De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerder

Het zal waterbeheerders niet zijn ontgaan: de Omgevingswet komt eraan. Deze wet integreert veel wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder over water. Veel vertrouwde instrumenten uit de huidige wetgeving komen terug in de nieuwe wet. Toch brengt de Omgevingswet de nodige veranderingen met zich mee. Dat komt niet alleen door de nieuwe regels, maar ook door de bedoeling van de wet. Het omgevingsrecht moet eenvoudiger en beter en dat vraagt ook aanpassingen van een ieder die hiermee te maken heeft, zoals bestuurders en ambtenaren. Dit artikel bespreekt de consequenties van deze stelselherziening voor de waterbeheerder.

De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerderHet omgevingsrecht in Nederland is geregeld in verschillende wetten en regelingen. Zo zijn de regels voor het waterbeheer te vinden in de Waterwet, regels over ruimtelijke ordening in de Wet ruimtelijke ordening en regels over natuur in de Wet natuurbescherming. Met de aanstaande stelselherziening in het omgevingsrecht komt hier verandering in. 26 Verschillende wetten worden gebundeld tot één wet: de Omgevingswet. De Waterwet zal, net als de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming, de Onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en diverse andere wetten over de fysieke leefomgeving, opgaan in de Omgevingswet.

De Waterwet en de Omgevingswet

De Waterwet is eind 2009 in werking getreden en is dus een relatief nieuwe wet. Veel zaken uit de Waterwet komen op eenzelfde manier terug in de Omgevingswet. In 2013 is in een afsprakenkader tussen de Unie van Waterschappen (UvW) en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) onder andere afgesproken dat diverse bevoegdheden blijven zoals ze nu zijn en is het belang van integraal waterbeheer onderschreven. Hoewel instrumenten op een vergelijkbare manier terugkomen in de Omgevingswet, zal deze wet grote consequenties hebben voor de waterbeheerders. Deze consequenties vloeien voor een belangrijk deel voort uit de doelen van de Omgevingswet.

Doelen van de Omgevingswet

De wet kent een aantal verbeterdoelen, namelijk een inzichtelijker omgevingsrecht, een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte (flexibeler besluitvorming) en een snellere en betere besluitvorming over projecten. Deze doelen zijn niet alleen met een nieuwe wet te realiseren. Daarom is er een programma opgestart waarmee de wet in de praktijk wordt geïmplementeerd. Zo werken de overheden aan een nieuw digitaal stelsel en een nieuw informatiepunt, waarin onder andere de bestaande Helpdesk Water en InfoMil worden opgenomen. Daarnaast zal de toekomstige gebruiker van de wet op verschillende manieren worden geholpen om te kunnen werken ‘in de geest van de Omgevingswet’. Dit betekent meer samenwerking tussen overheden, vaardigheden om lokaal flexibel met nieuwe ontwikkelingen om te gaan en burgers te laten participeren bij overheidsprojecten.

Sleutelwoord bij de Omgevingswet is ‘vertrouwen’. Vertrouwen tussen overheden onderling en vertrouwen van de overheid in burgers en bedrijven.

Lees het volledige artikel.

Cursus Waterwetgeving

Kennis van het waterrecht is van cruciaal belang om het waterbeheer en uw dagelijkse werk goed en adequaat uit te kunnen blijven voeren. Zorg daarom dat u up-to-date bent. Deze cursus biedt u een totaaloverzicht in slechts 3 lesdagen.

Bekijk de cursus Waterwetgeving

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

eBook Beleidstalent

Jouw succes als beleidsontwikkelaar (en jouw team) wordt bepaald door: de snelheid waarmee je tot …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *