Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid

HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid

Onlangs is de HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid verschenen. De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.

De HEV 2018 beschrijft het gehele proces rondom evenementenveiligheid. Dit proces start met het aanvragen van een evenement en eindigt met het evalueren van het evenement na afloop. Door de processtappen te doorlopen, houden de verschillende samenwerkende partijen grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij, als dat nodig is, op tijd maatregelen nemen om de veiligheid te bevorderen. De HEV 2018 gaat uit van acht processtappen.

Processtap1: aanvragen evenement

De organisator van een evenement dient al dan niet na een vooroverleg met de vergunningverlener een (digitale) aanvraag in voor de vergunningen, ontheffingen en meldingen bij dat evenement. Het doel van de aanvraag is inzicht te krijgen in de feiten en gegevens over het activiteitenprofiel, publieksprofiel, ruimtelijk profiel, organisatieprofiel, de risico inschatting en het veiligheidsplan. Deze gegevens zijn van belang voor de tweede processtap.

Processtap2: intake

Het doel van deze processtap is dat de vergunningverlener toetst of de aanvraag volledig is. Waar nodig vindt een aanvullingsverzoek plaats. De aanvraag wordt vermeld op de evenementenkalender en de aanvraag vormt de input voor processtap 3.

Processtap3: bepalen van de behandelaanpak

Tijdens deze processtap wordt de behandelaanpak bepaald. De vergunningverlener beoordeelt de volledige aanvraag, relevante (in)formele regels, gegevens over de reputatie van het evenement en relevante gegevens uit overige kennisbronnen. Deze beoordeling leidt tot de behandelclassificatie: regulier (A), aandacht (B) of risicovol evenement (C). Bij een A-evenement kan de vergunningverlener nu direct een beschikking afgeven. Bij een B- en  C-evenement volgt processtap 4.

Processtap4: signaleren en adviseren

Het doel van deze processtap is dat de relevante OOV-diensten, waaronder de gemeente als adviserende OOV-dienst, hun advies geven over de te behalen prestaties bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid bij een evenement. Dit advies vindt gevraagd of ongevraagd plaats. Een OOV-dienst adviseert ongevraagd wanneer hij een risicovolle situatie signaleert bij een op de evenementenkalender vermeld evenement, ongeacht de behandelclassificatie. De gevraagde monodisciplinaire of integrale advisering is gebaseerd op de behandelclassificatie. Het risicoprofiel is de basis van het advies en is de input voor de vijfde en zesde processtap. Bij een C-evenement is een gezamenlijk (integraal) advies van alle betrokken OOV-diensten verplicht. De afzonderlijke OOV-diensten kunnen voor zichzelf eerst een monodisciplinair advies opstellen, maar het advies dat ze gezamenlijk aan de vergunningverlener geven, is een integraal advies.

Processtap5: besluiten op de aanvraag

Het doel van deze processtap is om een beschikking af te geven: het weigeren of onder voorwaarden verlenen van de vergunningen en ontheffingen in het belang van de openbare orde en openbare veiligheid, inclusief volksgezondheid en milieu.

Processtap6: (integrale) operationele voorbereiding OOV-dienst(en)

Het doel van deze processtap is dat de OOV-diensten, op basis van het actuele risicoprofiel en onder directe verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de operationele strategie vaststellen. Daarbij is het ‘doorleven’ van scenario’s door de betrokken partijen wellicht belangrijker dan de uitkomst ervan!

Processtap7: integrale operationele uitvoering OOV-dienst(en)

Het doel van deze processtap is dat de OOV-diensten hun geplande werkzaamheden om de veiligheid van het evenement te waarborgen uitvoeren. Van de uitvoering wordt verslag gedaan en dit verslag gaat ter verantwoording naar het bevoegd gezag.

Processtap8: evalueren van de veiligheidsketen bij het evenement

Doel van deze processtap is dat de voorafgaande processtappen worden geëvalueerd. Evaluaties van evenementen zijn een belangrijke input voor het versterken van processtappen. Ook zijn zij een kennisbron bij het bepalen van de behandelaanpak bij eenzelfde of een soortgelijk evenement.

Maatwerk en flexibiliteit

Hoe de samenwerkende partijen de acht processtappen doorlopen, schrijft de HEV 2018 niet voor. Dit wordt overgelaten aan de partijen zelf, waardoor er ruimte blijft voor maatwerk en flexibiliteit. Ook kunnen de verschillende partijen – aanvullend aan het landelijke uniforme kader – branchespecifeke, operationele richtlijnen ontwikkelen. Het in ontwikkeling zijnde Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid sluit aan op de HEV 2018. De acht processtappen worden hierin integraal overgenomen.

HEV 2018 gepresenteerd op het congres Veiligheid bij Evenementen

Op 29 en 30 november 2018 vindt het congres Veiligheid bij Evenementen plaats in de RAI Amsterdam waar de HEV 2018 wordt gepresenteerd door Marjolein Paalman (Procesmanager cluster handhaving en vergunningverlening bij de gemeente Nijmegen), Ad Stenzler (medewerker Risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland) en Remco van der Made (specialist evenementenveiligheid bij de Nationale Politie eenheid Midden Nederland). Hierbij gaan zij in op wat de HEV 2018 inhoudt, hoe deze kan helpen bij het bevorderen van veiligheid bij evenementen en wat de behandelclassificaties van evenementen betekenen voor de advisering van de OOV-diensten.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Alle rookruimtes gesloten in 2022

Het is de bedoeling dat de laatste rookruimtes in Nederland in 2022 sluiten. In (semi)overheids- …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *