Integrale aanpak van ondermijning: de noodzaak van (door)ontwikkeling

Steeds meer partijen binnen het publiek domein kijken bij de integrale aanpak van ondermijning naar de mogelijkheden van het bestuur. Enerzijds door een actieve rol van bestuurlijke overheden, anderzijds door het bestuursrecht als instrumentarium. Gerard Blonk, interventiestrategist, stelt dat andere onderwerpen daarbij aandacht moeten krijgen om bestuurlijk echt succesvol te zijn. “Het is belangrijk dat bepaalde omstandigheden beter worden onderkend en gefaciliteerd, anders is en blijft het de vraag of alle overheidsinspanningen uiteindelijk wel een antwoord geven op de structurele ondermijningsproblematiek die op zoveel plaatsen bestaat”.

Accentverlegging naar bestuursrecht bij de aanpak van ondermijning

Gerard: “De accentverlegging naar het bestuursrecht levert mooie inzichten en ervaringen op. Echter zien we tegelijkertijd dat er op meerdere terreinen winst behaald kan worden, bijvoorbeeld door ambtenaren die bestuurlijk onderzoek moeten uitvoeren daarop beter voor te bereiden; een goed interview afnemen, bijvoorbeeld in een Bibob-procedure, is zoveel meer dan een gesprekje voeren. Daarnaast vraagt het gericht raadplegen en analyseren van grotere databestanden ook bepaalde vaardigheden. Hetzelfde geldt voor het beoordelen van financiële patronen. Hier komt bij dat de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit écht om een professionele aanpak vraagt. Bestuurlijk, strafrechtelijk, civielrechtelijk, fiscaal en tuchtrechtelijk optreden vergen een zorgvuldige en vakambachtelijke afstemming van werkwijzen en strategie en dús regie! Ik vind dat dit nog veel te weinig gebeurd, met alle (vooral juridische) afbreukrisico’s van dien. Betrek daarbij dat bestuurlijk-politieke besluitvorming vaak te maken heeft met opportunisme en conflicterende belangen. Dan is al snel duidelijk dat bepaalde spanningsvelden een rol spelen, zeker als brutale criminelen daar op geraffineerde wijze rekening mee houden. Ondermijning pur sang! Hier is echt een wereld te winnen!”.

Bestuurlijke beperkingen bij de integrale aanpak van ondermijning

De overheid wil via onder meer 1Overheid de samenwerking bevorderen voor een meer overheidsbrede dienstverlening. Dit is op zich een uitstekende ontwikkeling, maar helaas wordt deze in de praktijk beperkt door onder meer beperkende regelgeving (privacywetgeving), tekortkomingen in de bedrijfsvoering (gebrek aan capaciteit), silo denken (cultuur) en afwezigheid van regie (wie is verantwoordelijk)”, zegt Gerard. “Over de grenzen van het eigen gelijk heen kijken, vergt heel wat van zowel de uitvoerende (bestuurlijke) ambtenaar als het bevoegde gezag dat aan de prioritering invulling moet geven. Onderkennen alleen is daarvoor niet genoeg”.

Werk structureel aan verbetering

Gerard: “Naast dit alles mag er veel meer structureel gewerkt worden aan het verbeteren van het bestuurlijk instrumentarium voor de integrale aanpak van ondermijning. Vooral in het licht van de verschillende beperkingen die ik hiervoor aangaf. Organisatorische, procesmatige en operationele meta-juridische processen verdienen meer doorontwikkeling. Best practices moeten nadrukkelijker worden onderkend en onderworpen worden aan stelselmatig praktijkonderzoek. Hiervoor zou ook op rijksniveau meer aandacht mogen bestaan”.

Ga aan de slag met best practices

De integrale aanpak van ondermijning staat in veel veiligheidsplannen op één. Regievoering en goede informatie-uitwisseling blijken daarbij lastig te realiseren, mede door een soms eenzijdige focus op het bestuursrecht. Wil jij dat onder meer Gerard Blonk jou uitlegt hoe dat anders kan? Over wat best practices jou kunnen leren over de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit? Meld je dan aan voor de Jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning van SBO. Wil je meer weten over het programma? Vraag dan de brochure aan. De opleiding is ook als opleiding op maat te volgen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *