Prinsjesdag 2014 Sociaal Domein

Prinsjesdag: wat zijn de plannen van de regering op veiligheid?

Voor het eerst presenteert de minister van Veiligheid en Justitie op Prinsjesdag een Veiligheidsagenda. Voor de periode 2015-2018 biedt de agenda een overzicht van de doelen waarop politie en justitie zich speciaal zullen gaan richten. Maar wat zijn nu de belangrijkste plannen van de regering op het terrein van veiligheid voor de aankomende vier jaar? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zette de belangrijkste ontwikkelingen in het veiligheidsdomein voor u op een rij.

Bestrijding van ondermijnende georganiseerde misdaad

Een belangrijk punt is de bestrijding van ondermijnende misdadige praktijken van criminele (internationale) netwerken, waaronder drugsbendes. Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde misdaad waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. De geïntegreerde aanpak is hét instrument om criminele activiteiten te belemmeren en te frustreren. Hierbij wordt ingezet op alle beschikbare instrumenten, zodat deze criminele netwerken strafrechtelijk, bestuurlijk, fiscaal en privaatrechtelijk worden aangepakt. Dit moet ertoe leiden dat er per jaar minimaal 950 criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt.

Op de opleiding bibob coördinator leert u hoe u voorkomt dat uw gemeente criminele organisaties faciliteert.

Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u informatie over criminele netwerken verzamelt, analyseert en uitwisselt met uw veiligheidspartners.

Op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein leert u hoe u integriteitsschendingen voorkomt in uw gemeente.

Criminele jeugdbendes aanpakken met straf, onderwijs en zorg

Steeds minder jongeren laten zich verleiden tot het plegen van misdrijven. Dat is goed nieuws. Toch zijn er nog altijd jongeren die zich schuldig maken aan crimineel gedrag. Het ministerie van Veiligheid en Justitie verscherpt de aanpak van problematische jeugdgroepen. Zulke jeugdgroepen kunnen voor flink wat overlast zorgen. Vaak is er meer aan de hand: deze jongeren verwaarlozen hun opleiding en hebben een problematische thuissituatie. Ook lopen ze  het gevaar af te glijden van kleine vergrijpen tot zware misdrijven. Vanaf 2015 investeert het ministerie van Veiligheid en Justitie in een brede systeemaanpak. Samen met maatschappelijke partners wordt een probleemanalyse gemaakt en een plan van aanpak opgesteld waarin preventie, zorg en straf goed op elkaar aansluiten.

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van risicojongeren.

Op de opleiding Overlastcoördinator leert u hoe u jeugdoverlast en criminaliteit aanpakt in uw gemeente.  

Bestrijding van Jihadisme

Het kabinet zal met alle mogelijke middelen  jihadisme  bestrijden. Het actieprogramma ‘Integrale Aanpak Jihadisme’ heeft tot doel  de jihadistische beweging in Nederland te verzwakken en de voedingsbodem voor radicalisering weg te nemen. Het actieprogramma richt zich ook op jihadgangers. De strafrechtelijk en bestuursrechtelijk aanpak van jihadisten wordt versterkt.  Ronselaars en haatpredikers worden steviger aangepakt. De online verspreiding van jihadistische propaganda wordt zo veel mogelijk tegen gegaan. Het actieprogramma introduceert ook maatregelen en voorstellen voor nieuwe wetgeving. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bereidt wetsvoorstellen voor die de mogelijkheden vergroten om jihadgangers het Nederlanderschap ter ontnemen. Er komt ook een verruiming van  de bestuursrechtelijke bevoegdheden om de risico’s te beperken van teruggekeerde terroristische strijders. Voorbeelden hiervan zijn een periodieke meldplicht, medewerking aan herhuisvesting en contactverboden.

Op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen leert u hoe u religieuze bewegingen die zich schuldig maken aan terrorisme kunt signaleren en uittreders van dwingende groepen kunt opvangen.

Intensivering aanpak High Impact Crime

De intensieve bestrijding van misdrijven die mensen hard raken, de zogenaamde High Impact Crime, gaat in 2015 onverminderd door. De integrale aanpak om overvallen, straatroven en woninginbraken terug te brengen leverde al succes op, maar het loont om deze vormen van criminaliteit nog verder terug te dringen.Op gemeentelijk niveau maken bestuur, OM, politie en andere partners als woningcorporaties en het bedrijfsleven heldere afspraken over de beste lokale aanpak van deze misdaden. Toegesneden op de lokale situatie en de doelgroep van (potentiële) daders, nemen zij zo op maat gesneden actie. Dat geldt zowel voor preventief als repressief optreden.

Op de opleiding regisseur veelplegers leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van veelplegers die verantwoordelijk zijn voor een groot van de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast in Nederland.

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

Samenwerken in crisistijd

Een overstroming, een brand in een chemische fabriek of een terroristische aanslag. De kans dat het gebeurt is klein, maar de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Daarom werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2015 met kracht door aan betere rampenbestrijding en crisisbeheersing. Samenwerking staat daarbij centraal. Om hulpdiensten optimaal te laten presteren tijdens een ramp of crisis, gaat het ministerie van Veiligheid en Justitie door met de eerder aangekondigde maatregelen. Veiligheidsregio’s, crisispartners en departementen stellen gezamenlijke, meerjarige doelen op om klaar te staan bij crises. Daarbij kan het gaan  om overstromingen en nucleaire ongelukken, maar ook om nieuwe uitdagingen. Nederland is in toenemende mate afhankelijkheid van ICT en internet. Uitval van ICT, telecom of elektriciteit kan dan ook zorgen voor maatschappelijke ontwrichting. Ook daar moet de overheid op anticiperen.

Op de cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding leert u hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) crisis of ramp in uw gemeente.

Op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein leert u hoe u (toekomstige) veiligheidsproblemen kunt voorspellen en voorkomen.

Op de cursus Projectmanagement in het veiligheidsdomein leert u hoe u samen met uw veiligheidspartners komt tot een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject.

Politie ontwikkelt zich verder

De nationale politie krijgt steeds meer gestalte. De politie werkt meer en meer vanuit een versterkte lokale inbedding. Op 1 januari 2015 zullen de basisteams en de districtsrecherches van start gaan. De robuuste basisteams voeren de kerntaken van de politie uit, de zogenaamde basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.Onder gezag van de burgemeester en de officier van justitie werken basisteams binnen de regionale eenheden samen met andere teams. Daarnaast trekken zij op met externe partners op lokaal niveau, zoals gemeentes, reclassering en jeugdzorg. Eind 2015 moet de hele  organisatie zijn ingericht volgens het Inrichtingsplan Nationale Politie.

Op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leert u wat de totstandkoming van de Nationale Politie betekent voor het lokaal integraal veiligheidsbeleid van uw gemeente.

Op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leert u hoe u (nieuwe) wet- en regelgeving in het veiligheidsdomein correct toepast en uitvoert.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Veiligheid in de organisatie: belangrijkste plannen voor 2021

Zojuist is de miljoenennota en rijksbegroting bekend gemaakt. Onderstaand staan de belangrijkste plannen op het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *