Marike van Deventer, projectleider Aanpak Mensenhandel bij het CCV

Marike van Deventer is projectleider Aanpak Mensenhandel bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en spreker op de verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys. Zij publiceerde in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de handreiking aanpak loverboyproblematiek.

Marike heeft veel praktijkervaring met (persoonsgerichte) aanpak van jeugdcriminaliteit. Na haar studie rechten werkte zij tien jaar bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam bij onder andere Justitie in de Buurt en in ketenunits op politiebureaus. Momenteel werkt Marike voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten.

“Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2011 het actieplan Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek gelanceerd waarin maatregelen uiteen worden gezet die de aanpak van de problematiek moeten versterken. Zowel de politiek als de media hebben grote belangstelling voor het onderwerp loverboys en dat komt vooral door de ernst van de feiten. Loverboys zijn mensenhandelaren die met geweld, chantage en verleidingstechnieken kwetsbare jongeren, meestal meisjes voor zich laten werken in de prostitutie of andere illegale sectoren. Zij worden misleid en misbruikt, puur voor geldelijk gewin.”

“Het kabinet heeft de aanpak van mensenhandel en loverboyproblematiek prioriteit gegeven. Het CCV organiseert voor gemeenten bewustwordingsbijeenkomsten en heeft de handreiking Aanpak Loverboyproblematiek geschreven. Deze handreiking ondersteunt gemeenten, politie, (jeugd)zorg en scholen en geeft een raamwerk voor een goede ketenaanpak waarbij alle betrokken partijen, integraal maar ieder vanuit de eigen discipline, de problematiek van loverboys kunnen bestrijden.”

“In principe kan iedere partner de regierol van de ketenaanpak op zich nemen maar het ligt voor de hand dat de gemeente de (beleids)regie neemt. De gemeente beschikt immers over een breed instrumentarium, van preventie tot nazorg, waarmee ze misstanden kan aanpakken of voorkomen. Verder staat de gemeente in nauw contact met de betrokken organisaties uit de keten.”

“Zowel landelijk als lokaal zijn al verschillende maatregelen ontwikkeld om de problematiek van loverboys aan te pakken. Zo kun je denken aan deskundigheidsbevordering van professionals en voorlichting aan jongeren en ouders, vroegsignalering en het daadwerkelijk melden. Tijdens de inspiratiesessie op de verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys komen de verschillende pijlers van de ketenaanpak aan bod, ondersteunt met inspirerende en succesvolle praktijkvoorbeelden. Voorbeelden die deelnemers ook in hun eigen dagelijkse praktijk kunnen toepassen.”

 

Meer weten?

Op de verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys hoort u van o.a. Marike van Deventer, projectleider Aanpak Mensenhandel bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, hoe u komt tot een integrale ketenaanpak van jeugdprostitutie en loverboys.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie heeft een webdossier over loverboys met daarin veel informatie www.hetccv.nl/loverboys

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *