Internetconsultatie wetsvoorstel bevorderen integriteit

Het borgen van de integriteit van decentrale bestuurders vraagt om heldere regels. Een wetsvoorstel dat daaraan een bijdrage levert, door onder meer een risicoanalyse voor een benoeming verplicht te stellen, is nu klaar voor een internetconsultatie.

Alle Nederlanders kunnen het lezen en hun ideeën erover delen.

De meeste provincies, gemeenten en waterschappen voeren al een risicoanalyse uit voordat een bestuurder wordt benoemd. Ze kijken dan naar zaken zoals huidige of gestopte nevenfuncties of zakelijke belangen. Zo brengen ze mogelijke risico’s en kwetsbaarheden in kaart. Dit wetsvoorstel stelt een dergelijke aanpak nu verplicht.

Ook geeft het wetsvoorstel aan waar in ieder geval naar moet worden gekeken en hoe dat moet worden gedaan. Verder biedt het de kandidaat-bestuurders duidelijkheid over waar naar gekeken wordt, hoe er met persoonlijke informatie wordt omgegaan en wie welke rol heeft in dit proces. Zo weten ook kandidaat-bestuurders beter wat hen te wachten staat.

Financiële belangen

Daarnaast schept dit voorstel ook duidelijkheid over hoe decentrale bestuurders moeten omgaan met hun eventuele financiële belangen. Een bestuurder wordt geacht vanuit zijn ambt het algemeen belang te behartigen. Door het hebben van bepaalde financiële belangen kan het risico ontstaan dat deze niet te verenigen zijn met een goede functievervulling. In het voorstel is daarom opgenomen dat bestuurders geen financiële belangen hebben die botsen met hun taak.

“Een goed en betrouwbaar openbaar bestuur op alle niveaus in Nederland is het hoogste goed”, stelt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. “Dat vraagt ook om duidelijke spelregels die helpen daar voor te zorgen.”

Deze wet is onderdeel van een compleet pakket aan maatregelen om dat te borgen.Zo is in april de nota Integriteit openbaar bestuur naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is aangekondigd dat voor het eerst in twintig jaar de integriteitsregels voor ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers verder worden verstevigd. Een handboek Integriteit voor gemeenten, provincies en waterschappen volgde in mei. Dat helpt decentrale overheden, politieke partijen en politieke ambtsdragers bij het bevorderen van hun integriteitsbeleid en maakt duidelijk wat wel of niet is toegestaan.

Er wordt momenteel ook hard gewerkt aan richtlijnen die decentrale besturen en bestuurders houvast bieden op het moment dat er een integriteitskwestie speelt bij iemand die al is benoemd. In de tussentijd kan daarvoor bijvoorbeeld geput worden uit de procesafspraken die de Wethoudersvereniging op haar website heeft geplaatst.

Autoriteit Persoonsgegevens

Dit wetsvoorstel gaat over de periode vóórdat iemand een functie aanvaart. De ministerraad heeft ingestemd met de (internet)consultatie van het huidige voorstel. Het wordt nu voorgelegd aan de beroeps- en belangenverenigingen in het openbaar bestuur. Ook wordt het voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Andere belangstellenden kunnen hun reactie geven via www.internetconsultatie.nl. Dat kan tot vrijdag 16 februari.

Internetconsultatie

Waarborg integer handelen binnen jouw organisatie

Pak de regie op jouw werkvloer met de opleiding Sociale veiligheid in de organisatie die je helpt om zelf aan de slag te gaan met het integriteitsbeleid en het handhaven van sociale veiligheid in je eigen organisatie. Na afloop:

  • Stel je een actueel integriteitsbeleid op
  • Vergroot je de bewustwording van medewerkers en afdeling ten aanzien van sociale veiligheid
  • Herken je de frauderisico’s en zet je een effectief integriteitsonderzoek op
  • Adviseer je leidinggevende bij het omgaan met (vermeende) integriteitsschendingen

5 dagen – start 16 september 2024 – 10e editie – meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *