Gezamenlijke aanpak mensenhandel verbeterd

Mensenhandel is één van de meest mensonterende vormen van criminaliteit en een grove schending van mensenrechten. Daarom stuurt het kabinet vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, het vernieuwde programma Samen tegen Mensenhandel naar de Kamer. In dit programma maken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, partners in de zorg, ngo’s, verschillende ministeries een gezamenlijke vuist tegen mensenhandel. Hier stelt het kabinet elk jaar 2 miljoen euro voor beschikbaar.

Betere bewustwording

Mensenhandel wordt onvoldoende herkend in de maatschappij en is vaak dichterbij dan je denkt. Denk aan iemand die online gedwongen wordt tot seks of iemand die werkt in mensonterende omstandigheden. We moeten er daarom voor zorgen dat bijvoorbeeld docenten of zorgmedewerkers die signalen van mensenhandel tegenkomen in hun werk mensenhandel beter herkennen. Want als zij signalen eerder zien en melden, kan er eerder ingegrepen worden. Daarom zetten we via campagnes in op meer kennis over mensenhandel.

Vergroten meldingsbereidheid

Het moet duidelijker worden waar je informatie over mensenhandel kan vinden en een melding kan doen. We gaan daarom werken aan een centraal informatiepunt over mensenhandel. Door het doen van een aangifte gemakkelijker te maken, moet ook het aantal aangiftes van mensenhandel omhoog.

Zorg voor slachtoffers

De zorg voor slachtoffers van mensenhandel wordt verbeterd. Slachtoffers vallen nu te vaak tussen wal en schip en krijgen niet de juiste hulp. Bijvoorbeeld omdat onduidelijk is welke hulp waar geboden wordt. Daarom wordt per regio gewerkt aan een duidelijk overzicht van opvang en hulp voor slachtoffers. Zo kan elk slachtoffer de juiste zorg krijgen.

Betere samenwerking

Organisaties die betrokken zijn in de aanpak tegen mensenhandel moeten beter samen gaan werken. Daarom wordt er gewerkt aan een meer eenduidige werkwijze. Zo moet er in 2026 in elke regio een ketenregisseur zijn met dezelfde taken. Deze mensen zijn een spin in het web als het om mensenhandel gaat en brengen bijvoorbeeld politie, Openbaar Ministerie en het ministerie bij elkaar in de aanpak van mensenhandel.

Gegevens beter delen

Signalen over mensenhandel kunnen nu te vaak niet gedeeld worden met verschillende organisaties. Bijvoorbeeld door beperkingen en onduidelijkheid over het delen van persoonsgegevens. Daarom worden er nieuwe afspraken gemaakt waardoor gegevens beter gedeeld kunnen worden.

Totstandkoming

Het programma Samen tegen Mensenhandel is mede tot stand gekomen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Actieplan Samen tegen Mensenhandel

Het Actieplan van het Programma Samen tegen Mensenhandel, een gezamenlijke aanpak tegen mensenhandel. In dit programma staat beschreven hoe verschillende ministeries, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, partners in de zorg, ngo’s en veel andere partijen een vuist maken tegen mensenhandel.

Lees Actieplan Samen tegen Mensenhandel

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *