Betere bescherming voor klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders is 18 februari jl. in werking getreden. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd. Als zij aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is. Ook worden meer melders beschermd dan alleen werknemers in dienstverband.

De Wet bescherming klokkenluiders komt voort uit een richtlijn van de Europese Unie en vervangt de oude Wet Huis voor klokkenluiders.

Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Klokkenluiders zijn vaak moedige mensen in een kwetsbare positie die hun nek uitsteken voor het algemeen belang. Zij verdienen daarom goede bescherming. Deze wet versterkt deze bescherming en ik zie het als een belangrijke stap in de goede richting. Daarnaast ben ik bezig met een volgend wetsvoorstel dat de positie van klokkenluiders nog verder verbetert.”

Bewijslast verschuift naar werkgever

Melders die menen dat zij benadeeld zijn vanwege een melding van een vermoeden van een misstand zoals bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders hoeven niet meer zelf aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. Die bewijslast verschuift naar de werkgever. Die moet voortaan aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Daarbij moeten werkgevers aan strengere eisen voldoen als het gaat om hun interne meldprocedures voor misstanden. Zo moeten werkgevers na een melding binnen maximaal drie maanden informatie geven aan de melder over het verloop van het onderzoek.

Meer melders beschermd

Behalve werknemers worden ook anderen beschermd die werkgerelateerde activiteiten verrichten, zoals stagiairs, zzp’ers, vrijwilligers, (onder)aannemers, leveranciers en sollicitanten. Zij hoeven hun melding niet meer eerst intern te doen, maar kunnen als ze dat willen ook direct terecht bij het Huis voor klokkenluiders of een andere bevoegde autoriteit, zoals de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook degenen die een melder bijstaan en interne onderzoekers van een melding zijn nu beschermd tegen benadeling.

Enkele onderdelen niet in werking

Enkele onderdelen van de Wet bescherming klokkenluiders treden nu niet in werking. Het gaat onder andere om de verplichting voor werkgevers om ook meldingen die anoniem zijn in behandeling te nemen. Daar is nog nadere regelgeving voor nodig.

Een andere nog openstaande kwestie is of het Huis voor klokkenluiders sancties mag opleggen als werkgevers zich niet aan bepaalde verplichtingen uit de Wet bescherming klokkenluiders houden. Eerst moeten de gevolgen van deze onderdelen voor de uitvoering en handhaving in beeld gebracht worden. Vervolgens is ook daar nog nadere regelgeving voor nodig.

De komende tijd wordt daarnaast naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders en voorstellen uit de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Omtzigt gewerkt aan een volgend wetsvoorstel met verdere verbeteringen in de positie van klokkenluiders.

Meer informatie

Meer informatie over deze en komende wetswijzigingen over de positie van klokkenluiders zijn te vinden op wetbeschermingklokkenluiders.nl.

Meer weten?

Sociale veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde om effectief samen te werken. Om integriteitsschendingen en misstanden in jouw organisatie te voorkomen is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Jouw organisatie moet voldoen aan de wettelijke en basisnormen integriteit, waaraan alle instanties zich moeten houden. Zorg dat je grip hebt op deze integriteitseisen met de sociale veiligheid van de werknemer in het achterhoofd.

Pak de regie op jouw werkvloer met de opleiding Sociale veiligheid in de organisatie die je helpt om zelf aan de slag te gaan met het handhaven van sociale veiligheid in je eigen organisatie. Na deze opleiding:

  • Stuur je op een sociaal veilige omgeving op jouw werkvloer
  • Bewaak jij de sociale veiligheid in jouw organisatie
  • Neem je jouw organisatie mee in het integriteitsbeleid
  • Veranker jij het integriteitsbeleid in jouw organisatie

5 dagen – start 31 oktober – 9e editie – meer informatie >>

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *