Trends in het veiligheidsdomein

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in 2013? En nog belangrijker: hoe kunt u hierop anticiperen? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heeft de belangrijkste trends en actuele ontwikkelingen voor u op een rij gezet.

 

Wetsvoorstel versterking aanpak computercriminaliteit

Om de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken neemt minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie maatregelen, die beter aansluiten bij de snelle ontwikkeling op het terrein van technologie, internet en computercriminaliteit. Bestaande wetgeving is verouderd en biedt onvoldoende mogelijkheden om bijvoorbeeld versleuteling van gegevens ongedaan te maken, illegale acties op het internet aan te pakken of kinderpornografie online te bestrijden.

Meer weten?

Op de cursus Inzicht in Informatiebeveiliging leert u hoe u persoonlijke data en vertrouwelijke informatie in uw organisatie kunt beveiligen.

 

Integrale aanpak jeugdoverlast- en criminaliteit

De aanpak van jeugdcriminaliteit heeft in het regeerakkoord van Rutte-Asscher een prominente plaats. Door een goede onderlinge samenwerking moeten ouders, onderwijs, jeugdzorg en politie risicogedrag tijdig signaleren en criminele carrières voorkomen. In de strafrechtsketen krijgt intensivering van opsporing en berechting  van jeugdcriminaliteit bijzondere aandacht. Voor een nog effectievere aanpak van criminaliteit onder risicojongeren moet de invoering van het adolescentenstrafrecht zorgen.

Met een groepsgerichte, dadergerichte en domeingerichte aanpak wordt jeugdcriminaliteit op een integrale wijze bestreden. Lokaal zijn er verschillende voorbeelden van dadergerichte aanpakken. Met de veelbelovende Aanpak Top600 wil de gemeente Amsterdam de 600 meest criminele jongeren en jongvolwassenen van de straat en uit de criminaliteit halen. Bij deze aanpak werken meer dan 30 partijen met elkaar samen, waaronder de politie, het OM, de reclassering, jeugdzorg, GGD en de Dienst Werk en Inkomen.

Meer weten?

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u samen met uw ketenpartners komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van risicojongeren.

 

Terugdringen van recidive door passende straffen en nazorg aan ex-gedetineerden

Uit het regeerakkoord van Rutte-Asscher blijkt dat het terugdringen van recidive ook in het nieuwe kabinet een belangrijke plaats heeft. Het kabinet wil recidive verminderen door passende straffen. Zo moet het Openbaar Ministerie in de toekomst minimale strafeisen voor ernstige gevallen van recidive vastleggen. Daarnaast is er aandacht voor tijdige resocialisatie, zodat ook weer nieuw perspectief ontstaat. De mogelijkheid voor de rechter om als aanvullende maatregel ‘ter beschikking aan het onderwijs’ (TBO) op te leggen is daar een voorbeeld van.

Niet alleen verscherpt toezicht en passende straffen kunnen recidive verminderen. Ook nazorg aan ex-gedetineerden is een belangrijke factor om de kans op herhalingscriminaliteit te verminderen. Ieder jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerde burgers terug in de maatschappij. Door goede samenwerking zorgen partners in het Veiligheidshuis dat ex-gedetineerden de beschikking hebben over de noodzakelijke basisvoorzieningen: een ID-bewijs, huisvesting, inkomen en werk, schuldhulpverlening en zorg. Basisvoorzieningen die voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw in de fout gaan.

Meer weten?

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

 

Terugdringen dodelijke ongevallen in de bouw

Bouwplaatsen zijn de gevaarlijkste plekken in Nederland om te werken. Tussen 1996 en 2011 zijn in totaal bijna 1200 medewerkers op hun werk om het leven gekomen, van wie 380 in de bouw. Dat is bijna een derde van het totaal, blijkt uit cijfers van het CBS. Bouwvakkers worden veel meer dan anderen blootgesteld aan risico’s. Ze werken met grote machines en zware voorwerpen, vaak op hoogte.

Bouwbedrijven werken er al jaren aan om de bouw veiliger te maken, maar dat is lastig omdat de taken op de bouwplaats vaak complex zijn verdeeld. Een opdrachtgever huurt een aannemer in, die het werk uitbesteedt aan onderaannemers, die het weer doorschuiven en doorschuiven. Onderweg wordt het steeds onduidelijker wie verantwoordelijk is, en daardoor valt de aanpak van veiligheid soms tussen wal en schip.

Meer weten?

Op de opleiding Safety Manager leert u hoe u de veiligheid op de werkvloer in uw organisatie kunt verbeteren.

 

Meer gemeenten gebruiken cameratoezicht

Gemeenten zijn afgelopen jaar opnieuw tientallen projecten met cameratoezicht begonnen. De meeste gemeentelijke camera’s werden opgehangen in uitgaansgebieden, daarna volgen op afstand bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Een nieuwe trend is de inzet van flexibele camera’s. Die blijven een paar dagen, weken of maanden hangen om acute problemen aan te pakken. Tot op heden was dat niet toegestaan en bleven camera’s altijd jaren hangen. Voor elke verplaatsing moest een nieuw besluit door het gemeentebestuur worden genomen, vaak in overleg met de gemeenteraad. Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om deze vorm van cameratoezicht te voorzien van een wettelijke basis.

Meer weten?

Op de cursus wetgeving & Security leert u alles over de juridische aspecten van het gebruik van cameratoezicht.

 

Totstandkoming Nationale Politie

De Nationale politie is in Nederland een feit. Per 1 januari van dit jaar is immers de nieuwe Politiewet van kracht geworden. Op basis daarvan is er een eind gekomen aan het stelsel van regionale politie, dat sinds april 1994 heeft bestaan. Maar, is de nationale politie nu ook echt een feit? Is de politie al georganiseerd zoals de bedoeling is. En, zeker zo belangrijk, functioneert de politie al als nationale politie? Het antwoord op die vragen luidt: nee. En iedereen is het er eigenlijk ook wel over eens dat het nog niet zo ver is. De wet is richtinggevend. Maar zeker zo belangrijk is de uitwerking die aan veel onderdelen van de wet gegeven zal worden. Daar is een begin mee gemaakt. Maar het invoeringsproces beslaat enkele jaren en verkeert nu nog ruimschoots in het stadium waarin meepraten en meedenken zin kan hebben.

Meer weten?

Op het congres Nationale Politie hoort u wat de komst van de Nationale Politie betekent voor u en uw organisatie.

 

Afname dodelijke verkeersongevallen

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. De sterfte door verkeersongevallen vertoont al sinds het midden van de jaren zeventig een dalende trend. Destijds kwamen meer dan 3 duizendmensen per jaar om in het verkeer. Sinds het jaar met de meeste dodelijke verkeersongevallen, 1972, is het aantal verkeersdoden gedaald met 80 procent.

De aanleg van 60 km/h plateaus, parallelwegen en vrijliggende fietspaden zet zoden aan de dijk voor de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een evaluatie van de provincie Utrecht van een aantal van dergelijke projecten. Op locaties waar maatregelen zijn genomen om ongevallen, ook met letsel, daalde het aantal ongevallen met 45%. Dat is meer dan gemiddeld, want in die periode daalde het aantal ongevallen op àlle provinciale wegen met 31%.

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer leert u hoe u de verkeersveiligheid in uw gemeente kunt verbeteren en het aantal ongevallen in het verkeer kunt terugdringen.

 

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het terrein van lokaal veiligheidsbeleid

Met de totstandkoming van de Nationale Politie en de Wet Gemeentelijke Regierol komt de regie op de lokale veiligheid meer en meer bij de gemeente te liggen. Door de wettelijke verankering van de regierol krijgen gemeenten een belangrijke taak én verantwoordelijkheid op het terrein van veiligheid. Cruciaal is het lokaal integraal veiligheidsbeleid waarover een gemeente moet beschikken. Dit plan bevat de kern van de gezamenlijke aanpak van de gemeente met haar veiligheidspartners waarmee zij sturing geeft aan haar lokaal integraal veiligheidsbeleid.

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leert u hoe u komt tot een lokaal integraal veiligheidsplan voor uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *