Prinsjesdag: plannen van de regering op veiligheid

Wat zijn de plannen van de regering op het terrein van veiligheid voor het komende jaar? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zette de belangrijkste ontwikkelingen in het veiligheidsdomein voor u op een rij. 

Focus op een brede, geïntegreerde aanpak van georganiseerde misdaad

De brede, geïntegreerde aanpak van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit wordt in 2014 verder versterkt en geprofessionaliseerd. De focus ligt hierbij vooral op mensenhandel, drugscriminaliteit, witwassen en ernstige fraude. Het lokale bestuur kan daarbij ondersteuning krijgen van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het landelijk centrum, het LIEC.

Met de verruimde Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) krijgen gemeenten daarbij een effectief, nieuw instrument in handen. Deze per 1 juli van dit jaar in werking getreden wet wordt in 2014 lokaal geïmplementeerd. De verruimde wet maakt het voor gemeenten mogelijk nu ook (onder meer) vastgoedtransacties en huisjesmelkerij te toetsen op misbruik of achterliggende criminele activiteiten.

Meer weten?

Op de opleiding bibob coördinator leert u wat de consequenties van de uitbreiding van de wet bibob zijn voor u en uw gemeente. 

Inzetten op een snellere en effectievere strafrechtketen

De strafrechtketen gaat op de schop. Van de aangifte tot en met de tenuitvoerlegging van straffen: overal in de keten wordt op dit moment hard gewerkt aan vereenvoudiging, stroomlijning en kwaliteitsverbetering, met als doel strafzaken sneller, slimmer en transparanter af te wikkelen.

De ZSM-werkwijze, waarmee politie, OM, reclassering, slachtofferhulp en de raad voor de kinderbescherming werken aan verbetering van de afdoening van veelvoorkomende criminaliteit,  is in 2013 landelijk uitgerold. ZSM  leidt tot een snelle, gerichte en kwalitatief goede beslissing over het afdoeningstraject. Het streven is om voor elke verdachte binnen korte tijd te komen tot een op de persoon gerichte, betekenisvolle interventie. Een straf of maatregel waarmee recht wordt gedaan aan de slachtoffers en waarmee de delictpleger daadwerkelijk wordt gecorrigeerd. Zodanig dat de kans dat hij of zij weer terugvalt in crimineel gedrag kleiner wordt.

Meer weten?

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. 

Totstandkoming van de Nationale Politie

De realisatie van de Nationale Politie zal eind 2014 grotendeels voltooid zijn. Aan de ontwikkeling van het Politie Dienstencentrum wordt volop gewerkt, evenals aan de vorming van een landelijke meldkamercentrale en het op orde brengen van de ICT. De operationele sterkte blijft gelijk en de robuuste basisteams zijn eind volgend jaar operationeel.

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leert u wat de totstandkoming van de Nationale Politie betekent voor u en uw gemeente.

Adolescentenstrafrecht in 2014 in werking

Om een betere en meer gerichte aanpak van de jeugdcriminaliteit mogelijk te maken, treedt in 2014 het adolescentenstrafrecht in werking. Met het adolescentenstrafrecht krijgen OM en rechtspraak de beschikking over een samenhangend sanctiepakket, waarmee jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 23 jaar op maat kunnen worden gestraft. Een slimme combinatie van straffen en maatregelen maakt het mogelijk de sanctie heel gericht af te stemmen op de persoon van de dader en diens achterliggende problematiek. Doordat het toekomstperspectief voor de (probleem)jongere beter wordt, zal deze minder snel terugvallen in crimineel gedrag. Resultaat: een (verdere) afname van de recidive en – daarmee – van de jeugdcriminaliteit.

De aanpak van problematische jeugdgroepen – en die van criminele jeugdgroepen in het bijzonder – is een nieuwe fase ingegaan. Doelstelling voor 2014 is dat alle in kaart gebrachte criminele jeugdgroepen worden aangepakt. Ook wordt het aantal hinderlijke en overlastgevende  jeugdgroepen verder teruggebracht. Onder regie van de gemeente, volgen de betrokken partners hierbij een meersporenaanpak.

Meer weten?

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van risicojongeren. 

Aanpak van cybercrime

De uitbreiding van het Team High Tech Crime bij de Nationale Politie maakt het mogelijk om méér grote, internationale cybercrime-zaken aan te pakken.De verdubbeling van het aantal opsporingsonderzoeken maakt deel uit van een breed offensief tegen cybercrime. In 2014 wordt de aanpak van cybercriminelen – variërend van hackers tot digitale bankrovers – onverminderd voortgezet. Dit geldt ook voor het ontmantelen van criminele infrastructuren. Deze aanpak vindt plaats in nauwe samenwerking met tal van publieke én private partners, in binnen- én buitenland.

Meer weten?

Op de cursus Inzicht in Informatiebeveiliging leert u hoe u persoonlijke data en vertrouwelijke informatie van uw organisatie beveiligd tegen cybercrime. 

Geïntensiveerde aanpak High Impact Crimes

De succesvolle aanpak van gewelddadige vermogenscriminaliteit, zoals overvallen, straatroof en woninginbraken, blijft ook in 2014 een topprioriteit. De dalende lijn die bij dit soort ernstige delicten is ingezet wordt doorgetrokken. De geïntensiveerde aanpak richt zich op extra inzet van preventiemaatregelen, het oppakken van méér verdachten en het ontnemen van vermogen dat uit inbraken is verkregen.

Meer weten?

Op de cursus Wetgeving & Security leert u hoe u uw organisatie beveiligd tegen dreigingen van buitenaf. 

Totstandkoming Regionale brandweer

De regionalisering van de brandweer nadert zijn voltooiïng. Met ingang van 1 januari 2014 is de brandweer per veiligheidsregio georganiseerd. Volgend jaar wordt ook begonnen met verbetering van het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Nog dit jaar komt minister Opstelten met maatregelen die moeten leiden tot betere prestaties op de terreinen brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze maatregelen vloeien voort uit de recente evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing door de commissie-Hoekstra.

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leert u hoe het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing eruit komt te zien.

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Vernieuwde Wet Bibob treedt in werking

De wijziging van de Wet Bibob die op 1 augustus 2020 in werking treedt, versterkt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *