Meer vergoeding voor opruimkosten drugsafvaldumpingen

Criminelen lozen giftige stoffen die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs vaak langs de openbare weg of in natuurgebieden. Dat heeft grote schade voor de bodem, het grondwater en de landeigenaren tot gevolg. Uitgangspunt is en blijft dat de vervuiler betaalt. Maar daders van illegale dumpingen zijn vaak lastig op te sporen. Onschuldige burgers mogen daarvan niet de dupe zijn en mogen niet met hoge opruimkosten blijven zitten.

Dat schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, mede namens staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, vandaag aan de Tweede Kamer. Particulieren krijgen volgens de huidige regeling de opruimkosten van drugsafval volledig vergoed tot een bedrag van maximaal 25.000 euro. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen nu de helft van de kosten vergoed tot een bedrag van 25.000 euro. Voor de meeste dumpingen voldoet deze regeling, maar soms zijn de kosten een stuk hoger. De bewindspersonen willen voorkomen dat hierdoor schrijnende situaties ontstaan. Bijvoorbeeld óf een onschuldige particulier een hoge rekening uit eigen zak moet betalen, óf er onvoldoende geld is en het milieu de dupe is.

,,Het lozen van drugsafval laat duidelijk het giftige effect van georganiseerde misdaad zien op onze samenleving. Criminelen dumpen hun drugsafval, omdat ze alleen uit zijn op zoveel mogelijk winst. Dat doen ze over de ruggen van onschuldige burgers, de natuur en ten koste van onze veiligheid. Daarom rollen we niet alleen drugslabs op, maar pakken ook de gevolgen aan’’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Staatsecretaris Heijnen: ,,Drugsdumping is asociaal gedrag, dat ten koste gaat van onschuldige mensen en het milieu. Het is zuur dat we met belastinggeld de troep van criminelen op moeten ruimen, maar dat is nodig. Drugsdumping is gevaarlijk voor mensen en ook voor het milieu. Bij grote dumpingen kan zelfs de drinkwaterwinning in gevaar komen, en dat willen we niet.”

Verruiming bestaande regeling

De twaalf provincies voeren de subsidieregeling uit en de datum waarop de verruiming ingaat, kan per provincie iets verschillen. De provincies communiceren hierover in het eerste kwartaal van 2023 over de subsidie en het aanmeldformulier. De verruimde regeling treedt na de communicatie in die provincie in werking:

  • Particulieren krijgen de kosten volledig vergoed tot maximaal 200.000 euro.
  • Decentrale overheden krijgen de helft van de kosten vergoed tot een bedrag van 50.000 euro. Eventuele kosten daarbovenop worden volledig vergoed tot maximaal 200.000 euro.
  • Voor gedupeerden die onder de oude subsidieregeling in 2021 en 2022 te maken hadden met een drugsafvaldumping en in de nieuwe regeling een hogere vergoeding zouden krijgen, wordt bekeken of zij met terugwerkende kracht een extra aanvraag kunnen indienen.

Maatwerk megadumpingen

Voor drie uitzonderlijke gevallen met grootschalige bodemschade en grondwaterverontreiniging in Noord-Brabant geldt dat de kosten ook het plafond van de verruimde subsidieregeling ruimschoots overschrijden. In deze gevallen financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met betrokken partijen, de kosten om een snellere sanering mogelijk te maken. Daar waar er een verantwoordelijke partij in beeld is, zullen de door de overheid gemaakte kosten teruggehaald worden. Het betreft hier de drie megadumpingen in de provincie Noord-Brabant: Brabantse Wal/Halsteren, Neerkant/Deurne en Zundert. Deze megadumpingen waren voor de Tweede Kamer ook aanleiding om aan te dringen op een nieuwe ruimere regeling. Als de Rijksoverheid hier niet samen met de provincie Noord-Brabant zou ingrijpen, zou grote schade aan het milieu en verspreiding van chemische stoffen via het grondwater op de loer liggen. Die situatie wordt hierdoor voorkomen.

Nieuwe Rijksregeling

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe structurele rijksregeling voor het opruimen van drugsafval. De planning is om deze per 1 januari 2025 in werking te laten treden als vervanging van de huidige subsidieregeling. De nieuwe regeling komt tot stand in overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en twee partijen met veel praktijkervaring: provincie Noord-Brabant en uitvoeringsorganisatie BIJ12 van de gezamenlijke provincies.

De vervangende rijksregeling zal in grote lijnen overeenkomen met de huidige regeling die nu eerst wordt verruimd. In de nieuwe rijksregeling wordt ook rekening gehouden met megadumpingen, zodat maatwerk niet meer nodig zal zijn. Ook worden de opruimkosten bij aangetroffen drugslaboratoriums in de nieuwe regeling meegenomen. En worden kennis en expertise rond drugslabs en lozingen van drugsafval verder uitgewisseld, om de aanpak te verbeteren.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte en maatschappelijke onrust.
Tijdens de jaaropleiding Regie in besturen van veiligheid leer je succesvol regievoeren op veiligheidsvraagstukken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leer je kwetsbare gebieden transformeren naar een veilige en leefbare omgeving.
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Gemeente Utrecht speelt grote rol bij de aanpak van criminaliteit in de stad en de regio

Op 18 september opent burgemeester Sharon Dijksma als official host de 9e editie van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *