Home » Milieu & RO » Nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 in werking

Nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 in werking

Ingewikkelde wetgeving

Vergunningverleners, ruimtelijke plannenmakers en initiatiefnemers hebben regelmatig te maken met het natuurbeschermingsrecht. Bijvoorbeeld wanneer ze een activiteit willen ondernemen of toestaan nabij een Natura 2000-gebied of wanneer er beschermde diersoorten in het beoogde plangebied voorkomen. De wetgeving is ingewikkeld en de overvloedige (Nederlandse en Europese) jurisprudentie is van groot belang voor de toepassing van die wetgeving.

Nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 in werking

Per 1 januari 2017 gaat de wetgeving ingrijpend veranderen wanneer de veel besproken Wet natuurbescherming in werking treedt. De huidige Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet zullen door deze wet worden vervangen. Ook het Programma Aanpak Stikstof, dat op 1 juli 2015 in werking trad, zal opgaan in de nieuwe wet.

Gevolgen nieuwe Wet natuurbescherming

Voor de praktijk is het van groot belang om te weten hoe de nieuwe wet in elkaar zit en op welke onderdelen de nieuwe wet afwijkt van de bestaande natuurwetgeving. Daarbij gaat het niet alleen om bijvoorbeeld de lijst met beschermde dier- en plantensoorten of het beschermingsregime ten aanzien van deze soorten, maar ook om het bevoegd gezag, de handhavingsbevoegdheid en de relatie met andere wetten zoals de Wabo en de Wro. Hoewel de nieuwe wet op een aantal punten een vereenvoudiging betekent ten opzichte van de huidige regelgeving, geldt dat (zeker) niet voor het gehele regime.

2-daagse cursus Natuurwet- en regelgeving

In de tweedaagse cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk wordt uitgebreid ingegaan op zowel het huidige als het toekomstige natuurbeschermingsrecht, zodat duidelijk wordt waar de verschillen precies zitten en wat dat betekent voor de praktijk. De toepassing van de wet- en regelgeving wordt verduidelijkt door middel van casusvragen en ook wordt stilgestaan bij de relevantie van bestaande jurisprudentie onder de nieuwe wet. Bekijk het complete programma

Wilt u samen met uw collega’s alles leren over de nieuwe wet en de consequenties voor uw organisatie? Vraag dan naar de Incompany mogelijkheden!

Auteurs Mr. Wienke Zwier (Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen) en Mr. Anna Jonkhoff (Advocaat, Anna Jonkhoff Advocaat) en tevens docenten bij de tweedaagse cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk.

 

Bekijk het programma

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Bodemverontreiniging: misschien toch in de BRO?

De internetconsultatie tweede tranche Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van het ministerie van BZK herinnerende me …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *