Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden informatie kan worden verwerkt binnen 4 bestaande samenwerkingsverbanden op het terrein van zorg en veiligheid, in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en in de aanpak van witwassen en crimineel vermogen.

De wet heeft betrekking op 4 bestaande samenwerkingsverbanden:

 • De Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s) als het gaat om complexe problemen die het straf-, zorg- en gemeentelijke domein overstijgen, bijvoorbeeld huiselijk geweld, (jeugd)criminaliteit en onbegrepen, ernstig verward gedrag;
 • De Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s), die strijden tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit;
 • Het Financieel Expertisecentrum (FEC), dat als doel heeft om de integriteit van de financiële sector te versterken en om daarmee de illegale geldstromen in en door Nederland terug te dringen;
 • De Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), dat rapportages opstelt waaruit kan worden opgemaakt waar mogelijk crimineel of fiscaal ontdoken vermogen wordt verborgen.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid: “De huidige regels zijn nu vaak onduidelijk, complex en niet toegesneden op samenwerking. Dat is niet bevorderlijk voor een zorgvuldige uitwisseling van informatie. Bovendien kan onduidelijkheid zorgen voor een patstelling juist op momenten dat samen handelen geboden is. De nieuwe regels stellen daarom duidelijker kaders over wat de verschillende instanties in de zorg, justitieketen en het openbaar bestuur met persoonsgegevens mogen doen: welke informatie mag worden gedeeld, voor welk doel en hoe dat wordt gewaarborgd. Persoonsgegevens worden zo beter beschermd. Tegelijk kunnen we zo voorkomen dat instanties onnodig een onvolledig, versnipperd of verkokerd beeld hebben in de aanpak van georganiseerde misdaad en bij het bieden van hulp in situaties rond huiselijk geweld of bij ingewikkelde problemen met onbegrepen en verward gedrag.”

Waarborgen

Het streven is dat de Wgs per 1 januari 2025 in werking kan treden, en indien mogelijk eerder, mede afhankelijk van wanneer het Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden kan worden gepubliceerd in het Staatsblad. Over deze algemene maatregel van bestuur wordt nu advies gevraagd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Hierin worden de grondslagen om gegevens te kunnen delen verder verduidelijkt en worden meer waarborgen ingebouwd voor bescherming van persoonsgegevens. Hierbij is rekening gehouden met vragen uit het parlement en adviezen van het College voor de Rechten van de Mens, de Autoriteit Persoonsgegevens en voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State, die op verzoek van de Eerste Kamer zijn uitgebracht.

Zo worden met de inwerkingtreding van de Wgs waarborgen gesteld over de criteria waaraan een signaal, verzoek of casus moet voldoen om aanleiding te mogen zijn voor gegevensverwerking binnen de samenwerkingsverbanden. Andere waarborgen zijn onder meer de instelling van rechtmatigheidsadviescommissies voor de beoordeling van de rechtmatigheid en het tegengaan van discriminatierisico’s, de verplichting van onafhankelijke privacy-audits en het instellen van een contactpunt bij de samenwerkingsverbanden waar burgers hun rechten kunnen uitoefenen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming. Verder gelden er voor de uitvoering een plicht tot passende opleidingen en trainingen over gegevensverwerking. Minister Yeşilgöz heeft tijdens de behandeling van de Wgs in de Eerste Kamer ook toegezegd dat na 1 jaar een invoeringstoets wordt uitgevoerd. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de wijze waarop aan belangrijke waarborgen en zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Dit komt bovenop de gebruikelijke evaluatie van een nieuwe wet na 5 jaar.

Versterk de samenwerking op het snijvlak van sociaal domein, zorg, veiligheid en strafrecht

De samenwerking tussen zorg- en veiligheid is cruciaal om persoonlijk en maatschappelijk leed te voorkomen. Echter, binnen deze samenwerking spelen organisatiebelangen en mensbeelden een rol.

Het doel van het Nationaal Congres Zorg & Veiligheid op 20 november in Utrecht is de verbinding zoeken tussen zorg- en veiligheidspartners om persoonlijk problemen, maatschappelijk leed en escalatie te voorkomen. Leer van elkaar, wissel ervaring uit en neem praktische handvatten mee die je direct kunt toepassen in jouw eigen praktijk!

Werk domeinoverstijgend samen aan complexe problematiek

Zet de inwoner centraal; tijdens de opleiding Adviseur Zorg en Veiligheid die start op 2 oktober in Utrecht leer je:

 • Domeinoverstijgend werken aan opdrachten op het snijvlak van zorg en veiligheid
 • Complexe meervoudige problematiek slagvaardig aanpakken
 • Een doorbraak forceren door de methodiek van opgaven gestuurd werken
 • Informatie uitwisselen binnen de grenzen van ethiek en privacy
 • Samenwerking tussen stakeholders met verschillende belangen organiseren en regisseren

Hoe kun je criminele netwerken en verbindingen succesvol verstoren?

Voor het succesvol verstoren van criminele netwerken en verbindingen gaan het doorbreken van criminele carrières en geldstromen hand in hand.

Tijdens het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit op 18 & 19 september in Utrecht gaan we in op o.a. deze thema’s:

 • Hoe functioneren criminele netwerken
 • Doorbreken van criminele carrières
 • Verstoren van criminele geldstromen
 • Effectieve interventies
 • AI in de aanpak van ondermijning

Ontwikkel je tot succesvol regievoerder bij de aanpak van ondermijning

Na afloop van de jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning:

 • Pak je ondermijning integraal aan
 • Voer je casus- en procesregie effectief uit
 • Geef je een thematische en gebiedsgerichte aanpak vorm
 • Versterk jij de informatiepositie in de aanpak van ondermijning
 • Intensiveer je de samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau
 • Verantwoord je de gehanteerde aanpak richting stakeholders
 • Vergroot jij de sociale, maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid

12 modules – Start 13 februari 2025 – Meer informatie >>

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente

Tijdens de opleiding Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je o.a.:

 • Hoe je een strategie bepaalt voor de beste aanpak
 • Hoe je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
 • Welke bestuurlijke instrumenten beschikbaar zijn
 • Hoe je criminele netwerken kunt ontmoedigen om zich te vestigen

6 dagen – Start 16 mei 2024 – Meer informatie >>

Bezit jij alle actuele kennis over de Wet Bibob anno 2024?

Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je o.a.:

 • Hoe je een bibob beleid opstelt
 • Hoe je tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving komt
 • Hoe je de integriteit van betrokken personen en benodigde financiele middelen beoordeelt
 • Hoe je advies bij het Landelijk Bureau Bibob inwint
 • Hoe je verantwoording over het gevoerde bibob beleid aflegt

5 dagen – Start 26 september 2024 – Meer informatie >>

Krijg inzicht in criminologie

Tijdens de cursus Inzicht in Criminologie krijg je van een ervaringsdeskundige een unieke kijk in het leven van een voormalig crimineel. En je leert:

 • Wat de belangrijke criminologische verklaringen zijn van crimineel gedrag?
 • Hoe je een criminaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkelt?
 • Wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen van criminaliteit zijn?

3 dagen – start 14 november 2024 – met een 8 beoordeeld – meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *