Verdrag ondertekend om internationale misdrijven beter aan te pakken

Op woensdag 14 februari 2024 hebben 32 staten het Verdrag van Ljubljana – Den Haag ondertekend in het Vredespaleis in Den Haag. Namens het Koninkrijk der Nederlanden ondertekende staatsecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg. Het internationale verdrag bevat afspraken over de juridische samenwerking bij het opsporen, vervolgen en berechten van internationale misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Dit verdrag vergemakkelijkt de samenwerking tussen staten, waarmee straffeloosheid bij ernstige misdrijven effectiever kan worden bestreden

Zonder dit nieuwe verdrag was het vaak ingewikkeld om verdachten van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven voor een nationale rechter te brengen. Bij dit soort misdrijven zijn de verdachten, slachtoffers en bewijzen namelijk vaak verspreid over verschillende landen. Om deze zaken toch voor een nationale rechter te kunnen brengen, is internationale samenwerking hard nodig. Het huidige juridische kader daarvoor is onvolledig en ten dele verouderd, wat een belemmering vormt voor staten om effectief samen te werken in de strijd tegen straffeloosheid. 

Om hier verandering in aan te brengen, heeft Nederland, samen met Argentinië, België, Mongolië, Senegal en Slovenië – ‘de kopgroep‘ – in 2011 het initiatief genomen voor de totstandkoming van dit verdrag. Daarbij heeft Nederland steeds een voortrekkersrol vervuld. Na jarenlange voorbereidingen en onderhandelingen is uiteindelijk in mei 2023 in Ljubljana door bijna 70 staten overeenstemming bereikt over de tekst van het nieuwe verdrag. Alle staten kunnen partij worden bij dit verdrag en zich daardoor aansluiten bij een modern en uniform kader voor de internationale samenwerking op het gebied van wederzijdse rechtshulp, uitlevering en de tenuitvoerlegging van straffen.

Het verdrag bevat bepalingen over Joint Investigation Teams, digitale informatie-uitwisseling, videoconferenties en diverse bijzondere opsporingstechnieken. Daarnaast brengt het verdrag ook verplichtingen met zich mee om de relevante internationale misdrijven strafbaar te stellen in het nationale recht en ook daadwerkelijk te vervolgen. Daarmee zal het verdrag niet alleen van belang zijn voor het faciliteren van de samenwerking tussen staten, maar helpt het ook voorkomen dat de daders van deze misdrijven veilige havens kunnen vinden. De totstandkoming van dit verdrag is daarom een mijlpaal in de internationale strijd tegen straffeloosheid voor de meest ernstige misdrijven en een belangrijke stap in de richting van gerechtigheid voor de slachtoffers van deze misdrijven. Dat tientallen staten uit verschillende regio’s van de wereld dit verdrag in het Vredespaleis hebben ondertekend, is tegelijkertijd een belangrijk resultaat van de Nederlandse inzet voor het bevorderen van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

Vanaf 19 februari zal het verdrag nog een jaar openstaan voor ondertekening in Brussel en de verwachting is dat het aantal ondertekeningen de komende tijd nog aanzienlijk zal toenemen. Het verdrag zal in werking treden nadat de eerste drie staten het verdrag hebben geratificeerd. Om van dit verdrag een zo effectief mogelijk instrument te maken, is het van groot belang dat uiteindelijk zoveel mogelijk staten partij worden en in de komende jaren zal Nederland zich daarom inzetten voor de wereldwijde gelding van dit verdrag.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering leer je onrust vroegtijdig signaleren en adequaat handelen
Tijdens de opleiding Coördinator Evenementenveiligheid leer je omgaan met risico’s zoals te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *