De nieuwe Wet Natuurbescherming roept toch nog veel vragen op

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden ter vervanging van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De nieuwe wet stelt de intrinsieke waarde van de natuur voorop en bevat diverse verplichtingen in het actief beschermen van de natuur. De Wet regelt dat de provincie bevoegd gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan aanpassen op de situatie in de provincie.

Beschermde soorten

De beschermde soorten zijn na ingang van de Wet Natuurbescherming ingedeeld in drie categorieën:

  1. Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet Natuurbescherming)
  2. Europees beschermde soorten (Bijlage II verdrag van Bern, bijlage I verdrag van Bonn of bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn)
  3. Vogels (Vogelrichtlijn)

Weidevogels zoals de grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters zijn bedreigd en daarom een beschermde diersoort. De vos is een slimme rover en heeft tijdens het broeiseizoen een makkelijke prooi aan de weidevogels. Is het jagen op vossen dan de oplossing? Ook boeren hebben overlast van weidevogels en dienen met deze dieren rekening te houden.

Het blijft een regelmatige discussie tussen landbouw boeren en natuurgebieden hoe om te gaan met dergelijke beschermde diersoorten en wat de juiste aanpak is.

Nodige vragen uit de praktijk

De nieuwe Wet Natuurbescherming leidt in de praktijk tot de nodige vragen, bijvoorbeeld over:

  • Wijzigingen ten opzichte van de oude regelgeving, procedures, inhoudelijke normen en de relatie met de Wabo
  • Het Programma Aanpak Stikstof, niet alleen bij de uitvoeringspraktijk maar ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Het overtreden van een verbodsbepaling door de uitvoering van de activiteit
  • In welke situatie u een ontheffing nodig heeft

Hebt u als…

Jurist, omgevingsmanager, -coördinator, adviseur milieu en ruimtelijke ordening, vergunningverlener, beleidsmedewerker van gemeente, provincie of milieudienst, architect of woningcorporatie met deze thema’s in de praktijk te maken?

Bent u benieuwd wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de nieuwe Wet natuurbescherming ten opzichte van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 én hoe u de Wet kunt toepassen in uw werkzaamheden? Kom dan naar de 2-daagse cursus Natuurwet- en regelgeving!

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

In deze cursus wordt aan de hand van voorbeelden en casusvragen uitvoerig ingegaan op het juridisch kader en op de normen die veelal van ecologische aard zijn en wordt toegelicht op welke manier de natuurwet- en regelgeving tijdig bij de planvorming kan worden betrokken. Meer informatie?

Bekijk de cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Nieuwe regels omtrent geluid binnen de Omgevingswet

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *