Meer ruimte voor zorg voor cliënten met complexe problemen

Op 29 mei 2019 tekenden alle 12 Groninger gemeenten een convenant met 12 justitiële partners en zorginstellingen. Aanleiding is de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis naar het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen, kortweg AVZ. Met het convenant verbinden alle partijen zich aan een intensieve en eenduidige manier van samenwerking. Hiermee kunnen zij cliënten met zeer complexe hulpvragen zo goed mogelijk helpen. Daarnaast draagt het bij aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Nieuw is de nauwere samenwerking tussen veiligheid en zorg. Burgemeester Peter den Oudsten tekent als eerste het convenant Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen, als voorzitter van de stuurgroep AVZ Groningen.

Complexe problematiek

Het AVZ Groningen is een regionaal samenwerkingsverband tussen justitiële partners, zorginstellingen en gemeenten. De verschillende partners versterken elkaar, elk vanuit hun eigen deskundigheid en perspectief. Dit maakt het oplossen van complexe problemen makkelijker. Het AVZ Groningen brengt de juiste partijen met elkaar in contact, verzamelt en analyseert informatie, geeft advies en bewaakt de gemaakte afspraken. Taken zijn het organiseren van overleggen waar de partijen informatie uitwisselen over een cliënt en waar zij samen een persoonsgericht plan maken. Burgemeester Peter den Oudsten, voorzitter van de stuurgroep Actiecentrum AVZ: ‘Dit is een mooi moment om te markeren hoe we in heel Groningen samenwerken om mensen met hele complexe problemen te helpen. We beschermen daardoor de cliënt, de samenleving en we geven passende zorg aan mensen die zwaar in de problemen zitten.’

Sluitende aanpak

Frank van Summeren, congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en initiatiefnemer Platform Het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid, verzorgde tijdens deze gelegenheid een presentatie over regievoering bij complexe problematiek. Hij werd hierin bijgestaan door Danny Jacksteit, ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord en ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma, een samenwerkingsproject van Mind NL, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. In hun presentatie gingen zij gezamenlijk in op hoe kan worden gekomen tot een sluitende aanpak van complexe problematiek. Allereerst dient die te bestaan uit vroegsignalering. Door problemen tijdig waar te nemen kan worden voorkomen dat deze verergeren en uiteindelijk escaleren. Dit kan door een ontmoetingspunt in kwetsbare wijken te creëren waar personen met hulpvragen terecht kunnen. Degenen die uit beeld blijven kunnen worden gevonden met een achter de voordeur aanpak waarbij hulpverleners niet wachten tot de hulpbehoevende naar hun toe komt, maar naar degenen zelf toe gaan in zijn of haar leefomgeving. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een melding van een familielid, vriend, kennis of buurtbewoner van de betreffende persoon.  

Regievoering vereist

Van complexe problematiek is sprake wanneer iemand in de schuldhulpverlening zit, drank- en of drugsverslaafd is en criminele activiteiten ontplooit om te overleven. Wanneer er sprake is van complexe problematiek is veelal de kennis en expertise vereist van meerdere ketenpartners. Samen moeten zij dan tot een persoonsgerichte aanpak komen voor de hulpbehoevende persoon. Dit is echter niet eenvoudig omdat bij een toename van het aantal partners ook het aantal belangen toeneemt. Deze belangen kunnen verschillen en in sommige gevallen zelfs met elkaar botsen. In dat geval is een regisseur vereist met doorzettingsmacht die in urgente situaties daadkrachtig kan opereren om te voorkomen dat de problematiek verslechterd.

Informatiepositie

Om complexe problematiek gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. Er moet in kaart worden gebracht wat de oorzaken zijn van problemen voordat deze kunnen worden opgelost. Om een compleet beeld te krijgen van de problematiek is informatie-uitwisseling met ketenpartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke relevante informatie die nodig is om de problematiek gericht aan te pakken.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *