Brandveiligheid anno 2014: trends en actuele ontwikkelingen

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van brandveiligheid? En nog belangrijker: wat betekenen deze voor u en uw organisatie? Aan het woord zijn diverse experts.

 

Deregulering van wet- en regelgeving op brandveiligheid

“Brandweer Nederland heeft in 2010 een nieuwe visie voor de toekomst ontwikkeld. Vanuit deze visie wordt met risicobeheersing gewerkt aan veranderingen om de kans op incidenten en slachtoffers verder terug te dringen. Om de brandveiligheid voor burgers en bedrijven te verhogen wordt er meer in gezet op veiligheidsbewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en vergroten van de zelfredzaamheid. Door verdere deregulering van wet-/en regelgeving zal de invloed van de brandweer op bouwen en brandveilig gebruik veranderen. De private bouwplanbeoordeling gaat zijn intrede doen. Dit gaat inhouden dat bij aanvragen bouwen en brandveilig gebruik de brandweer minder snel betrokken kan zijn. Of een adviserende rol van de brandweer voor deze activiteiten wettelijk geborgd gaat worden is in onderzoek. De brandweer zet in om haar adviestaak bij risicovolle en complexe bouwwerken en kwetsbare doelgroepen te behouden. Doordat de betrokkenheid van de brandweer in de realisatiefase van bouwwerken afneemt kunnen tijdens het toezicht mogelijk meer problemen ontstaan. Het toezicht en handhaven op brandveiligheid blijft een overheidstaak maar de rol van de toezichthouder brandweer zal veranderen. Er zal meer aandacht uitgaan naar een scherpe verantwoordelijkheidsverdeling en verhoogd veiligheidsbewustzijn en benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid. De toezichthouder brandweer van de toekomst is een adviseur/regisseur die met de gebouweigenaar en gebruiker gezamenlijk beoordeelt of wordt voldaan aan de doelstellingen uit wet-/en regelgeving. Er zal minder nadruk worden gelegd op het naleven van regels voor brandveiligheid. De vraag vanuit een risicogerichte gedachte ‘Wat is veilig genoeg?’ moet centraal staan. Hierbij worden zoveel mogelijk alle belanghebbende en gebruikers die een taak of rol in het brandveilig gebruik hebben betrokken. Doelstelling is om op deze wijze het aantal overtredingen van wet- en regelgeving door bedrijven en instellingen verder terug te dringen en vergroting van het maatschappelijk rendement.”

Erik Ablij, adviseur gebruiksvergunningen & brandveiligheidscontroles bij de Brandweer Zaanstad.

 

Brandveiligheidsproblemen oplossen vanuit risicodenken

“Brandveiligheid staat aan de vooravond van een groot en ingewikkeld veranderingsproces. Veranderingen die leiden naar het vanuit risicodenken oplossen van brandveiligheidsproblemen. Ondernemers en bestuurders van instellingen moeten dit beleid ontwikkelen en zich in hun handelen daaraan conformeren. Daarbij dienen zij rekening te houden met alle aspecten van het bouwproces, de mogelijkheden van de gebouwinstallaties en hun organisatie. De kennis om dergelijk beleid te maken en tot uitvoering te brengen, ontbreekt echter nog grotendeels. Dit betekent dat er specialisten nodig zullen zijn om de kennis te ontwikkelen en te helpen het beleid te formuleren samen met de eindeverantwoordelijke beleidsmakers. Onderzoek en opleiden zijn hierbij de sleutelwoorden.”

Rob Hartgerink, directeur van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), de aangewezen gesprekspartner van beslissers en beleidsmakers op het gebied van brandveiligheid

 

Integrale analyse van de veiligheidsproblematiek

“Op brandbeveiligingsgebied doen zich de komende jaren twee belangrijke ontwikkelingen voor. Ten eerste de veranderende relatie tussen gebouwgebruiker en bevoegd gezag. Het Bouwbesluit benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de gebouwgebruiker. De taak van het bevoegd gezag verschuift van advisering naar toetsen en handhaven. De gebouwgebruiker komt in een andere positie te staan. Ten tweede de toepassing van integrale beveiligingsconcepten op basis van een gedegen risicobenadering. Bezint eer je begint: een gedegen integrale analyse van de veiligheidsproblematiek van de organisatie wordt de standaard. Een goede inventarisatie (van brandrisico’s, imagorisico’s, digitale en cyberrisico’s en dergelijke) biedt  keuzemogelijkheden voor oplossingen, waarbij maatwerk vaak ook kan leiden tot kostenbesparing. Het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken speelt, samen met diverse andere CCV-instrumenten, op deze ontwikkelingen in.”

Willem van Oppen, adviseur Conformiteitschema’s bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ontwikkelaar en beheerder van het landelijke model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken om in de bouw en gebruikersfase brandveiligheid in een bouwwerk te bevorderen

 

Normen als middel om de brandveiligheid te bevorderen

“Een brandmeldcentrale is een elektronicadoos die ergens aan de muur hangt. Waarom zou een brandmeldcentrale in de toekomst geen ‘app’ in de ‘cloud’ kunnen zijn? Brandmeld- en ontruimingalarminstallaties zijn al sinds jaar en dag omgeven door redelijk conservatieve regelgeving. Zo moeten deze systemen autonoom zijn, integratie is niet of beperkt mogelijk en we streven normconformiteit na. Het combineren van producten van verschillende leveranciers is niet mogelijk om dat communicatieprotocollen meestal gesloten zijn. Innovaties worden geremd omdat ze niet in de norm passen. In het Bouwbesluit 2012 is een eerste aanzet gedaan om meer ruimte te scheppen. Zo zijn de normen niet meer heilig, maar eerder een middel om invulling te geven aan een doel. Aansluitend daarop is een certificeringvorm ontwikkeld die niet meer gebaseerd is op de norm, maar uitgaat van het doel. Gelijkwaardige oplossingen zijn over de hele linie mogelijk. Als het maar veilig blijft. Klinkt goed, maar er is een kanttekening. Sinds alle verantwoordelijkheid bij de gebruiker/eigenaar ligt, de regelgeving zich uitspreekt in termen als ‘zoals bedoeld in’ en ‘adequaat’ en de overheid steeds verder terug treedt, is de vraag: hoe handhaven we gezamenlijk ons bestaande brandveiligheidsniveau?”

Paul de Graaf, technisch directeur van de afdeling brandmeld- en inbraak beveiliging van R2B, inspectieinstelling die door de Nederlandse Raad voor Accreditatie geaccrediteerd is om brandbeveiligingssystemen te inspecteren en te certificeren

 

Meer weten?

Op de opleiding Fire Safety Manager leert u hoe u brandgevaarlijke situaties voorkomt in uw organisatie.

 

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme 2024 verstuurd

De rapportage integrale aanpak terrorisme is naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin staat de beleidsmatige …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *