Landelijke Eenheid van de politie wordt hervormd

De Landelijke Eenheid van de politie zal worden omgevormd tot twee eenheden. Eén gericht op landelijke operaties en expertise en één voor landelijke opsporing. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de werkcultuur en leiderschap binnen de organisatie structureel te veranderen. Zo laat minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid weten aan de Tweede Kamer, in reactie op het eindadvies van de Adviescommissie voor de Landelijke Eenheid, onder leiding van de heer Schneiders.

De adviescommissie heeft vorig jaar van de minister de opdracht gekregen om naar aanleiding van aanhoudende problemen binnen de Landelijke Eenheid te adviseren over verbeteringen en de noodzaak van herpositionering van de Landelijke Eenheid in het huidige politiebestel. 

Commissievoorzitter Bernt Schneiders: 

“In alle gesprekken die wij gevoerd hebben werd duidelijk dat politiemensen bij de Landelijke Eenheid enorm gedreven zijn om hun werk goed te doen. Door de organisatiestructuur lukte dat alleen niet altijd. Met name het realiseren van een veilige werkomgeving moet snel opgepakt worden. Leidinggevenden moeten tijd en aandacht kunnen besteden aan alle collega’s in hun team”. 

Minister Yeşilgöz-Zegerius: 

“Vandaag bieden we de medewerkers van de politie duidelijkheid over de toekomst van de Landelijke Eenheid. Een belangrijke stap naar een organisatie met meer focus en een herkenbaar profiel die de veiligheidsvraagstukken van vandaag de dag aankan. Er zal door de politie hard worden gewerkt om tot de verandering van organisatie en cultuur te komen. Zelf blijf ik nauw betrokken en ik heb de commissie Schneiders gevraagd dit proces te monitoren”   

Korpschef Henk van Essen: 

“De veranderingen bij de Landelijke Eenheid raken de hele politie. Al is het maar, omdat alle eenheden gebaat zijn bij het goed functioneren van de nieuwe landelijke eenheden en zij intensief met hen zullen samenwerken. Feitelijk markeren de veranderingen bij de Landelijke Eenheid de start van de volgende fase van de in 2013 ingezette vorming van de Nationale Politie.”

Naar twee eenheden

De grote hoeveelheid aan taken binnen één eenheid zit de Landelijke Eenheid nu in de weg. De huidige organisatie van de Landelijke Eenheid zorgt ervoor dat potentie van medewerkers onvoldoende wordt benut en dat de menselijke maat en persoonswelzijn op de achtergrond zijn geraakt. Daarnaast vragen hedendaagse veiligheidsdreigingen, zoals de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en terrorisme, om landelijke eenheden met meer kennis, kunde en focus. De commissie adviseert daarom om de Landelijke Eenheid om te vormen naar twee landelijke eenheden met elk een samenhangend en onderscheidend takenpakket. Eén richt zich op landelijke operaties en expertisetaken en één op landelijk opsporing van zware vormen van georganiseerde criminaliteit en terrorisme.

Verandering van werkcultuur en leiderschap

Een verandering van organisatiestructuur dient ook samen te gaan met maatregelen op het vlak van werkcultuur en leiderschap om tot verbeteringen op de werkvloer te komen. Daarom adviseert de commissie om gewenst en ongewenst gedrag expliciet te formuleren, passende leiderschapsprofielen op te stellen en de huidige leidinggevenden te schouwen. De commissie wijst erop dat het onvermijdelijk is dat er leidinggevenden zijn die niet meewillen of meekunnen in de cultuuromslag en een andere vorm van leiderschap.

Organisatieontwikkeling

Daarnaast adviseert de commissie aan de korpschef om twee landelijke eenheden in te richten die wendbaar zijn, data-gedreven werken en innovatie en vakontwikkeling stimuleren. Daarnaast adviseert de commissie om de officieren van justitie goed te positioneren ten aanzien van de landelijke eenheid voor landelijke opsporing door een strategische overlegtafel in te richten. Ook adviseert de commissie het zicht van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) op beide landelijke eenheden te versterken.

Vervolg

De minister neemt de aanbevelingen van de commissie over en heeft de korpschef opdracht gegeven een transitieplan op te stellen dat op 1 oktober 2022 gereed is. De minister heeft de commissie Schneiders gevraagd om de veranderingen uit het transitieplan komend jaar te monitoren.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Regie in besturen van veiligheid leer je succesvol regievoeren op veiligheidsvraagstukken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de cursus Open bronnenonderzoek leer je alle facetten van open bronnenonderzoek; van onderzoeksvraag tot rapportage.
Tijdens de masterclasstour Openbare Orde en Veiligheid bouw je je eigen programma door te kiezen uit 10 OOV-thema’s die passen bij jouw actuele vraagstukken.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leer je kwetsbare gebieden transformeren naar een veilige en leefbare omgeving.
Tijdens de opleiding Integriteitscoordinator in het publieke domein leer je hoe jouw organisatie voldoet aan de wettelijke en basisnormen integriteit waaraan alle overheidsinstanties zich moeten houden.
Borg de sociale veiligheid binnen jouw organisatie en leer met de cursus Vertrouwenspersoon voor overheid en bedrijfsleven het juiste advies geven en optimale ondersteuning bieden
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding sluitende aanpak personen met verward gedrag leer je hoe je de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Per 1 januari 2023 verbod op lachgas

Het lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum staat lachgas op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.