Terugblik 2012: Trends en ontwikkelingen op veiligheid

Met het begin van het nieuwe jaar is het niet alleen de moeite waard om vooruit te blikken, maar ook om even terug te kijken op het afgelopen jaar. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in 2012? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heeft de belangrijkste trends en actuele ontwikkelingen in 2012 voor u op een rij gezet.

In dit artikel:

 

Voortzetting totstandkoming Nationale Politie

Vanaf 1 januari 2013 is het zover: de Nationale Politie is een feit. De totstandkoming van de Nationale Politie leidt tot één politieorganisatie bestaande uit 10 regionale eenheden in plaats van 25 regiokorpsen. Er komen 10 regioburgemeesters en de regionale korpsbeheerders en de regionale colleges verdwijnen.

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid hoort u van o.a. Jan Terpstra, hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, wat de komst van de Nationale Politie betekent voor u en uw gemeente.

 

Intensivering aanpak jeugdcriminaliteit

Het kabinet zet in op de intensivering van opsporing en berechting van jeugdcriminaliteit en de aanpak van ingrijpende misdrijven zoals overvallen, woninginbraken en geweldsdelicten. Dit moet leiden tot een grotere pakkans van jeugdige criminelen. Daarnaast maken de maatregelen in het adolescentenstrafrecht het mogelijk strenger te straffen bij ernstige delicten. Zo wordt de maximale duur van jeugddetentie verhoogd van twee naar vier jaar en kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer enkel met een taakstraf worden bestraft.

Meer weten?

Op de landelijke studiedagen Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit hoort u van o.a. Hans Werdmölder, lector Jeugd en Veiligheid bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, hoe u jeugdcriminaliteit kunt voorkomen door vroegtijdig in te grijpen en goede nazorg te organiseren tijdens en na detentie om recidive te voorkomen.

 

Mensenhandel integraler, effectiever en innovatiever aanpakken

Met het wetsvoorstel “Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche” zet het kabinet in op preventie, opsporing en vervolging van daders en bescherming en opvang van slachtoffers van loverboyproblematiek. Dit resulteert in meer toezicht op en controle over de prostitutiebranche om misstanden te bestrijden. Ook worden de maximumstraffen van mensenhandel verhoogd en wordt het eenvoudiger om verdachten van mensenhandel langer vast te houden.

Meer weten?

Op de verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys hoort u van o.a. Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, hoe u komt tot een integrale ketenaanpak van jeugdprostitutie en loverboys.

 

Intensivering aanpak drankmisbruik onder jongeren

Met de wijziging van de drank- en horecawet zet het kabinet in op de aanpak van drankmisbruik onder jongeren. De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar. Dit gaat gepaard met intensieve voorlichting en adequate handhaving. Vanaf januari 2013 komt het toezicht op de naleving van de wet geheel bij gemeenten te liggen. Zij krijgen op hun beurt meer bevoegdheden voor de handhaving van de drank- en horecawet om drankmisbruik onder jongeren tegen te gaan.

Meer weten?

Op het congres Veiligheid bij Evenementen hoort u van o.a. Peter Roumen, adviseur bij Bureau Horeca Bijzondere Wetten, wat de wijziging van de drank- en horecawet betekent voor u en uw gemeente.

 

Meer mogelijkheden voor tijdelijk en flexibel cameratoezicht

Het kabinet heeft met een wetswijziging tijdelijk en flexibel cameratoezicht mogelijk gemaakt om overlast in de leefomgeving beter aan te pakken. De gemeenteraad kan in een verordening vastleggen dat de burgemeester ter handhaving van de openbare orde een gebied kan aanwijzen waarin mobiele camera’s worden geplaatst. Binnen dit aangewezen gebied kunnen camera’s eenvoudig worden verplaatst zonder een procedure te doorlopen voor het plaatsen of weghalen van camera’s.

Meer weten?

Op de cursus Wetgeving & Security hoort u van Felix Olijslager, juridisch expert, wat de juridische aspecten zijn van het monitoren van publieke en private ruimten met cameratoezicht.

 

Regionalisering en doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen

De Veiligheidshuizen hebben hun meerwaarde bewezen als instrument voor een gecoördineerde inzet van gemeenten, politie, OM, zorg- en welzijnsinstellingen en andere partners bij de aanpak van o.a. jeugdcriminaliteit. De aankomende jaren blijven de Veiligheidshuizen in ontwikkeling. Ook de omgeving van de Veiligheidshuizen is aan verandering onderhevig. Hierbij valt te denken aan de regionalisering van de Veiligheidshuizen, bezuinigingen rijksbreed en bij diverse partners, de herziening van de gerechtelijke kaart, de wijzigingen in het politiebestel, de decentralisatie van de jeugdzorg en de wettelijke verankering van de regierol van gemeenten.

Meer weten?

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd hoort u van o.a. Ino Kalker, regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, wat deze ontwikkelingen betekenen voor de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis en de aanpak van jeugdcriminaliteit in uw gemeente.

 

Opkomst bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Met de komst van de Regionale Informatie en Expertise Centra strekt bestuurlijke actie en handhaving zich meer en meer uit over georganiseerde criminaliteit. De aanpak van ernstige criminele voorvallen op het gebied van drugs, mensenhandel en vastgoedfraude wordt door de Regionale Informatie en Expertise Centra geïnitieerd en bestuurlijk uitgevoerd.

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid hoort u van o.a. Hein Maas, juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden, wat de Regionale Informatie en Expertise Centra kunnen betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

 

Toenemende aandacht voor veiligheid op de werkvloer

Hoe staat het in Nederland met de veiligheid op de werkvloer? Ook dit jaar deden zich er weer verscheidende ongevallen voor op de werkvloer, in een aantal gevallen met dodelijke afloop. Om te zorgen dat ongevallen in uw organisatie in de toekomst uitblijven, zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken.

Meer informatie?

Op de opleiding Master in Safety hoort u van o.a. Gerd-Jan Frijters, oprichter en eigenaar van D&F Group BV, hoe u de veiligheid op de werkvloer in uw organisatie kunt bevorderen.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Rechter krijgt ruimere mogelijkheid voor videoconferentie bij verdachten van zware criminaliteit

Op korte termijn kan het vervoer van gedetineerden met ernstige veiligheidsrisico’s worden teruggedrongen. Door een …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.