescherming en zet hiermee een belangrijke stap om de problemen in deze sector structureel op te lossen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming ziet goede jeugdbescherming als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, gemeenten en Gecertificeerde Instellingen. Een rechter kan ouders jeugdbescherming opleggen als een kind tot 18 jaar in een gezin niet veilig kan opgroeien. Na dit jaar gaat het kabinet structureel jaarlijks 50 miljoen euro uittrekken voor de jeugdbescherming.

Het doel is met dat geld onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming wordt verlaagd. De jeugdbeschermers moeten daardoor meer tijd kunnen krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen. Kinderen en gezinnen moeten in de toekomst ook vaker kunnen rekenen op een vaste jeugdbeschermer. De precieze invulling van de gelden wordt nog verder uitgewerkt.

Rijksbrede dekkingsopgave

Alle departementen (met uitzondering van het ministerie van Defensie) leveren een aandeel in de rijksbrede dekkingsopgave. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid levert met ombuigingen van 190 miljoen euro structureel een bijdrage aan een evenwichtig pakket maatregelen in de VJN. De suppletoire begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid zal op 9 mei a.s. aan de Tweede Kamer worden verstuurd.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte, polarisatie en maatschappelijke onrust.
Tijdens de opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning leer je de kansen van data benutten bij de aanpak van criminaliteitn
Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je hoe je samen met jouw publiek en private partners een veilig evenement kunt inrichten.
Tijdens de masterclassreeks Veiligheid bij evenementen bezoek je 4 toonaangevende evenementen (De Graafschap, Stadion de Vijverberg –  Tilburgse kermis – Prinsjesdag, de route van de koets – Royal Christmas Fair, Den Haag) met een unieke kijk achter de schermen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *