Jaarbericht OM: meer zaken sneller afdoen

Vandaag (13 mei jl.) is de eerste ‘Staat van het OM-Dag’, waarin het Openbaar Ministerie (OM) terugblikt op het afgelopen jaar en vooruitkijkt naar de belangrijkste ontwikkelingen, verbeterpunten en ingezette koers. De genodigden, bestuurders, advocaten, politici, wetenschappers en journalisten,  worden meegenomen in de ontwikkelingen en dilemma’s bij het OM. Het is de intentie om deze dag jaarlijks te organiseren.

Midden in de maatschappelijke branding

Rinus Otte, voorzitter van het College van procureurs-generaal: ‘2023 was voor het OM, haast zoals altijd, een jaar met veel rimpelingen. Het OM staat nu eenmaal middenin de maatschappelijke branding. We kunnen niet heen om het rapport van de Onderzoekraad Voor Veiligheid uit maart 2023, over de moorden op Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van de kroongetuige. Een rapport dat nog steeds nagalmt. We blijven werken aan verdere professionalisering van de taakuitvoering van bewaken en beveiligen, ook na invoering van het aangekondigde nieuwe stelsel.’

Ambities College

‘Bij het aantreden van het huidige College op 1 juni vorig jaar hebben we een ambitie uitgesproken: het OM wil in de komende jaren meer strafzaken oppakken en sneller gaan afdoen. Vooral op het vlak van jeugd, zeden en ernstige verkeerszaken. We zijn er nog niet, blijkt ook weer uit deze jaarcijfers. Efficiënter werken, zaken eenvoudiger behandelen en niet nodeloos compliceren, zijn daarvoor belangrijk. De nieuwe koers houdt ook in dat we strikter worden aan de poort. We gaan scherper kiezen welke zaken we willen laten instromen. Daarnaast willen we de hoeveelheid en de kwaliteit van onze strafbeschikkingen verbeteren. Daardoor wordt ook de rechtspraak verder ontlast’, aldus Otte.

Demonstraties en explosies

Vandaag publiceert het Openbaar Ministerie (OM) ook het Jaarbericht over het jaar 2023. Het afgelopen jaar kenmerkte zich onder andere door protestacties van onder andere klimaatactivisten en boeren. Ook was er een zorgwekkende toename van het aantal incidenten met explosieven. En er waren grote liquidatiezaken zoals Marengo, waarin begin 2024 uitspraak werd gedaan en meerdere verdachten werden veroordeeld tot (levens)lange gevangenisstraffen.

Het OM nam in 2023 in totaal ruim 300.000 strafzaken (misdrijven en overtredingen) in behandeling, waaronder 177.900 nieuwe misdrijfzaken: een lichte afname ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde doorlooptijd van zwaardere onderzoeks- en ondermijningszaken nam af, terwijl de doorlooptijden van minder grote zaken juist licht stegen. Het aantal afgehandelde misdrijfzaken nam net als in 2022 toe, naar 195.000.

Grote verantwoordelijkheid

Otte: ‘Ik heb grote waardering voor alle grofweg 6.000 collega’s bij het OM, die samen zorgen dat we die grote aantallen strafrechtelijke ingrepen kunnen plegen. Ik zeg ‘ingreep’, omdat elke beslissing in een zaak ingrijpt in de levens van mensen. Dat is een grote verantwoordelijkheid die OM’ers dragen. En dat doen ze onder moeilijke omstandigheden. Collega’s worden soms door beveiligingsmaatregelen letterlijk beperkt in hun persoonlijke leven. En iedereen voelt al jarenlang de hoge werkdruk. Dan zijn er ook nog de hardnekkige ICT-problemen – begrijpelijk en terecht – tot grote frustraties leiden. Dat de collega’s vorig jaar 195.000 misdrijfzaken konden afhandelen, is een prestatie waarvoor ze niet genoeg waardering kunnen krijgen.’

Georganiseerde misdaad

De bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en actieve criminele samenwerkingsverbanden is een belangrijke prioriteit van het OM, waarin veel tijd en capaciteit wordt gestoken. In 2023 werden 2.426 nieuwe of lopende strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Binnen die bestrijding is er bijzondere aandacht voor criminele structuren die een ontoelaatbare mate van macht hebben verworven en daarmee een dreiging vormen voor de democratische rechtsstaat.

De georganiseerde drugscriminaliteit is sterk internationaal georiënteerd, maar de effecten ervan zijn vaak lokaal zichtbaar. Een voorbeeld hiervan zijn de uithalers in de haven. Ook de explosievenproblematiek laat dit goed zien; de criminaliteit komt letterlijk aan de voordeur, met alle gevolgen en gevoelens van onrust binnen de betreffende wijken van dien.

Cybercrime

Naast de strijd tegen de georganiseerde misdaad was ook cybercriminaliteit in 2023 weer een belangrijk thema. Vaak zitten criminele samenwerkingsverbanden achter het plegen van dit type criminaliteit. Kenmerkend is dat de onderzoeken naar cybercrime steeds ingewikkelder worden vanwege elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen en het grensoverschrijdende karakter, waarbij internationaal moet worden samengewerkt. Het OM blijft de komende jaren flink investeren in de aanpak van online criminaliteit.

‘Het is een gegeven dat we nooit alle criminaliteit kunnen aanpakken. Maar het is binnen dat gegeven onze dure plicht om er alles aan te doen om zoveel mogelijk zaken zo goed mogelijk af te doen. Dat is de intrinsieke drijfveer achter onze ambitie van vereenvoudiging van ons werk,’ aldus Otte.

Bron: om.nl – 13 mei 2024

Meer weten?

Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Adviseur Zorg en Veiligheid leer je de samenwerking tussen betrokken zorg- en veiligheidspartners organiseren en regisseren
Tijdens het Nationaal Congres Zorg en Veiligheid leer je de samenwerking versterken op het snijvlak van sociaal domein, zorg, veiligheid en strafrecht.
Tijdens de cursus Aanpak van mensenhandel en uitbuiting leer je mensenhandel preventief aanpakken en uitbuiting voorkomen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering leer je onrust vroegtijdig signaleren en adequaat handelen
Tijdens de opleiding Coördinator Evenementenveiligheid leer je omgaan met risico’s zoals te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Deze wet …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *