Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Helft gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering

Helft gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering

In augustus 2014 brachten de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme uit. Doel van het actieprogramma is om de dreiging die van het jihadisme uit gaat te beperken. Nu het actieprogramma tweeëneenhalf jaar loopt, is het tijd om de balans op te maken. Wat is gelukt? Wat is (nog) niet gelukt? Wat ging goed? En wat kan beter of anders? Hiertoe heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) op verzoek van de NCTV en het ministerie van SZW een evaluatie van het actieprogramma uitgevoerd. Het is een onderzoek naar de wijze waarop organisaties uitvoering geven aan de maatregelen uit het actieprogramma. Het is geen onderzoek naar de effecten van maatregelen. Bij de evaluatie staat het verder verbeteren van de aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme voorop.

Geen aandacht voor radicaliseringsbeleid

De helft van de gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering, blijkt uit een evaluatierapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Vooral kleine en middelgrote gemeenten tot 100.000 inwoners voeren geen antiradicaliseringsbeleid. Volgens deze gemeenten speelt het probleem niet bij hen en is het daarom onnodig om te investeren in voorlichtingsprogramma’s of het opleiden van ambtenaren. De inspectie stelt dat daardoor mogelijk problemen over het hoofd worden gezien, omdat het herkennen van radicalisering moeilijk is. Het kabinet rekent erop dat gemeenten zich inspannen bij de preventie van radicalisering en bij de resocialisatie van teruggekeerde jihadgangers.

Radicalisering komt overal voor

De VNG erkent dat kleinere gemeenten moeite hebben met hun anti-radicaliseringsbeleid. Een woordvoerder zegt dat regionale Veiligheidshuizen – waarin gemeenten samenwerken met politie, justitie, reclassering en zorg – kleine gemeenten helpen. De VNG benadrukt dat radicalisering overal voorkomt en dat daarom alle gemeenten zich hiermee moeten bezighouden, ook als er geen aanwijzingen voor zijn.

Versterking lokale aanpak radicalisering

Het kabinet herkent het beeld dat in het rapport wordt geschetst. Daarom is ingezet op het verduidelijken van de regels. Ook bekijkt het kabinet hoe de druk van de cijfermatige verantwoording -die veel lokale organisaties als belasting ervaren- omlaag kan. Verder wordt bekeken hoe maatregelen die op landelijk niveau worden opgelegd “optimaal de lokale aanpak kunnen versterken”, zo schrijven de ministers Asscher en Blok aan de Tweede Kamer. De ministers komen met aanvullend beleid om radicalisering te bestrijden.

Uw kennis verder vergroten?

Op het congres Radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door (ideologische) radicaliserende groeperingen voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van (ideologische) radicaliserende groeperingen.

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Onafhankelijke adviescommissie voor wietteeltexperiment

Er komt een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen en wetenschappers voor het experiment met gedoogd telen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *