Prinsjesdag: wat zijn de plannen van de regering op veiligheid?

Wat zijn de plannen van de regering op het terrein van veiligheid voor het komende jaar? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zette de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van veiligheid voor u op een rij.

Inzetten op een integrale aanpak van High Impact Crimes

Het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. De integrale aanpak van deze zogeheten High Impact Crimes wordt in 2016 dan ook met kracht voortgezet. Bij High Impact Crimes gaat het om ernstige misdrijven, die een enorme impact hebben op de slachtoffers. De integrale aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met tal van – publieke én private – partners.

In de toekomst zal bij de aanpak van High Impact Crimes de nadruk– meer dan voorheen – liggen op verhoging van het ophelderingspercentage, het afpakken van het criminele vermogen en een zorgvuldige bejegening van de slachtoffers. Waar mogelijk zullen ook burgers actief bij de aanpak worden betrokken. Bijvoorbeeld door de inzet van Burgernet en Facebook. De verwachting is dat hierdoor de heterdaadkracht van de politie verder zal toenemen.

Meer weten?
Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van criminele jongeren.

Op de opleiding Overlastcoördinator leert u hoe u overlast en criminaliteit aanpakt in uw gemeente.

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

Op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leert u wat de juridische (on)mogelijkheden zijn bij de aanpak van criminaliteit en onveiligheid.

Eén overheid tegen ondermijnende criminaliteit

Hennepteelt, drugshandel, mensensmokkel en –handel, witwassen, fraude. Stuk voor stuk vormen van zware criminaliteit, die de integriteit van de samenleving ondermijnen. Optreden als één overheid. Dat is het motto waaronder de aanpak van de zware, ondermijnende criminaliteit de laatste jaren gestalte heeft gekregen. Een aanpak door (alleen) politie en Openbaar Ministerie is voor dit soort complexe criminele netwerken vaak immers niet voldoende. Soms is het effectiever om (ook) de Belastingdienst/FIOD er op los te laten. In een ander geval kan een bestuurlijke aanpak door de gemeente effectiever zijn. En in wéér andere situaties blijkt een combinatie van maatregelen de beste remedie. Een effectieve aanpak komt neer op intensieve samenwerking tussen alle betrokken partners: politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, Belastingdienst, FIOD en KMar, met de Regionale Informatie- en Expertisecentra als spin in het web. De aanpak richt zich vooral op sleutelfiguren binnen de criminele samenwerkingsverbanden, facilitators (mensen of bedrijven die hand- en spandiensten verlenen aan criminele organisaties) en het opwerpen van barrières om zand in de criminele motor te strooien.

Meer weten?
Op de cursus Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad leert u hoe u voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente.

Op de opleiding bibob coördinator leert u hoe u voorkomt dat uw gemeente criminele organisaties (onbedoeld) faciliteert.

Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u informatie over criminele netwerken verzamelt, analyseert en uitwisselt met uw veiligheidspartners.

Op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein leert u hoe u integriteitsschendingen voorkomt in uw gemeente.

Bescherming tegen radicalisering en extremisme

Aan de hand van het actieprogramma “Integrale aanpak jihadisme” treedt het ministerie van Veiligheid en Justitie op tegen de dreiging van het jihadisme. Dit gebeurt samen met de ministeries van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. En natuurlijk met talloze gemeenten en organisaties in het hele land. Naar verwachting worden de wetsvoorstellen met bestuurlijke maatregelen uit het actieprogramma in 2016 in het parlement behandeld. Het gaat om maatregelen waardoor de nationale veiligheid beter kan worden beschermd, zoals ruimere mogelijkheden om het Nederlanderschap in te trekken of het instellen van een meldplicht voor verdachte individuen.

Meer weten?
Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u radicalisering en terrorisme in uw gemeente waar mogelijk voorkomt en waar nodig bestrijd.

Robuuste aanpak cyberdreigingen

Organisaties in de vitale sectoren – zoals elektriciteit, gas, drinkwater en telecom, maar bijvoorbeeld ook financiën en de rijksoverheid – worden verplicht om melding te maken van digitale veiligheidsincidenten. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vindt naar verwachting plaats in 2016.

De wet past in het streven van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de aanpak van cyberdreigingen up to date en effectief te houden. Een robuuste aanpak van cyberdreigingen, weerbare burgers en bedrijven, alsmede een snelle respons bij incidenten, is nodig om veilige ICT-toepassingen te kunnen garanderen. Onmisbaar in een tijd waarin ICT een steeds belangrijkere rol vervult in de samenleving. Intensieve samenwerking tussen alle belanghebbende partijen – publiek én privaat, nationaal én internationaal – is bij deze aanpak essentieel.

Meer weten?
Op de cursus Sociale media in het veiligheidsdomein leert u hoe u criminele activiteiten in de cyberspace kunt aanpakken.

Op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein leert u hoe u aan de hand van Big Data veiligheidsproblemen voorspelt en waar mogelijk voorkomt.

Intensivering aanpak mensenhandel

Mensenhandel is een buitengewoon ernstig misdrijf, dat een enorme impact heeft op de slachtoffers. Een vorm van “moderne slavernij”, waarbij de slachtoffers vaak gedwongen te werk worden gesteld in (o.a.) de prostitutie, land- en tuinbouw, horeca of de schoonmaakbranche. De aanpak van mensenhandel heeft voor het kabinet dan ook hoge prioriteit. Onder regie van de Taskforce Mensenhandel is gekozen voor een brede, integrale aanpak, waarbinnen partners als politie, OM, gemeenten, KMar, de Inspectie SZW, de Immigratie en Naturalisatiedienst, het COA, de Kamer van Koophandel en tal van private partijen nauw met elkaar samenwerken. Zo worden tal van initiatieven met elkaar in verbinding gebracht, om deze vormen van uitbuiting te bestrijden. Tot en met het afpakken van geld en goederen die uit mensenhandel zijn verkregen aan toe. Ook het vergoeden van de schade aan de slachtoffers van mensenhandel maakt deel uit van deze aanpak. In 2016 gaat bijzondere aandacht uit naar de aanpak van loverboys en de bescherming van minderjarige slachtoffers.

Meer weten?
Op de cursus Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad leert u hoe u mensenhandel aanpakt in uw gemeente.

Fraudeaanpak krijgt impuls

De aanpak van fraude krijgt in 2016 een stevige nieuwe impuls. Het gaat hier om fraudevormen waarvan burgers, bedrijven, financiële instellingen of organisaties slachtoffer kunnen worden. Bijvoorbeeld oplichting van of door webwinkels, fraude met betaalmiddelen, acquisitiefraude, spooknota’s, verzekeringsfraude, dating- en loterijfraude, etc.

Enerzijds streeft het ministerie van Veiligheid en Justitie en haar partners ernaar om deze vormen van fraude terug te dringen door effectieve preventie. Bijvoorbeeld door burgers en bedrijven beter bewust te maken van de risico’s die ze lopen en hen alerter en weerbaarder te maken. Ook stimuleert het ministerie van Veiligheid en Justitie publieke en private partijen om barrières op te werpen, die het plegen van bepaalde vormen van fraude lastiger, of zelfs onmogelijk maken. Zoals het blokkeren van rekeningen van erkende fraudeurs, het weigeren van dienstverlening door (bijvoorbeeld) advocaten, notarissen, incassobureaus en deurwaarders en het uit de lucht halen van dubieuze websites. Daar waar vormen van fraude zich toch voordoen, komt het strafrecht nadrukkelijk in beeld.

Een effectieve fraudeaanpak staat en valt bij een snelle, accurate uitwisseling van gegevens tussen overheidsorganisaties onderling en met betrokken partners. Bij verschillende partijen (publiek en privaat) bestaat nogal eens onzekerheid over de vraag welke informatie mag worden uitgewisseld, met wie en onder welke voorwaarden.

Meer weten?
Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u welke informatie onder welke voorwaarden met welke partners mag worden uitgewisseld.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: hoe pak je kwetsbare gebieden aan?

Beluister de podcast van expert John Bardoel, senior adviseur bij Seinpost. John deelt in deze …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *