Reactie OM op enquête veiligheidsgevoel en bedreigingen magistraten

Vandaag zijn de resultaten gepubliceerd van een enquête van Platform Investico en De Groene Amsterdammer onder leden van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR), de vakbond voor officieren en rechters.

De enquête ging over veiligheidsgevoelens, en in hoeverre magistraten te maken hebben met bedreigingen.

Het OM is niet verbaasd over de resultaten van de enquête, maar vindt ze wel confronterend. In de afgelopen jaren is de georganiseerde criminaliteit steeds zichtbaarder geworden en richt geweld zich vaker op gezagsdragers.

Ook medewerkers van het OM worden vaker blootgesteld aan risico’s die voortkomen uit hun functie-uitoefening. Het gaat daarbij, zoals ook uit de enquête blijkt, niet alleen om dreiging vanuit de zware georganiseerde misdaad. Officieren van justitie ervaren ook dreiging die ontstaat in (de emotie van) andersoortige strafzaken. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die helaas past binnen de verharding en polarisatie en die we zien in de maatschappij.

Als werkgever vindt het OM het zijn verantwoordelijkheid om medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden op de mogelijke confrontatie met intimidatie en bedreiging. En om ze te helpen als het echt gebeurt. De onderzoeksresultaten onderstrepen het belang hiervan. De aandacht voor veiligheid is binnen het OM niet nieuw, maar is de laatste jaren wel toegenomen. Dit heeft geleid tot verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van veiligheid en uitbreiding van het aanbod voor verbetering van fysieke, digitale en mentale veiligheid en weerbaarheid.

Binnen het OM worden preventieve veiligheidsgesprekken gevoerd, medewerkers en leidinggevenden worden getraind, er worden concrete veiligheidsmaatregelen getroffen en interne en externe professionals kunnen opvang en (psychologische) begeleiding bieden als dat nodig is. Het OM werkt aan een cultuur waarin veiligheid en werkplezier hand in hand gaan en medewerkers kunnen doen waarvoor zij staan: werken aan een rechtvaardige en veilige samenleving.

‘Dat betekent niet dat we het gewoon zijn gaan vinden dat collega’s zich onveilig voelen. Overheidspersoneel, maar ook journalisten, moeten hun werk kunnen doen zonder bedreigd te worden. Daarom maken we er werk van om te onderzoeken waar bedreigingen vandaan komen en nemen we binnen het OM aandacht voor veiligheid zeer serieus’, aldus Sue Preenen, lid van het College van procureurs-generaal.

Bron: OM.nl – 30 oktober 2023

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Security Manager leer je wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *