Omgevingswet 2021 – Wat moet je weten?

De Omgevingswet is aangenomen en treedt in 2021 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op je afkomen.

Wat is de Omgevingswet 2021?

De Omgevingswet is een toekomstige wet die een grote vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de omgevingsrecht beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur en gebouwen.


Samenvatting van de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

In de Omgevingswet wordt het volgende samengevoegd:

  • 26 wetten naar 1 wet
  • 60 Algemene maatregelen van bestuur naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
  • 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling

Samenhangende aanpak van de leefomgeving

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.


Invoeringsbesluit Omgevingswet

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, komen verschillende rijksregels te vervallen. Denk bijvoorbeeld aan regels over geluid en geur voor horeca. Deze regelgeving wordt aan de decentrale overheden overgelaten. Zij kunnen hiervoor hun eigen afwegingen maken. Voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe situatie is er de bruidsschat.

Omgevingswet bruidsschat

Dit is een set regels over de gedecentraliseerde onderwerpen die wordt toegevoegd aan het omgevingsplan of de waterschapsverordering. Gemeenten en waterschappen kunnen de regels uit de bruidsschat vanaf dag één van de Omgevingswet aanpassen of laten vervallen. Door de bruidsschat krijgen gemeenten en waterschappen de tijd om zelf een afweging over deze onderwerpen te maken. Ook wordt een rechtsvacuüm voorkomen. Voor de provinciale omgevingsverordening is geen bruidsschat nodig. Met de provincies is afgesproken dat zij hun omgevingsverordeningen klaar hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.


Omgevingswetportaal

Voor een goed overzicht van actualiteiten en regelgeving over de Omgevingswet heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de website omgevingswetportaal.nl opgezet. Hier vind je nieuws, activiteiten, wet- en regelgeving, implementatietrajecten, publicaties en webinars.
Heb je meer behoefte aan een persoonlijk leertraject? Bekijk dan de Basiscursus Omgevingsrecht van SBO.


Omgevingswet participatie

In het Omgevingsbesluit staan regels om participatie te waarborgen. Bij het projectbesluit en het omgevingsplan geeft een overheid in een kennisgeving aan hoe het participatietraject eruit komt te zien. Ook is een motiveringsplicht opgenomen: het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe het de omgeving bij de voorbereiding heeft betrokken. En wat het met de resultaten heeft gedaan.

De motiveringsplicht geldt voor de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan en het projectbesluit. Voor de omgevingsvergunning wordt nog geregeld dat de initiatiefnemer in de aanvraag moet aangeven of – en hoe – er overleg is geweest met belanghebbenden. Dat gebeurt in de omgevingsregeling.


Wordt de Omgevingswet uitgesteld?

De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keer uitgesteld. Eind november 2019 verschenen er artikelen over het feit dat de Omgevingswet zelfs dreigt te stranden. Staat ons een nieuw uitstel te wachten of gaat er worden vastgehouden aan 1 januari 2021 als invoeringsdatum?

De minister voor Milieu en Wonen heeft 29 november 2019 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. De dag ervoor was in het NRC net een artikel verschenen over mogelijk uitstel c.q. afstel van de wet. In de brief stelt de Minister dat invoering op 1 januari 2021 wenselijk en mogelijk is. De minister geeft daarbij wel aan aandacht te hebben voor de zorgen: de overgang moet goed plaatsvinden, er moet voldoende kunnen worden geoefend met het DSO (het nieuwe OLO) en de laatste uitvoeringstechnische punten uit de praktijk moeten ook nog in de regelgeving mee te kunnen worden genomen.

In overleg met de Tweede Kamer is daarom, bij het wetsvoorstel Invoeringswet, al voor een extra tussenstap gekozen. Deze tussenstap houdt in dat de inwerkingtredingsdatum wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB) waarin de werkelijke datum van inwerkingtreding wordt vastgelegd. De Minister streeft ernaar om uiterlijk 1 juli 2020 het Koninklijk Besluit voor de inwerkingtreding naar de Tweede Kamer te sturen, waarna, zoals de Minister in de brief aangeeft, definitief bepaald wordt of de wet daadwerkelijk per 1 januari 2021 in werking treedt. Het kan dus zo zijn dat de wet van de zomer wordt uitgesteld.


Opleidingen Omgevingswet

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid biedt verschillende cursussen en opleidingen aan waarbij de Omgevingswet 2021 een belangrijke rol speelt:

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe kun je duurzame energie opwekken onder de Omgevingswet?

Het wordt erg lastig om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Politieke beleidsontwikkelingen zetten namelijk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *