Provincies respecteren een grote mate van verantwoordelijkheid bij de gemeenten als het gaat over financieel toezicht in het kader van de decentralisaties in de begroting 2015.

Marita de Hair (Voorzitter Public Sector bij EY) geeft haar visie op de ontwikkelingen rondom de jaarrekening voor gemeenten & provincies.

Hoe ziet de optimale rol van de accountant en de toezichthouder er volgens u uit?

De accountant verricht zijn controle in opdracht van de gemeenteraad of provinciale staten. Een unieke situatie, aangezien deze gremia eigenlijk vooral opdrachten aan het college verstrekken en niet zozeer aan externe partijen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dualisme en een nadere invulling van de toezichthoudende functie van de raad/PS. Ik zie het als mijn rol, als wettelijk accountant, om de raad/PS te voorzien van die informatie die relevant is voor hen om zich een oordeel te vormen over de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening. Daarbij hecht ik grote waarde aan gedegen communicatie. Een volwaardige auditcommissie kan daar een grote bijdrage aan leveren. Een a-politieke omgeving waarin ook bedrijfseconomisch wordt gekeken naar de jaarrekening, en zeker ook de risico’s waar de gemeente of provincie mee van doen heeft. Ik zie juist een rol voor de accountant weggelegd in een belangrijke signaalfunctie, een soort van luis in de pels. Kritisch, analytisch, maar ook bestuurlijk sensitief. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de grondexploitaties, dan heb ik het beeld dat wij de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld in het komen tot een meer realistische inschatting van toekomstige afzet en prijsstelling.

Horizontaal toezicht door de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft al een grote verantwoordelijkheid, maar die wordt per 1-1-2015 nog veel groter. Het horizontaal toezicht door de Raad is daarbij cruciaal, verticaal toezicht is namelijk zeer beperkt. De raad wordt volledig verantwoordelijk voor het toezicht op de nieuwe taken van jeugdzorg, WMO 2015 en participatiewet. Ik zie bijvoorbeeld dat provincies een grote mate van verantwoordelijkheid bij de gemeenten respecteren als het gaat over financieel toezicht in het kader van de decentralisaties in de begroting 2015. Een belangrijk punt van aandacht is wat mij betreft dan wel het borgen van kennis en kunde in de raad op deze nieuwe terreinen. In mijn dagelijkse praktijk zie ik dat raadsleden zelf worstelen met deze zware verantwoordelijkheid. Dat wil niet zeggen dat ze de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, maar deze moet misschien gedurende een bepaalde tijd intensief ondersteund worden door inzet van specifieke expertise.

Preview: wat zijn de uitkomsten van het landelijk onderzoek grondexploitaties

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voeren wij momenteel het landelijk onderzoek naar grondexploitaties uit. Naar verwachting worden eind november de uitkomsten aangeboden aan de Tweede Kamer. Een preview valt op dit moment niet te geven. Op basis van mijn eigen praktijk en cliëntenportefeuille zie ik wel dat in 2013 wederom substantiële afboekingen hebben plaatsgevonden. Tegelijk zien we natuurlijk ook de eerste tekenen van economisch herstel. Het effect daarvan op de gemeentelijke grondexploitaties is op dit moment nog heel onduidelijk, maar is wel een eerste positief signaal in jaren.

Seminar Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies | 2 december 2014 | Utrecht

Logo Jaarrekeningactualiteiten 2014Het interactief seminar Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2014 geeft een compleet overzicht van alle ontwikkelingen die betrekking hebben op uw jaarrekening.

Het programma is speciaal samengesteld voor Gemeenten en Provincies, maar ook voor instanties die vallen onder de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen.
Het gehele programma en alle sprekers vindt u op de website van Jaarrekeningactualiteiten.

Over redactie

Bekijk ook

Investeer in deze 4 gebieden om de financiële marges in je zorgorganisatie weer te verhogen

Sinds 2015 voert Deloitte een sectoranalyse uit op de jaarrekeningen van Nederlandse zorginstellingen. Uit recent …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.